0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VIU-DO a Slim VAT 3

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pakiet zmian nazywany potocznie SLIM VAT 3 wprowadził usprawnienia dla przedsiębiorców, m.in. w zakresie rozliczania transakcji w ramach VAT OSS. Sprawdźmy, kiedy może mieć miejsce korekta deklaracji VIU-DO oraz kto, w jakim terminie i do jakiego urzędu może ją złożyć!

Korekta deklaracji VIU-DO – kto może ją złożyć?

Slim VAT 3 wprowadził art. 130ca w ustawie o VAT w rozdziale poświęconym procedurze unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług, czyli procedurze VAT OSS. Przepisy te dotyczą korygowania deklaracji VIU-DO, która służy do rozliczania podatku VAT z tytułu transakcji dokonywanych w ramach VAT OSS.

Art. 130ca ust. 1 ustawy o VAT:

„W przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia 282/2011, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 61a ust. 1 tego rozporządzenia, podatnik, dla którego państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska, składa korektę deklaracji VAT drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do Łódzkiego Urzędu Skarbowego”.

Powyższy art. 130ca ustawy o VAT dotyczy podatników, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Polska. Zgodnie z definicją państwa członkowskiego konsumpcji, która znajduje się w art. 130a pkt 2a) ustawy o VAT, jest to:
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (tzw. WSTO) – państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
 • w przypadku świadczenia usług – państwo członkowskie, na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług.

Powyższe oznacza, że państwem członkowskim konsumpcji jest kraj nabywcy, czyli osoby prywatnej. Korekta deklaracji VIU-DO w ramach zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 3 dotyczy więc zagranicznych kontrahentów, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych z Polski.

Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi sprzedaż towarów w ramach procedury VAT OSS do Niemiec i Francji. Jak powinien ustalić państwo członkowskie konsumpcji?

W związku z tym, że nabywcą towarów są osoby prywatne z Niemiec i Francji, a pan Łukasz rozlicza sprzedaż w ramach procedury VAT OSS, oznacza to, że państwami członkowskimi konsumpcji są odpowiednio kraje, do których transportowane są towary, a więc Niemcy i Francja.

W przypadku polskiego sprzedawcy, który dokonuje transakcji w procedurze VAT OSS, Polska jest traktowana jako państwo członkowskie identyfikacji, czyli kraj, w którym nastąpiła rejestracja do VAT OSS – to znaczy ten, w którym sprzedawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Kiedy składana jest korekta deklaracji VIU-DO?

Zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: rozporządzenie 282/2011) korektę deklaracji VIU-DO trzeba złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w ciągu trzech lat od dnia, w którym należało złożyć deklarację pierwotną.

Korekta deklaracji VIU-DO składana jest w momencie wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 61a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, zgodnie z którym podatnik:

 1. zaprzestaje stosowania jednej z procedur szczególnych, np. procedury VAT OSS;
 2. zostaje wykluczony z jednej z procedur szczególnych, np. z procedury VAT OSS;
 3. zmienia państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 57f rozporządzenia 282/2011.

Korekta deklaracji VIU-DO dotycząca transakcji, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Polska, powinna być złożona do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przykład 2.

Firma ABC z Hiszpanii jest podatnikiem zarejestrowanym do procedury VAT OSS w swoim kraju, czyli w Hiszpanii, jako państwie członkowskim identyfikacji. Firma ABC w 2022 roku prowadziła sprzedaż towarów w tej procedurze na rzecz osób prywatnych z Polski. W 2023 roku zaprzestała prowadzenia sprzedaży w ramach VAT OSS, wysyłając ostatnią deklarację VIU-DO za IV kwartał 2022 roku. W lipcu 2023 roku polski kontrahent dokonał zwrotu zakupionych towarów. Jak firma ABC powinna wykazać taką korektę, jeżeli zaprzestała stosowania procedury VAT OSS?

Korekta deklaracji VIU-DO powinna zostać złożona przez firmę ABC do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej.

Jakie dane zawiera korekta deklaracji VIU-DO?

Zgodnie z art. 130ca ust. 2 ustawy o VAT korekta deklaracji VIU-DO powinna zawierać:

 1. informacje o miejscu i powodach składania korekty;

 2. dane podatnika (sprzedawcy):

  1. nazwę lub imię i nazwisko,

  2. adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

  3. numer identyfikacyjny VAT wykorzystywany przez państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury unijnej i kod tego państwa;

 3. okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta;

 4. w przypadku wystąpienia nadpłaty – informacje niezbędne do jej rozliczenia;

 5. dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dane kontaktowe pełnomocnika.

Korekta deklaracji VIU-DO powinna zostać sporządzona w euro. Jeżeli natomiast płatności z tytułu WSTO lub świadczenia usług w procedurze VAT OSS dokonano w walucie innej niż euro, to do przeliczenia kwot na euro należy stosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego – czyli na ostatni dzień kwartału (a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia).

W uzasadnieniu do projektu wprowadzającego SLIM VAT 3 możemy przeczytać, że: „Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą jednak wymagać sporządzenia deklaracji VAT w swoich walutach krajowych. Spośród państw spoza strefy euro jedynie trzy państwa (Dania, Węgry i Chorwacja) wymagają sporządzania deklaracji w ich walutach krajowych”.

Przykład 3.

Pan Aleksander prowadził w 2022 roku sprzedaż w ramach procedury VAT OSS. W 2023 roku zaprzestał korzystania z procedury szczególnej. W październiku 2023 roku nabywca z Węgier zwrócił zakupiony towar. Jak pan Aleksander powinien dokonać korekty z tytułu zwrotu?

Pomimo tego, że pan Aleksander nie prowadzi już w 2023 roku sprzedaży w ramach procedury VAT OSS, to ma obowiązek dokonania korekty. Korekta deklaracji VIU-DO, w której zostanie wykazana transakcja dotycząca zwrotu towarów, powinna być sporządzona w forintach i złożona bezpośrednio do węgierskiego urzędu skarbowego.

Podsumowując, SLIM VAT 3 doprecyzował kwestie związane ze składaniem korekt rozliczeń w ramach procedury VAT OSS w sytuacji, gdy sprzedawca przestaje (dobrowolnie lub obligatoryjnie) korzystać z tej procedury szczególnej. Korekta deklaracji VIU-DO w takim przypadku składana jest do właściwego urzędu państwa członkowskiego konsumpcji. Natomiast w przypadku pozostałych podatników, którzy korzystają z procedury VAT OSS, posiadają państwo członkowskie identyfikacji w Polsce i zmuszeni są do skorygowania sprzedaży, przepisy nie uległy zmianie – korektę sprzedaży wykazują oni w deklaracji VIU-DO za bieżący miesiąc, którą składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów