0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VIU-DO – jak wypełnić deklarację rozliczeniową w procedurze OSS?

 • VIU-DO
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z rozszerzeniem procedury VAT MOSS o sprzedaż wysyłkową od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowa procedura unijna, w ramach której rozliczana jest wybrana sprzedaż na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej – VAT OSS. Podatnicy, którzy dobrowolnie zarejestrowali się w procedurze OSS lub mieli taki obowiązek z uwagi na przekroczony limit sprzedaży, zobligowani są do rozliczenia sprzedaży poprzez złożenie deklaracji VIU-DO. W artykule przedstawiamy, jak ją wypełnić!

Jak wypełnić deklarację VIU-DO?

Podatnicy, którzy dokonali rejestracji, składając w urzędzie skarbowym zgłoszenie VIU-R, zobowiązani są dostarczać deklaracje rozliczeniowe VIU-DO. Deklaracje składane są za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, za który rozliczana jest sprzedaż, nawet jeśli przypada on w dzień wolny od pracy lub święto.

Rejestracja do VAT OSS jest obowiązkowa, jeśli podatnik zgodnie z art. 28k ust 2. pkt 3 przekroczy ustawowy limit sprzedaży w wysokości 10 000 euro (42 000 zł) netto na rzecz osób prywatnych z innych krajów wspólnoty w ramach procedury VAT OSS.

Poniżej przedstawiamy, jak wypełnić deklarację VIU-DO.

Deklarację VIU-DO można złożyć wyłącznie elektronicznie. Podatnik wypełnia jasne pola, natomiast oznaczone ciemnym kolorem uzupełnia urząd skarbowy.

W pierwszej kolejności w polu 1. podatnik podaje numer NIP prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej; pól 2 i 3 nie wypełnia.

W polu 4. należy wskazać kwartał, za który składana jest deklaracja VIU-DO, a w polu 5. rok, którego kwartał dotyczy.

 

Część A. Miejsce i cel złożenia deklaracji

Pole 6. Dotyczy właściwości urzędu skarbowego dla rozliczenia w procedurze VAT OSS; urzędem właściwym dla każdego podatnika jest Drugi Urząd Warszawa-Śródmieście.

Pole 7. Należy wskazać cel złożenia deklaracji:

 1. złożenie deklaracji – wybór tej opcji powoduje złożenie deklaracji właściwej wraz z zachowaniem terminu;

 2. wersja robocza deklaracji – ​​składa podatnik, który nie jest pewien poprawności sporządzonej deklaracji VIU-DO, tym samym po złożeniu otrzyma on informację o poprawności złożonej deklaracji, a z chwilą otrzymywania informacji o poprawności złożonej wersji roboczej deklaracji VIU-DO należy złożyć deklarację właściwą, wybierając jako cel złożenia opcję „1. złożenie deklaracji” – jej wybór nie jest jednak obowiązkowy.

Złożenie wersji roboczej deklaracji VIU-DO nie zachowuje terminu wymagalności, w jakim podatnik ma obowiązek dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym w procedurze VAT OSS. Żeby zachować termin, trzeba jako cel złożenia wybrać opcję „1. złożenie deklaracji”.

Pole 8. Należy podać datę wypełnienia deklaracji VIU-DO.

[alert-infoTermin na:

 • złożenie deklaracji VIU-DO przypada ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest deklaracja, nawet jeśli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela) lub święto;

 • zapłatę deklaracji VIU-DO przypada ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest deklaracja, ale tutaj jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę lub święto, wówczas termin zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.[/alert-info]

Część B. Dane identyfikacyjne podatnika

Pole 9. Należy wskazać rodzaj podatnika:

 1. podmiot niebędący osobą fizyczną,

 2. osoba fizyczna.

Poprzez podatnika niebędącego osobą fizyczną należy rozumieć podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki, np. cywilna, spółka z o.o., prosta spółka akcyjna.

Część C. Rozliczenie podatku należnego

W części C.1. w polu 11. należy podać datę rozpoczęcia, a w polu 12. datę zakończenia świadczenia usług i dostawy towarów, jeśli za ten sam okres rozliczeniowy składana jest więcej niż jedna deklaracja VIU-DO za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach Unii Europejskiej.

Pole 11. i 12. wypełnia podatnik, który zarejestrowany jest do więcej niż jednej procedury unijnej, np. procedura unijna i procedura importu. W takiej sytuacji jest on zobowiązany złożyć dwie odrębne deklaracje – osobno dla każdej procedury.

W części C.2. trzeba wykazać świadczone usługi oraz dostawę towarów z siedziby w Polsce z podziałem na państwa Unii Europejskiej, w których sprzedaż miała miejsce.

C.2.1. Należy wskazać kolejno państwa członkowskie, w których miała miejsce sprzedaż towarów lub świadczone były usługu z siedziby na terenie Polski:

 • kolumna b. Rodzaj dostaw – należy wskazać dla danego kraju, czy nastąpiła dostawa towarów, czy świadczone były usługi;

 • kolumna c. Rodzaj stawki VAT – należy wskazać, czy zastosowana stawka dla danego państwa członkowskiego była podstawowa, czy obniżona;

 • kolumna d. Stawka podatku VAT – należy wskazać wysokość stawki podatku VAT zastosowanej dla danego państwa członkowskiego; 

 • kolumna e. Podstawa opodatkowania – należy wykazać zsumowaną wartość sprzedaży netto;

 • kolumna f. Kwota podatku według danej stawki VAT – należy wykazać zsumowaną wartość podatku VAT w walucie EUR naliczoną od wskazanej w kolumnie E. podstawy opodatkowania dla danego rodzaju dostawy.

Kwoty w deklaracji VIU-DO należy wykazać w EUR, a tym samym przeliczyć je na podstawie kursu wymiany z ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego opublikowanego przez Europejski Bank Centralny – przykładowo przy VIU-DO za III kw. 2021 roku będzie to kurs z 30 września, czyli ostatni dzień III kw.

Pole 13. Należy wskazać całkowitą wartość należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług z siedziby na terenie Polski na podstawie wartości wprowadzonej/ wprowadzonych w kolumnie f. tabeli.

W polu 14. Należy wskazać całkowitą wartość należnego podatku VAT z tytułu dostawy towarów z siedziby na terenie Polski na podstawie wartości wprowadzonej/ wprowadzonych w kolumnie f. tabeli.

VIU-DO

Przykładowo wypełniona tabela po wskazaniu właściwego państwa konsumpcji powinna wyglądać następująco:

 • przy świadczeniu usług

L.p.

Rodzaj dostaw

Rodzaj stawki VAT

Stawka podatku VAT

Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT

Kwota podatku wg danej stawki VAT

Waluta

a

b

c

d

e

f

g

1

Świadczenie usług

Podstawowa

19

1000

190

EUR

 • dokonywaniu dostaw

L.p.

Rodzaj dostaw

Rodzaj stawki VAT

Stawka podatku VAT

Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT

Kwota podatku wg danej stawki VAT

Waluta

a

b

c

d

e

f

g

1

Dostawa towarów

Podstawowa

19

2000

380

EUR

W części C.3. należy wykazać świadczone usługi oraz dostawę towarów z siedziby za granicą, czyli poza granicami Polski, z podziałem na państwa Unii Europejskiej, w których sprzedaż miała miejsce.

C.3.1. Należy wskazać kolejno państwa członkowskie, w których miała miejsce sprzedaż towarów lub świadczone były usługi z siedziby poza granicami Polski.

B. Państwo prowadzenia działalności – należy podać państwo inne aniżeli Polska, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

C. Należy podać:

 • numer identyfikacyjny dla celów VAT, który został podany w zgłoszeniu rejestracyjnym VIU-R w B.4. pole 20. lub 

 • numer identyfikacji podatkowej, wskazany w polu 21 w B.4. w VIU-R.

Numer identyfikacji VAT podaje podatnik, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza państwem członkowskim identyfikacji, natomiast jeśli nie posiada on wspomnianego numeru, trzeba podać numer identyfikacji podatkowej.

d. Rodzaj dostaw – należy wskazać dla danego kraju, czy nastąpiła dostawa towarów, czy świadczone były usługi.

e. Rodzaj stawki VAT – należy wskazać, czy zastosowana stawka dla danego państwa członkowskiego była podstawowa, czy obniżona, a w przypadku stawki podatku VAT – wskazać wysokość stawki podatku VAT zastosowanej dla danego państwa członkowskiego.

f. Podstawa opodatkowania – należy wykazać zsumowaną wartość sprzedaży netto.

g. Kwota podatku według danej stawki VAT – należy wykazać zsumowaną wartość podatku VAT w walucie EUR naliczoną od wskazanej w kolumnie E. podstawy opodatkowania dla danego rodzaju dostawy.

Pole 13. Należy wskazać całkowitą wartość należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług z siedziby poza granicami Polski na podstawie wartości wprowadzonej/ wprowadzonych w kolumnie g. tabeli.

W polu 14. Należy wskazać całkowitą wartość należnego podatku VAT z tytułu dostawy towarów z siedziby poza granicami Polski na podstawie wartości wprowadzonej/ wprowadzonych w kolumnie g. tabeli.

VIU-DO

W części C.4. w polu 17. należy wskazać całkowitą sumę podatku należnego na podstawie wartości wykazanych w C.2. – pola 13. i 14 oraz C.3. – pola 15. i 16.

Część C.5. Korekty kwot podatku VAT wskazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług (nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało złożyć deklarację pierwotną).

W części C.5.1. należy wskazać kolejno państwa członkowskie, dla których wykonywana jest korekta kwot podatku VAT:

b. Rok – należy wskazać rok, w którym pierwotnie miała miejsce sprzedaż podlegająca korekcie;

c. Kwartał – należy wskazać kwartał, w którym pierwotnie miała miejsce sprzedaż podlegająca korekcie;

d. Całkowita kwota podatku VAT wynikająca z korekt – należy wskazać różnicę w kwocie podatku VAT wykazanego dla danego państwa członkowskiego pomiędzy poprzednim okresem rozliczeniowym a obecnym rozliczeniem.

 VIU-DO

Przykład 1.

W kwartale 3/2021 podatnik wykazał dostawę towarów do Szwecji na kwotę 10 000 EUR. W kwartale 1/2022 podatnik chce dokonać korekty kwartału 3/2021 z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota dostaw do Szwecji wyniosła 9000 EUR.

W takim wypadku podatnik w sekcji C.5. wskazuje jedynie różnicę, czyli – 1000 EUR dla Szwecji.

Przykład 2.

W kwartale 1/2022 podatnik wykazał świadczenie usług do Czech na kwotę 3000 EUR. W kwartale 2/2022 podatnik chce dokonać korekty kwartału 1/2022 z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota świadczonych usług do Czech wyniosła 3800 EUR.

W takim wypadku podatnik w sekcji C.5. wskazuje jedynie różnicę, czyli 800 EUR dla Czech.

Część C.6. Saldo należnego podatku dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji

W tej części podatnik wykazuje państwo konsumpcji oraz łączną wartość podatku VAT (z uwzględnieniem korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe). Wartości te powinny odpowiadać kwotom wskazanych w częściach C.2., C.3., C.4. oraz C.5. dla danych krajów członkowskich.

Część C.7. Całkowita kwota należnego podatku VAT

W polu 18. należy wprowadzić wartość podatku VAT wskazanego w części C.6.

Uwaga! 

Jeżeli w części C.5. pojawią się kwoty z minusem, nie obniżają one poz. 18. Pozycja ta sumuje wyłącznie wartości dodatnie.

Część D. Pouczenia

Deklaracja VIU-DO w systemie wFirma

System wFirma umożliwia swoim użytkownikom złożenie deklaracji VIU-DO. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU-DO.

VIU-DO

W oknie, które się pojawi, trzeba wybrać kwartał, za który składana jest deklaracja oraz wskazać cel złożenia:

 • ZŁOŻENIE DEKLARACJI wybór tej opcji powoduje złożenie deklaracji właściwej w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście,

 • WERSJA ROBOCZA DEKLARACJI opcja ta jest dobrowolna; należy ją wybrać, jeśli podatnik nie jest pewien poprawności sporządzonej deklaracji.

VIU-DO

Bez względu na wybrany cel złożenia po kliknięciu ZAPISZ użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym widoczne będą dane wyłącznie w zakresie świadczenia usług oraz dostawy towarów dokonanych z siedziby w Polsce. Za pomocą opcji NOWY WIERSZ można dodać kolejne pozycje.

VIU-DO

W zakładce KOREKTY należy ująć korekty sprzedaży z okresów poprzednich, zwracając uwagę na to, by usunąć wcześniej ich wartość (jeżeli była tam dodana) w zakładce ŚWIADCZENIE USŁUG i/lub DOSTAWA TOWARÓW.

VIU-DO

Następnie w zakładce POZOSTAŁE INFORMACJE trzeba podać datę wypełnienia oraz wskazać okres, w którym miała miejsce sprzedaż w procedurze OSS.

VIU-DO

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, a wówczas zostanie wygenerowana deklaracja VIU-DO.

Wysyłka deklaracji VIU-DO za pośrednictwem systemu możliwa jest wyłącznie przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego wFirma.

W celu wysyłki deklaracji zaznacza się deklarację, wybierając z górnego paska akcji opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

VIU-DO

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów