Poradnik Przedsiębiorcy

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku zapewnia dysponentom wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta.

Aby Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł realizować zadania w zakresie funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych, posiada rachunek specjalny rozliczeń gwarantowanych w Narodowym Banku Polskim. Na rachunek ten wpływają środki pieniężne, które pochodzą z wpłat obowiązkowych wszystkich banków, objętych systemem gwarantowanym, a także środki z funduszu pomocowego oraz odsetki z tytułu opóźnienia w dokonywaniu wpłat przez banki.

Budowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa się z dwóch funduszy:

  1. statutowego - tworzony po to, aby zapewniał kwoty na wypłaty środków gwarantowanych przez Fundusz. Środki te pochodzą z wpłat NBP i Ministra Finansów, a także z kwot uzyskanych z masy upadłościowej upadłych banków oraz nadwyżki bilansowej,

  2. pomocowego - jego rolą jest zapewnianie środków na finansowanie zadań GFB. Pieniądze te umieszczone są na rachunku wyodrębnionym z rachunku bieżącego. Pochodzą z obowiązkowych wpłat rocznych podmiotów objętych systemem gwarantowanym (banków), z odsetek z tytułu opóźnienia wpłat rocznych.

W przypadku upadłości banku BFG wypłaca środki znajdujące się na rachunkach bankowych ( złotowych i walutowych) wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku - do równowartości 100 000 euro w 100%. W każdym roku kwota ta może jednak ulegać zmianie.  Środki gwarantowane zawsze wypłacane są w złotówkach.

Jak wyliczyć kwotę wypłaty środków gwarantowanych?

Aby wyliczyć kwotę wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarantowanego, należy przyjąć średni kurs euro (zgodny z tabelą kursową NBP) obowiązujący w dniu ogłoszenia upadłości przez bank.

Przykład 1.

Klient zdeponował kwotę 110 000 zł na rachunku lokat terminowych .

Bank ogłosił upadłość po roku trwania lokaty. Zgodnie z umową oprocentowanie lokaty wynosiło 5% w skali roku ( bez okresowej kapitalizacji - odsetki płatne po upływie roku). Średni kurs euro w dniu ogłoszenia upadłości banku wynosił 1 euro = 4,50 zł.

Jakiej kwoty wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego spodziewać się może deponent?

1. Ustalamy kwotę, jaką po roku otrzymałby deponent, gdyby bank nie ogłosił upadłości:

a) kwota należnych odsetek:

110 00 x 5% = 5500 zł

b) kwota łączna (depozyt + odsetki):

110 000 zł + 5500 zł = 115 500 zł

2. Wypłata z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 115 500 zł (25 666,67 euro), ponieważ nie przekracza ustawowej kwoty gwarantowanej (50 000 euro).

 

Ważne!

Jeżeli klient posiada zobowiązania wobec banku (np. kredyty), to podczas wyliczania środków gwarantowanych należy pomniejszyć sumę środków ulokowanych na wszystkich rachunkach o wartość tego zobowiązania.

 

Jeżeli kwota przekroczyłaby limit gwarancji, środki wypłacane byłyby przez zarządcę lub syndyka z masy upadłościowej banku w trybie postępowania upadłościowego.

Roszczenia deponentów wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedawniają się po 5 latach od ogłoszenia upadłości banku.