0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przez internet - co z kasą fiskalną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednak pod pewnymi warunkami przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia z niej. Czy sprzedaż przez internet wymaga posiadania kasy fiskalnej? Kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów

Jeżeli kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, wówczas podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, wówczas limit obrotów ustala się w sposób proporcjonalny w stosunku do dni od kiedy rozpoczęto taką sprzedaż.

Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna

Z posiadania kasy fiskalnej jest również zwolniona dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy otrzymuje płatności od klientów pocztą, na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowej i posiada na to dowody wraz z danymi nabywcy i tytułem płatności, to może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Nie każda dostawa towarów może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przepisy wymieniają towary i szereg czynności, które obowiązkowo powinny zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Kiedy nie można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Jak zostało wspomniane, ustawodawca określił katalog towarów, które bezwzględnie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. Wśród nich można wymienić:

 • dostawy:

  • gazu płynnego,

  • części do silników (PKWiU 28.11.4),

  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 • świadczenia usług:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

  • doradztwa podatkowego,

  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Kasa fiskalna powinna zostać zainstalowana przed wykonaniem pierwszej sprzedaży, która powinna zostać na niej zewidencjonowana.

Ulga na zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej

Po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca, który dokonał zakupu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej, może skorzystać z ulgi na ich zakup. Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej wynosi 90% ich ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej, podatnik musi:

 • złożyć do urzędu skarbowego (jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscach ich używania do ewidencjonowania,

 • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

 • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT. Natomiast przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT w celu uzyskania ulgi powinni złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów