0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić deklaracje w procedurze OSS i IOSS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura OSS i IOSS to istotne ułatwienia w handlu między krajami Unii Europejskiej. Powodują, że podatnicy mogą rozliczać podatek VAT w jednym państwie. Aby jednak móc z nich skorzystać, należy spełnić szereg wymagań. W artykule przedstawiamy, jak dokonać rozliczenia sprzedaży składając deklaracje w procedurze OSS i IOSS!

Rejestracja i deklaracje w procedurze OSS i IOSS

OSS to system elektroniczny, który upraszcza rozliczanie zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej Unii. Umożliwia on:

  • elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim, co powoduje uniknięcie konieczności rejestracji do VAT w wielu państwach członkowskich;
  • deklarację i opłacanie należnego podatku VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej;
  • współpracę z administracją podatkową swojego kraju.

Abyśmy mogli skorzystać z tej formy opodatkowania, na wstępie musimy dokonać rejestracji do OSS.

Zgłoszenie rejestracyjne kierujemy do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który po jego weryfikacji przesyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej. W zgłoszeniu rejestracyjnym VIU-R, które trzeba przesłać drogą elektroniczną, podatnik podaje datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej.

Procedura IOSS dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych. W tym przypadku zgłoszenia także dokonujemy na specjalnym druku VII-R. Przesyłamy je elektronicznie do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Warto mieć na uwadze, że po dokonaniu rejestracji z chwilą dokonania sprzedaży należy składać deklaracje w procedurze OSS i IOSS.

Deklaracja VIU-DO

W przypadku OSS musimy co kwartał rozliczyć podatek należny dotyczący sprzedaży na terenie poszczególnych państw. W sytuacji rozliczenia w tej procedurze składamy raz na kwartał deklaracje VIU-DO. Kierujemy ją do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Poniżej, krok po kroku, przedstawimy, jak należy to zrobić.

Przykład 1.

Podatnik zarejestrowany do procedury OSS dokonuje sprzedaży do kilku krajów Unii Europejskiej za pomocą swoich sklepów internetowych. Po raz pierwszy składa deklarację VIU-DO.

Wypełniając deklarację, posługujemy się numerem identyfikacyjnym VAT identyfikatora podatkowego (NIP), za pomocą którego podatnik jest rozpoznawany na potrzeby procedury unijnej (patrz art. 130b ust. 5 ustawy o VAT).

Deklarację składamy do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Następnie należy określić cel złożenia deklaracji. Tutaj podatnik ma do wyboru „złożenie deklaracji” lub „wersję roboczą”. Oczywiście trzeba wpisać datę wypełnienia. Co istotne, data złożenia nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień okresu rozliczeniowego następującego po okresie, za który składa się deklarację.

Podatnik w deklaracji musi określić, czy jest osobą fizyczną, czy też innym podmiotem. Ponadto wskazuje okres, w którym rozlicza podatek należny. W polu „termin rozpoczęcia okresu” wpisujemy początek okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja, natomiast w polu „termin zakończenia okresu” – jego koniec. Podana data musi zawierać się w okresie, który został wskazany w polu „kwartał, rok”.

W następnym kroku (sekcja C.2) wpisujemy państwo członkowskie konsumpcji (wskazujemy państwo, na którym dokonywana jest dostawa lub świadczona usługa).

Ponadto określamy rodzaj dostaw poprzez ustalenie, czy dotyczą one świadczenia usług, czy dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych.

Poza tym wpisujemy stawkę, jaką jest opodatkowana usługa: mamy do wyboru podstawową i obniżoną. Po tym wyborze podajemy stawkę właściwą, jaka jest stosowana w danym państwie. Po ustaleniu jej wielkości podajemy wartość podatku, która powinna być wyrażona w walucie EUR. Na zakończenie obliczona zostaje całkowita kwota należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług.

Pole to wypełnia się automatycznie. Stanowi sumę kwot podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich konsumpcji w zakresie świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym.

W sekcji C.3 wpisujemy świadczenie usług dokonane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych i transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.

Tutaj po kolei uzupełniamy nazwę właściwego państwa członkowskiego konsumpcji, na terytorium którego w okresie rozliczeniowym były świadczone usługi i dokonywane dostawy towarów. W rubryce „państwo miejsca prowadzenia działalności” wskazujemy nazwę państwa, gdzie znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej inne niż państwo członkowskie identyfikacji, z terytorium którego było dokonywane świadczenie usług lub dostawa towarów.

Jako numer identyfikacji wpisujemy krajowy numer identyfikacyjny dla celów VAT, który podano w zgłoszeniu rejestracyjnym.

W sekcji C.4 pojawia się całkowita kwota należnego podatku VAT z tytułu dostaw.

W następnej rubryce C.5 dokonujemy korekty kwot podatku VAT wskazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług (nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało złożyć deklarację pierwotną). Co ważne, wpisujemy jedynie różnicę w kwocie podatku VAT wykazanego dla danego państwa członkowskiego konsumpcji pomiędzy poprzednim a obecnym rozliczeniem.

Przykład 2.

W czwartym kwartale 2021 podatnik wykazał dostawę towarów do Niemiec na kwotę 25 000 EUR. W kwartale 1/2022 chce on dokonać korekty czwartego kwartału z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota dostaw do Niemiec wyniosła 23 000 EUR. W takim wypadku podatnik w sekcji C.5 wskazuje jedynie różnicę, czyli 2000 EUR dla Niemiec.

W sekcji C.6 wykazujemy saldo należnego podatku dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji. W tym celu musimy wskazać właściwe państwo konsumpcji. Określamy tutaj także całkowitą kwotę należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekty za poprzednie okresy (pole to wypełnia się automatycznie).

Wartość kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych państw członkowskich konsumpcji może być wartością ujemną.

Ostatnia sekcja – C.7 – to całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty. Pole wypełniane jest automatycznie. Wskazana jest suma wszystkich kwot całkowitych wykazanych w sekcjach (bez korekt). Tym samym na pewno nie może być ona ujemna.

Deklaracja VIN-DO

Druga deklaracja, dotyczy sytuacji w zakresie procedury nieunijnej. Jest to deklaracja VIN-DO.

W tym przypadku w pozycji „numer identyfikacji” należy wpisać numer identyfikacyjny VAT, za pomocą którego podatnik jest zweryfikowany na potrzeby procedury nieunijnej zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o VAT.

Następnie należy podać, za jaki okres rozliczeniowy składana jest deklaracja. Tutaj możemy również wskazać kwartał i rok. Podobnie jak w przypadku poprzedniej deklaracji, składamy ją do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Jako cel złożenia deklaracji możemy wybrać „złożenie deklaracji” lub „wersja robocza deklaracji”. W polu „data” wypełnienia wpisujemy datę wypełnienia deklaracji podaną przez podatnika. Data złożenia nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień okresu rozliczeniowego następującego po okresie, za który jest składana deklaracja.

W sekcji B wskazujemy dane identyfikacyjne podatnika. W tej deklaracji jest to nazwa podmiotu zagranicznego. W następnej sekcji rozliczamy podatek należny. W pierwszej części wpisujemy termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług, jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W polu „termin rozpoczęcia” trzeba wpisać początek okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja. Podana data musi zawierać się w czasie, który został wskazany w polu „kwartał, rok”. W tym przypadku wpisujemy termin zakończenia okresu.

Następnie w sekcji C.2 należy wpisać państwo członkowskie konsumpcji, na terytorium którego w danym okresie rozliczeniowym realizowano świadczenie usług. W dalszej części podajemy właściwy rodzaj stawki VAT – podstawowa lub obniżona. W polu „stawka VAT” podajemy stawkę właściwą dla danego państwa członkowskiego konsumpcji.

W dalszej części deklaracji należy podać podstawę opodatkowania dla stawki (podstawowa, obniżona) wskazanej w polu „rodzaj stawki VAT”.

Podatnik musi podać kwotę podatku według stawki (podstawowa, obniżona) dla danego państwa członkowskiego konsumpcji. Co ważne, wyrażona kwota powinna być podana w walucie EUR. Całkowita kwota należnego podatku VAT (pole to wypełnia się automatycznie) stanowi sumę kwot podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich konsumpcji w zakresie świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym.

W sekcji C.3 dokonujemy korekt kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt świadczonych usług (nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało złożyć deklarację pierwotną). Tutaj na wstępie należy wpisać państwo członkowskie konsumpcji, którego dotyczy korekta. Wybieramy następnie rok, kwartał, do którego odnosi się korygowany okres rozliczeniowy.

Następnie wpisujemy całkowitą kwotę podatku VAT wynikającą z korekt. W tym polu należy wskazać całkowitą kwotę podatku VAT dla danego państwa członkowskiego konsumpcji w wyniku korekt wynikających z poprzednich okresów; kwota powinna być podana w walucie EUR. W przypadku braku korekt w danym okresie rozliczeniowym podaje się wartość „0”.

Tutaj również wskazujemy jedynie różnicę w kwocie podatku VAT wykazanego dla danego państwa członkowskiego konsumpcji pomiędzy poprzednim a obecnym rozliczeniem (patrz przykład 2).

W następnej sekcji dokonujemy salda należnego podatku dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji. Tym samym wpisujemy poszczególne państwa konsumpcji i kwoty należnego podatku. Całkowita kwota należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekty za poprzednie okresy – tutaj pole także wypełnia się automatycznie.

Ostatnia sekcja to suma kwot podatku VAT z sekcji C.2 i C.3 dla wskazanych państw członkowskich konsumpcji. Co istotne w tym przypadku, także wartość kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych państw członkowskich konsumpcji może być wartością ujemną. Na zakończenie w sekcji C.5 wpisujemy całkowitą kwotę należnego podatku VAT do wpłaty (pole wypełnia się automatycznie).

Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty nie może być mniejsza od „0”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów