0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt podatkowy sposobem na niepłacenie podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, która przynosi dochody, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapłaty, zaliczki na podatek dochodowy. Jednak przy spełnieniu określonych warunków i umiejętnym wykorzystaniu przepisów podatkowych, w trakcie roku, można uniknąć tego obowiązku. Możliwość tą daje kredyt podatkowy.

Kredyt podatkowy - komu przysługuje?

Kredyt podatkowy to zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą z niego korzystać, przez rok, przedsiębiorcy, którzy pierwszy raz podjęli własną działalność gospodarczą.

Osiągnięty dochód w roku, w którym przysługiwał kredyt podatkowy rozliczany jest, bez odsetek, w ciągu kolejnych pięciu lat po roku, w którym korzystano z kredytu.

Ważne!!!

Do przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z kredytu podatkowego zalicza się osoby, które w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie trzech lat, licząc od końca roku, poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadziły działalności gospodarczej - samodzielnie lub jako wspólnik spółki.

Warunkiem jest także nie prowadzenie przez okres trzech lat, działalności gospodarczej przez współmałżonka, jeśli  pomiędzy małżonkami występowała wspólność majątkowa.

Kiedy można skorzystać z kredytu podatkowego

Pomimo faktu, że ze zwolnienia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności, to z przywileju tego nie mogą skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności. Prawo do kredytu podatkowego przysługuje dopiero w kolejnym roku prowadzenia działalności. Przy czym w roku rozpoczęcia działalności, firma musi być prowadzona przez okres 10 miesięcy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 15 lutego 2015 r.
W związku z tym z kredytu podatkowego będzie mógł skorzystać od 1 stycznia 2016 r.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 20 maja 2015 r.
Prawo do wykorzystania kredytu podatkowego przysługuje od 1 stycznia 2017 r.

Kredyt podatkowy - ważna wysokość przychodu

Przedsiębiorca musi osiągać przychód z prowadzonej działalności w średniomiesięcznej wysokości co najmniej 1000 euro. Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności. Kurs euro na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4,2623 zł. Oznacza to, iż żeby móc skorzystać z kredytu podatkowego, średniomiesięczny dochód w roku 2014 musiał wynosić 4262,30 zł.

Istotne jest także, by przychód ten był osiągany w roku lub za rok, w którym korzysta się ze zwolnienia lub w kolejnych pięciu latach podatkowych. W przeciwnym wypadku uprawnienie do kredytu podatkowego przestanie obowiązywać.

Pozostałe warunki konieczne do skorzystania z kredytu podatkowego

Oprócz powyższych warunków, przepisy wymagają spełnienia również innych kryteriów, by móc skorzystać z kredytu podatkowego. Zaliczamy do nich:

  • posiadanie statusu małego podatnika od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1 stycznia roku, w którym przedsiębiorca będzie korzystał z kredytu podatkowego;
  • zatrudnianie minimum 5 osób na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty. Warunek ten musi być spełniony w każdym miesiącu roku, poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego;

  • niekorzystanie w prowadzonej działalności ze:

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- innych składników majątku o znacznej wartości, które zostały nieodpłatnie udostępnione przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej;

  • opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, w roku, w którym skorzystano z kredytu podatkowego.

Terminy uprawniające do skorzystania z kredytu podatkowego

W celu skorzystania z kredytu podatkowego należy złożyć właściwemu naczelnikowi  urzędu skarbowego, w formie pisemnej, oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego. Nieprzekraczalnym terminem w tej kwestii jest 31 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca chce posłużyć się kredytem podatkowym.

Kredyt podatkowy a składanie deklaracji

Korzystając z kredytu podatkowego, mimo że  przedsiębiorca nie wpłacał zaliczek na podatek dochodowy, to po zakończeniu roku musi złożyć zaznanie podatkowe. W zeznaniu tym wykazuje dochód za rok objęty zwolnieniem, jednak przychód wykazany w deklaracji nie podlega opodatkowaniu.

Jak już wyżej wspomniano, rozliczenie otrzymanego kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia tego dokonuje się w deklaracji podatkowej, po zakończeniu każdego roku (z tych pięciu lat). Wówczas do osiągniętego dochodu z danego roku podatkowego należy doliczyć 20% dochodu za rok, w którym korzystano z kredytu podatkowego.  Doliczoną kwotę wykazuje się w PIT/Z, a następnie w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Kredyt podatkowy a rodzaj opodatkowania

Z kredytu podatkowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne lub ryczałt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów