0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta sprzedaży a limit zwolnienia z kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem niniejszej analizy będzie ustalenie limitu zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej w sytuacji, gdy dochodzi do korekty sprzedaży. Zastanowimy się, czy korekta sprzedaży a limit zwolnienia z kasy wpływają na siebie? Jak ustalić limit? Odpowiadamy w artykule!

Kasa fiskalna i możliwe zwolnienia w tym zakresie

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy realizują sprzedaż na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

W dalszej części naszej analizy zajmiemy się limitowanym zwolnieniem podmiotowym.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Obliczając powyższą kwotę obrotu, nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się więc sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość limitu zwolnienia. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się, sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Korekta sprzedaży w podatku od towarów i usług

Przytoczone powyżej regulacje dotyczące zwolnienia podmiotowego od obowiązku posiadania kasy fiskalnej odnoszą się limitu obrotu.

Pod pojęciem „obrotu” należy rozumieć sprzedaż, czyli w przypadku czynności wykonywanych na terenie RP odpłatną dostawę towarów.

Zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 29a ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W pewnych okolicznościach podstawa opodatkowania (sprzedaż) może podlegać skorygowaniu. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 29a ust. 10 ustawy VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Możliwość dokonania korekty sprzedaży w VAT istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i został udokumentowany. Obowiązkiem podatnika jest odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości.

Korekta sprzedaży a limit zwolnienia z kasy

Analizując kwestie korekty sprzedaży oraz jej wpływu na możliwość dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego, należy wskazać, że kluczowe znaczenie ma to, w którym momencie dochodzi do korekty sprzedaży.

Istotne staje się ustalenie, czy korekta ma miejsce przed, czy też po przekroczeniu limitu.

W interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2021 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.615.2020.2.KK, Dyrektor KIS przedstawił stanowisko, zgodnie z którym korekta sprzedaży dokonana po przekroczeniu limitu pozostaje bez wpływu na fakt jego przekroczenia. Zobrazujmy to na przykładach.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął sprzedaż towarów na rzecz konsumentów 1 stycznia. Do 20 grudnia kwota obrotu z tego tytułu wyniosła 19 500 zł. 28 grudnia podatnik otrzymał zwrot towaru o wartości 300 zł. To oznacza, że na koniec roku wartość sprzedaży wyniosła 19 200 zł, zatem limit nie został przekroczony.

Przykład 2.

Podatnik rozpoczął sprzedaż towarów na rzecz konsumentów 1 stycznia. 20 września kwota sprzedaży przekroczyła 20 000 zł. Natomiast 1 października podatnik otrzymał zwrot towarów o wartości 1000 zł. Pomimo korekty sprzedaży podatnik ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej 1 grudnia.

Dla utraty prawa do zwolnienia podmiotowego decydujące znaczenie ma ustalenie momentu przekroczenia obrotu na rzecz konsumentów. Późniejsza korekta sprzedaży pozostaje bez wpływu na konieczność instalacji kasy fiskalnej.

Powyższe zagadnienie jest kontrowersyjne, a przepisy podatkowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Wykładnia językowa zdaje się prowadzić do wniosku, że późniejsza korekta sprzedaży nie unicestwia skutku w postaci utraty prawa do zwolnienia. Warto jednak rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów