Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak odliczać VAT - zasady ogólne czy proporcja?

Czynny podatnik VAT nabywając towary i usługi ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z zakupu pod warunkiem, że zakupione towary czy usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Stanowi o tym art. 86 ustawy o VAT. Podstawą do odliczenia VAT jest więc rejestracja w urzędzie skarbowym jako płatnik podatku od towarów i usług, której przedsiębiorca dokonuje na formularzu VAT-R. Jak odliczać VAT od dokonanych zakupów? Wyjaśniamy.

Jak odliczać VAT w działalności?

Ponieważ prawo do odliczenia podatku VAT ma ścisły związek z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, przedsiębiorca powinien przypisywać nabycie towarów lub usług do określonego rodzaju sprzedaży, w celu której je nabywa. Kwalifikowanie zakupu do konkretnych czynności wykonywanych przez podatnika ma szczególne znaczenie, gdy dany przedsiębiorca wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Częściowe odliczenie VAT

W przypadku gdy kupowane towary i usługi służą wykonywaniu czynności zarówno tych, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i tych czynności przy których podatnik nie ma takiego prawa, odliczenie podatku przysługuje jedynie w tej części, w której zakup służy czynnościom opodatkowanym.

W sytuacji prowadzenia sprzedaży mieszanej przedsiębiorca powinien stosować się do zapisów art. 90 ustawy o VAT co oznacza, że podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Często jednak przedsiębiorca ma problem z jednoznacznym określeniem kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi. Przykładem może być sprzedaż przez telefon, gdy podatnik sprzedaje towary opodatkowane VAT oraz towary używane, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jak więc z kosztów rozmów wyodrębnić te które wykonywano w celach sprzedaży opodatkowanej? Odpowiedź na to pytanie daje art. 90 ust. 2 - proporcja.

Odliczenie proporcjonalne VAT

Ustawa o VAT mówi, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcji nie ustala się jednak na podstawie jednorazowej sprzedaży. Określa się ją na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja.

Wyliczenie proporcji można więc ogólnie zapisać wzorem:

roczny obrót z tytułu wykonywania czynności, które pozwalają na obniżenie kwoty podatku należnego/roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT)

Uwaga: obrót dotyczy tej sprzedaży, która została osiągnięta w roku poprzednim.

Wynik proporcji należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej. Oznacza to, że gdy proporcja wyniesie 97,32% do wyliczeń należy uwzględnić ją jako 98%.

Czym jest obrót przy wyliczaniu proporcji?

W wyliczaniu proporcji problemem podatników staje się często pojęcie obrotu. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Należy więc przyjąć, że do wyliczania proporcji pod uwagę bierzemy kwoty netto.