0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komisja Nadzoru Finansowego – jaką pełni rolę na rynku kapitałowym?

Wielkość tekstu:

Organy państwowe mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obrotu środkami, zainwestowanymi przez uczestników rynku kapitałowego. Jednym z organów administracji państwowej sprawującej nadzór w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Czym dokładnie jest KNF oraz jakie zadania realizuje? Sprawdźmy!

Komisja Nadzoru Finansowego – funkcja i zadania

Komisja Nadzoru Finansowego będąca naczelnym organem administracji rządowej sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Jej funkcja i zadania zostały uregulowane na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązującej od 21 lipca 2006 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nie tylko nad rynkiem kapitałowym (finansowym), lecz także nad sektorem bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych.

Do głównych zadań KNF wynikających bezpośrednio z art. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym należy:

 • „podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,

 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,

 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,

 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty,

 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami”.

Komisja Nadzoru Finansowego – kto wchodzi w jej skład?

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 12 osób:

 • Przewodniczący – reprezentuje komisję i kieruje jej pracami,

 • dwóch Zastępców Przewodniczącego,

 • dziewięciu członków:

  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

  • członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

  • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,

  • przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

  • przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

Przewodniczącego KNF powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Do wykonywania zadań komisji i jej przewodniczącego powołany został Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – UKNF, który zastąpił Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Reasumując, głównym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, a co za tym idzie – jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów