Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty przy sprzedaży mieszanej - rozliczenie podatkowe

Przedsiębiorcy prowadząc działalność, mogą dokonywać zarówno czynności objętych obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT, jak i czynności które korzystają ze zwolnienia. Prowadzenie sprzedaży w takiej formie nazywamy sprzedażą mieszaną. Problem w przypadku takiej sprzedaży rodzi rozliczenie kosztów. Czy wiesz, w jaki sposób należy rozliczyć koszty przy sprzedaży mieszanej? Sprawdź!

Analiza problemu zostanie przeprowadzona na podstawie fikcyjnego przedsiębiorcy - pana Emila - który zajmuje się sprzedażą usług opodatkowanych oraz zwolnionych. Pan Emil zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób powinien rozliczać koszty.

Sprzedaż mieszana - kiedy mamy z nią do czynienia?

Sprzedaż mieszana jest rodzajem prowadzenia działalności, który zezwala na jednoczesną sprzedaż towarów i usług zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych podatkiem VAT rozliczanym na zasadach ogólnych. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku prowadzenia sprzedaży zarówno z zakresu towarów lub usług opodatkowanych, jak i zwolnionych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do czynności opodatkowanych. Oznacza to, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku, gdy nie jest możliwe takie rozgraniczenie, przedsiębiorca ponosząc koszty przy sprzedaży mieszanej musi stosować proporcję w podatku od towarów i usług.

Koszty przy sprzedaży mieszanej - podział

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie sprzedaży mieszanej mają obowiązek dokonywania rozdzielenia kosztów na 3 grupy. Wyróżniamy tutaj:

  1. koszty związane ze sprzedażą opodatkowaną,

  2. koszty związane ze sprzedażą zwolnioną,

  3. koszty związane ze sprzedażą mieszaną tj. zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną.

Jeżeli chodzi o odliczanie podatku naliczonego, to w pełni mogą rozliczać VAT tylko dotyczący sprzedaży opodatkowanej, zaś VAT związany ze sprzedażą zwolnioną może stanowić koszt uzyskania przychodu. W przypadku wydatków, które służą obu rodzajom działalności (sprzedaż opodatkowana i zwolniona, tj. sprzedaż mieszana), kosztem może być ten VAT, którego nie można odliczyć. Jego wysokość ustala się na zasadach proporcji, której sposób obliczania zostanie przedstawiony poniżej.

Współczynnik proporcjonalnego odliczenia

Proporcja, według której możliwe jest odliczanie podatku VAT od kosztów przy sprzedaży mieszanej, jest stosunkiem wartości sprzedaży opodatkowanej do wartości całkowitej sprzedaży.

Należy dodatkowo pamiętać, że w ciągu roku stosuje się szacunkową wartość proporcji wyliczanej na podstawie zeszłorocznych danych. Faktyczną wartość proporcji możemy wyliczyć dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Wtedy też należy dokonać korekty odliczonego podatku VAT, stosując odpowiedni współczynnik odliczenia.

Przedsiębiorcy którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności w formie sprzedaży mieszanej, muszą złożyć wniosek do US, w którym podadzą proponowaną przez siebie proporcję wraz z uzasadnieniem. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego skierowano wniosek, może zaakceptować przyjęty przez przedsiębiorcę współczynnik lub też ustalić inny.

Przykład 1.

Pan Emil w danym roku podatkowym świadczył usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (pośrednictwo finansowe), których łączna wartość wynosiła 50 000 zł. Dodatkowo uzyskał on przychód w związku ze sprzedażą opodatkowaną (sprzedaż płyt DVD) w wysokości 70 000 zł.

Proporcję należy wyliczyć według schematu:

70 000 / (50 000 + 70 000) = 70 000 / 120 000 = 0,58*100= 58%

Pan Emil od wydatków, które zostały poniesione w związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną może odliczyć 58% podatku VAT.