0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych w 2015 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konsumenci z reguły w znikomym stopniu kształtują warunki umowy zawieranej ze sprzedającym - zazwyczaj mogą jedynie przyjąć ją albo odrzucić w całości. To sprzedawca przedstawia mu zasady, na jakich odbywa się transakcja. Ze względu na to, że umowa sprzedaży w sklepie internetowym nie jest zawierana indywidualnie, kodeks cywilny zwalnia klienta z konieczności przestrzegania takich postanowień umowy, które w jakiś sposób naruszają jego interes lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Dlatego właśnie dla sprzedającego szczególnie istotne powinno być to, żeby w regulaminie sklepu nie znalazły się zapisy, mogące kształtować obowiązki lub prawa stron w sposób niezgodny z prawem, czyli klauzule niedozwolone (abuzywne). 

Klauzule niedozwolone ograniczające prawa konsumenta

W regulaminie e-sklepu sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia konsumentowi jego praw, począwszy od kwestii najważniejszych (na przykład możliwości dokonania zwrotu towaru), aż po sprawy techniczne (takie jak sposób dokonania płatności).

Przykład 1.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 23 marca 2015 r. - Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane.

 

Przykład 2.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 10 kwietnia 2015 r. - W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania zwróconego towaru po pomniejszeniu o koszty obciążające Klienta.

 

Przykład 3.

 Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 10 kwietnia 2015 r. - Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu.

 

Klauzule niedozwolone nakładające dodatkowe obowiązki na konsumenta   

W przypadku zwrotu towaru konsument ograniczony jest jedynie zapisami art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający nie może narzucić mu dodatkowych obowiązków niewynikających z ustawy. Także w przypadku innych czynności, dokonywanych przez nabywcę w trakcie zawierania i realizowania umowy, sprzedawca nie może narzucać mu niczego, co nie  wynika z przepisów ustawy. Wszelkie zapisy, zwiększające zakres obowiązków konsumenta będzie można określić jako klauzule niedozwolone

Przykład 4.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 20 lutego 2015 r. - Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

 

Przykład 5.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 27 marca 2015 r. - W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

 

Przykład 6.  


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 20 lutego 2015 r. -  Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

 

Klauzule niedozwolone rozszerzające uprawnienia sprzedającego  

Sprzedawca nie może również przypisywać sobie większych uprawnień, niż wynika to z przepisów prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy tym samym działałby na szkodę konsumenta.   

Przykład 7.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 2 lutego 2015 r. - Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty

 

Przykład 8.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 19 lutego 2015 r. - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

 

Przykład 9.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 10 kwietnia 2015 r. - W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł. 

Klauzule niedozwolone wyłączające odpowiedzialność sprzedającego

Na sprzedającym spoczywa odpowiedzialność za wiele elementów sprzedaży - musi on dostarczyć nabywcy towar bez wad fizycznych lub prawnych, zgodny z umową, zaś w przypadku reklamacji to on musi udowodnić, że wada powstała z winy kupującego. Wszystkie te obowiązki nakłada na niego ustawa o prawach konsumenta i kodeks cywilny - nie ma możliwości, by scedował swoje powinności na kogoś innego.

Przykład 10.


Wpis do rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 10 kwietnia 2015 r. - W przypadku uszkodzonych przesyłek, sklep nie ma obowiązku wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Uszkodzony towar może być odesłany do klienta na jego koszt.

 

Przykład 11.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 20 kwietnia 2015 r. - Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych przez systemy komputerowe.

 

Przykład 12.


Wpis do Rejestru klauzul niedozwolonych z dnia 27 marca 2015 r. - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: (...) b. braku ciągłości świadczenia usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów