0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Unijna procedura VAT OSS stosowana przez pośredników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W lipcu ustawodawca wprowadził istotne zmiany dotyczące e-commerce. Mają one uporządkować handel e-commerce pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie procedury VAT OSS. Daje ona możliwość rozliczania VAT w jednym kraju Unii Europejskiej z tytułu świadczenia usług i dostaw towarów na rzecz konsumentów z różnych krajów UE.

Procedura VAT OSS

Jak to już powyżej opisaliśmy, procedura VAT OSS umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. W takim przypadku podatek VAT rozliczamy więc w jednym państwie.

Procedura unijna jest skierowana do przedsiębiorcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu:

 

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO);

 • usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej, lecz muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego.

Podatnicy mogą w ramach procedury VAT OSS deklarować i rozliczać podatek VAT należny z tytułu świadczenia m.in. poniższych usług:

 • usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy oraz usługi pomocnicze do tych usług;

 • usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji;

 • usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym;

 • usługi związane z nieruchomościami; 

 • usługi wynajmu środków transportu; 

 • usługi transportowe; 

 • usługi pomocnicze do usług transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobne czynności;

 • usługi restauracyjne i cateringowe; 

 • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

Z powyższej procedury mogą więc korzystać przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów (głównie za pośrednictwem internetu), lecz także wykonujący usługi dla osób fizycznych poza granicami kraju.

Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać z procedury VAT OSS, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. 

Państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Podatnik, który zarejestruje się do procedury VAT OSS, będzie obowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą wyłącznie w jej ramach.

Rozliczenie podatku naliczonego

W przypadku procedury VAT OSS podatek rozliczamy w państwie identyfikacji. W tym celu prowadzimy oddzielną ewidencję oraz składamy dodatkową deklarację. Podatnicy zastanawiają się, jak w takim przypadku odliczyć podatek naliczony związany z zakupami dotyczący sprzedaży poza krajem (WSTO i usługi B2C unijne).

Przykład 1.

Podatnik dokonuje u producenta w Polsce zakupu opakowań do prezentów na różne okazje. Podatnik prowadzi sklep internetowy, który sprzedaje w sześciu krajach Unii Europejskiej. Zarejestrował się do procedury VAT OSS w Polsce. Jak ma on rozliczyć podatek naliczony związany z zakupami opakowań?

W przypadku korzystania z procedury VAT OSS w deklaracjach składanych w tej procedurze nie wykazuje się podatku naliczonego. Wydatki poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji krajowej wykazujemy w deklaracji podatkowej krajowej. Tym samym podatnik deklaruje i rozlicza podatek naliczony w naszym kraju. 

Procedura VAT OSS stosowana przez pośredników

Umowa pośrednictwa nie jest umową nazwaną przepisami prawa cywilnego. Pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do jej zawarcia, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie jej treści.

Istotą unijnej procedury VAT OSS jest rozliczanie VAT z tytułu dokonywanych czynności dla niebędących podatnikami nabywców z całej UE za pośrednictwem jednego tylko państwa członkowskiego. 

Podatnik będący pośrednikiem może korzystać z tej procedury tak, jak inne podmioty gospodarcze. 

Pośrednik, aby mógł z niej skorzystać, musi dokonać rejestracji. Przypomnijmy, że zgłoszenie jest składane z wykorzystaniem formularza VIU-R

Organem podatkowym, do którego pośrednik powinien zgłosić się do procedury, jest Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Po dokonaniu zgłoszenia przez pośrednika organ podatkowy potwierdza zgłoszenie. Pośrednik otrzymuje numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby VAT. 

W przypadku korzystania z tej procedury przez pośrednika winien on w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału złożyć deklarację. 

Termin ten obowiązuje również, gdy ostatni dzień miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (patrz art. 130c ustawy o VAT).

Kwoty w deklaracjach VIU-D muszą być wyrażane w euro (patrz art. 130c ust. 6 ustawy o VAT). W przypadku, gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług następują w innych walutach niż euro, przeliczamy je na euro.  

Pośrednik w terminie złożenia deklaracji VIU-D jest obowiązany do wpłacania (w euro) kwot podatku VAT na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

Podsumowując, podatnik będący pośrednikiem może rozliczać podatek w procedurze OSS. Musi w tym celu spełnić szereg wymogów ustawowych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów