0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT 3 - poznaj najważniejsze zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd ponownie działa w celu uproszczenia podatków. W związku z tym powstała kolejna zmiana w ramach SLIM VAT, czyli pakiecie zmian mających na celu uproszczenie rozliczeń podatników w zakresie VAT. Już w ramach tego pakietu został wdrożony SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2, teraz rząd wdraża SLIM VAT 3 (ma zostać wdrożony 1 kwietnia 2023 roku). Sprawdźmy więc, o ile łatwiejsze stanie się rozliczenie w zakresie VAT!

SLIM VAT 3 – zmiany w ustawie o VAT

Mały podatnik w VAT

W ramach SLIM VAT 3 zmieniony zostanie limit małego podatnika VAT. Różnicę w limicie przedstawia poniższa tabela:

Limit w 2022 roku

Limit w 2023 roku

1 200 000 euro

2 000 000 euro

Podstawa prawna: zmienione brzmienie art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT

W ramach tej zmiany przypomnieć należy, że podatnik, który spełnia warunki uznania go za małego podatnika w VAT, może:

 1. rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT według metody kasowej (jest on rozpoznawany wówczas dopiero z momentem otrzymania zapłaty);
 2. korzystać z rozliczeń kwartalnych (jeśli są spełnione dodatkowo odrębne wymogi, o czym więcej w artykule: Kwartalne rozliczanie VAT – jakie niesie za sobą korzyści?).

Alokacja transportu w dostawach łańcuchowych

Zmiany w dostawach łańcuchowych doprecyzowują, że przepisów dotyczących transakcji łańcuchowej nie będzie się stosować w przypadku, gdy podatnikiem jest tzw. interfejs elektroniczny uznawany za dostawcę. Jako przykład wskazywana jest sytuacja, w której sprzedaż towarów na odległość dokonywana jest na rzecz nabywcy w Polsce przez podmiot spoza UE przy pomocy operatora interfejsu elektronicznego ułatwiającego tę dostawę. Wówczas w takiej sytuacji nie będzie się stosować ogólnych zasad przewidzianych dla transakcji łańcuchowych.

Podstawa prawna: dodany ust. 2e w art. 22 ustawy o VAT.

Kursy przeliczeniowe stosowane w przypadku faktur korygujących

W przepisach ustawy o VAT próżno szukać przepisów regulujących kursy przeliczeniowe, które należy stosować w przypadku faktur korygujących. Dotychczas stosowanie tych kursów wynikało z ugruntowanej praktyki interpretacyjnej, w związku z tym kursy przeliczeniowe po zamianach w przepisach przedstawia poniższa tabela:

 

Zwykła faktura

Faktura zbiorcza

Korekta „in minus”

Kurs NBP pierwotny (tj. kurs zastosowany w fakturze, którą korygujemy)

Kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej

Korekta „in plus”

Kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania;

w sytuacji, gdy korekta zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego – kurs w korygowanej fakturze to kurs zastosowany w fakturze wystawianej przed powstaniem obowiązku podatkowego.

 

Podstawa prawna: dodany art. 31b ustawy o VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zmiany w przepisach w ramach pakietu SLIM VAT 3 uregulują również kurs przeliczeniowy dla zbiorczych korekt faktur dokumentujących WNT w sytuacji, gdy udzielony został rabat. Wówczas w takiej sytuacji stosowany ma być kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Dodatkowo w przypadku transakcji WNT ma zostać uproszczona możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT. Różnicę przedstawiamy w poniższej tabeli:

Jak jest?

Jak będzie?

Odliczenie podatku naliczonego warunkowane jest posiadaniem faktury wystawionej przez kontrahenta

Odliczenie podatku naliczonego warunkowane będzie wykazaniem podatku VAT należnego z tytułu WNT

Podstawa prawna: usunięcie przepisu art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany w korektach

Ustawodawca w ramach zmian chce uregulować kwestię wykazania WDT w sytuacji, gdy podatnik nie zgromadził we właściwym terminie dowodów potwierdzających, że towary zostały przywiezione z Polski do innego kraju UE. Kwestie te mają zostać doprecyzowane i uproszczone, co przedstawia poniższa tabela:

Nieterminowe zgromadzenie dowodów potwierdzających wywóz

Jak jest?

Jak będzie?

Wykazuje się WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce dostawa

Wykazuje się WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy*

Podstawa prawna: zmienione brzmienie art. 42 ust. 12a ustawy o VAT

*Obowiązek podatkowy dla WDT powstaje bowiem z zasady w chwili wystawienia faktury.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

W zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w Polsce w przepisach ustawy o VAT (dokładniej art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) wskazane jest, że takie zarządzenie podlega zwolnieniu z VAT. W ramach zmiany w przepisach zwolnienie, o którym mowa, mogłoby być również stosowane w stosunku do usług zarządzania funduszami z siedzibą w innych państwach Unii Europejskiej.

Zwolnienie z VAT przy imporcie towarów dla potrzeb przedstawicielstw dyplomatycznych

W przypadku importu towarów przeznaczonych do użytku obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych oraz niektórych pracowników tych placówek zgodnie z art. 80 ustawy o VAT jest on zwolniony od podatku VAT. Przy czym, aby skorzystać z tego zwolnienia, warunkiem jest nieodstępowanie tych towarów przez okres 3 lat na rzecz osób innych niż wskazane w art. 80 ustawy o VAT. W ramach zmian określonych w pakiecie SLIM VAT 3 wprowadzone mają zostać regulacje, które pozwolą na odstąpienie samochodów osobowych i innych pojazdów przed tym terminem, jeżeli niezachowanie terminu jest uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia tej osoby w celu podjęcia pracy w innym państwie, oraz osoba ta przebywała na terytorium Polski nie krócej niż 2 lata.

Podstawa prawna: dodany ust. 2 do art. 80 ustawy o VAT.

Sprzedaż mieszana

W ramach omawianych zmian ma również nastąpić zmiana w kwocie pozwalającej na uznanie, że proporcja (sprzedaży mieszanej – opodatkowanej i zwolnionej) określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy przekroczyła u niego 98%. Różnica zostanie przedstawiona w poniższej tabeli:

Jak jest?

Jak będzie?

W przypadku, gdy proporcja sprzedaży mieszanej:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2–8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była równa lub większa niż 500 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego i specyfikę wykonywanych czynności.

W przypadku gdy proporcja sprzedaży mieszanej:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2–8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 10 000 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego i specyfikę wykonywanych czynności

Podstawa prawna: zmiana przepisu art. 90 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 12 ustawy o VAT

Drugą zmianą dotyczącą sprzedaży mieszanej będzie zmiana na gruncie korekty rocznej, do której podatnik zobowiązany był po określeniu proporcji ostatecznej. Aktualnie w każdym przypadku, gdy współczynnik proporcji pierwotny różni się od realnej wartości współczynnika, to podatnik zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty rocznej. Natomiast w związku ze zmianami podatnicy będą mieć możliwość jej niedokonywania, jeśli różnica pomiędzy proporcją ostateczną a wstępną nie przekroczy 2 punktów procentowych. Przy czym takie postępowanie będzie możliwe, jeśli kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu (czyli kwota, która powinna być skorygowana) nie przekroczy 10 000 zł.

Wystawienie faktury zaliczkowej

Każdy podatnik dotychczas miał obowiązek udokumentowania otrzymanej zaliczki za pomocą faktury zaliczkowej. Następnie, gdy miała miejsce dostawa bądź wykonanie usługi, to wówczas wystawiana była faktura końcowa (zwana inaczej rozliczeniową). Aktualnie przepisy nie precyzowały, co zrobić, gdy w tym samym miesiącu podatnik otrzymał zaliczkę (np. 20% należności) oraz wykonał usługę. Przyjęte zostało, że w takim przypadku należy wystawić dwie faktury – tj. zaliczkową i końcową. Natomiast praktykowane też było wystawienie jednej faktury (np. tylko końcowej). Przy czym takie postępowanie nie wynikało z przepisów. W związku ze zmianami w przepisach doprecyzowane ma zostać, że w takiej sytuacji dozwolone jest wystawienie wyłącznie faktury końcowej (czyli bez faktury zaliczkowej). Przy czym, aby zastosować to rozwiązanie, podatnik będzie musiał na takiej fakturze wskazać daty otrzymania zaliczki.

Podstawa prawna:

 • Dodanie ust. 1a do przepisu art. 106b ustawy o VAT.
 • Dodanie ust. 1a do przepisu art. 106e ustawy o VAT.
 • Dodanie ust. 2 do przepisu art. 106i ustawy o VAT.

Zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej podatnika

Zgodnie z aktualnymi przepisami w sytuacji, gdy klient korzystający z faktoringu decyduje się na zamianę faktora, to dotychczasowy faktor odpowiada solidarnie za otrzymany podatek. Dotychczasowy faktor, aby uwolnić się od odpowiedzialności, może dokonać przelewu kwoty VAT na rachunek VAT dostawcy, a ten następnie powinien przelać tę kwotę na rachunek VAT nowego faktora. Zmiana w ramach pakietu polegać ma na umożliwieniu faktorowi dokonania przelewu kwoty VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora, z pominięciem przelewu na rzecz dostawcy.

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 108a ust. 6 ustawy o VAT.

Drukowanie raportów fiskalnych

Obecnie obowiązkiem podatnika korzystającego z kasy jest m.in. wydrukowanie dokumentów (takich jak raporty fiskalne) wystawionych przez kasę fiskalną. Po zmianie nie będzie potrzeby drukowania ich w przypadku korzystania z kas online (w tym kas wirtualnych).

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT oraz wykreślenie wyrazów „w postaci innej niż wydruk” z art. 111 ust. 7a pkt 1.

Obniżenie sankcji VAT i możliwość odstąpienia od jej wymierzenia

Zgodnie z art. 112b ust. 2a ustawy o VAT kontrolowanemu, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej skorzysta z uprawnienia do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą, wymierzana jest wówczas sankcja w niższej wysokości – tj. 15%. Sankcja w podstawowej wysokości wynosi 30%. Rząd planuje jej obniżenie do wartości 5%.

Zgodnie z art. 112b ust. 2 ustawy o VAT podatnikowi, który po zakończeniu kontroli podatkowej lub celno-skarbowej złożył korektę lub deklarację uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości, wymierzana jest sankcja w wysokości 20%. Rząd planuje jej obniżenie do wartości 10%.

W obecnym brzmieniu brak jest przepisu, który pozwoliłby organom podatkowym odstąpić od wymierzenia sankcji VAT w przypadku, gdy zaniżenie zobowiązania nie wynika z celowych działań podatnika i nie jest związane z oszustwami. W ramach pakietu SLIM VAT 3 rząd chce wprowadzić regulacje, które będą pozwalały odstąpić organowi od wymierzenia sankcji VAT. Takim przypadkiem będzie zaistnienie szczególnych okoliczności, z których można wywnioskować, że podatnik działał z należytą starannością, jakiej można było od niego oczekiwać w danej sytuacji, oraz pod warunkiem, że nieprawidłowość nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu podatku lub nie może skutkować uszczupleniem tej należności.

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 112b oraz dodanie pkt 4 w art. 112b ust 3. ustawy o VAT.

Korygowanie deklaracji w procedurze OSS i IOSS

Podatnicy korzystający z unijnej lub pozaunijnej procedury (tzw. procedury one-stop-shop, czyli OSS czy IOSS) mogą już nie być w tej procedurze, ale może się zdarzyć sytuacja, w której muszą złożyć korektę deklaracji. Obecnie nie ma zasady, w jaki sposób należy zgłaszać takie korekty. W ramach pakietu SLIM VAT 3 zostaną wprowadzone przepisy wyjaśniające tę kwestię, tj. pozwalające na złożenie takiej korekty, jednakże na specjalnym jej wzorze, który ma zostać przez ustawodawcę wskazany w drodze rozporządzenia.

Podstawa prawna: dodanie art. 130ca, art. 133a oraz 138ga ustawy o VAT.

SLIM VAT 3 – zmiany w ustawie Prawo bankowe

Od 1 lipca 2022 roku wejść miały przepisy o tzw. grupie VAT (aktualnie zostały przesunięte na 1 stycznia 2023 roku). W sytuacji, gdy grupa zostanie utworzona, jej członkowie tracą status podatnika. Wówczas podatnikiem staje się grupa VAT. W związku z tym jeden z członków grupy VAT pełni funkcję przedstawiciela, który dokonuje zapłaty VAT do urzędu skarbowego. Rząd planuje wprowadzić regulację, która umożliwi przekazywanie przez członków grupy VAT środków z ich rachunków VAT na rachunek VAT przedstawiciela. Jak wskazuje ustawodawca, wówczas w takiej sytuacji w komunikacie przelewu zamiast numeru faktury wskazywana ma być adnotacja „przekazanie – grupa VAT”, a zamiast NIP-u kontrahenta – NIP grupy VAT.

Podstawa prawna: dodanie pkt 3a do art. 62b ust. 1 oraz dodanie pkt. 6a do art. 62b ust 2 ustawy – Prawo Bankowe. 

W ramach zmian w ustawie – Prawo Bankowe również ma nastąpić dodanie nowych tytułów, które będą mogły być regulowane z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunkach VAT, a mianowicie:

 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatku od sprzedaży detalicznej,
 • opłaty od środków spożywczych,
 • zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji,
 • podatku tonażowego oraz
 • tzw. podatku od małpek.

Podstawa prawna: dodanie tier szóste do dziesiąte w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo Bankowe. 

SLIM VAT 3 – zmiany innych ustaw

W ramach zmian wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3 ma nastąpić:

 • zmiana w ustawie – Prawo celne wprowadzająca zwolnienie od należności przywozowych;
 • zmiana w kilku ustawach – wprowadzająca konsolidację wiążących informacji oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów