Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kredyt podatkowy sposobem na niepłacenie podatku

Prowadząc działalność gospodarczą, która przynosi dochody, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapłaty, zaliczki na podatek dochodowy. Jednak przy spełnieniu określonych warunków i umiejętnym wykorzystaniu przepisów podatkowych, w trakcie roku, można uniknąć tego obowiązku. Możliwość tą daje kredyt podatkowy.

Kredyt podatkowy - komu przysługuje?

Kredyt podatkowy to zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą z niego korzystać, przez rok, przedsiębiorcy, którzy pierwszy raz podjęli własną działalność gospodarczą.

Osiągnięty dochód w roku, w którym przysługiwał kredyt podatkowy rozliczany jest, bez odsetek, w ciągu kolejnych pięciu lat po roku, w którym korzystano z kredytu.

Ważne!!!

Do przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z kredytu podatkowego zalicza się osoby, które w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie trzech lat, licząc od końca roku, poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadziły działalności gospodarczej - samodzielnie lub jako wspólnik spółki.

Warunkiem jest także nie prowadzenie przez okres trzech lat, działalności gospodarczej przez współmałżonka, jeśli  pomiędzy małżonkami występowała wspólność majątkowa.

Kiedy można skorzystać z kredytu podatkowego

Pomimo faktu, że ze zwolnienia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności, to z przywileju tego nie mogą skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności. Prawo do kredytu podatkowego przysługuje dopiero w kolejnym roku prowadzenia działalności. Przy czym w roku rozpoczęcia działalności, firma musi być prowadzona przez okres 10 miesięcy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 15 lutego 2015 r.
W związku z tym z kredytu podatkowego będzie mógł skorzystać od 1 stycznia 2016 r.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 20 maja 2015 r.
Prawo do wykorzystania kredytu podatkowego przysługuje od 1 stycznia 2017 r.

Kredyt podatkowy - ważna wysokość przychodu

Przedsiębiorca musi osiągać przychód z prowadzonej działalności w średniomiesięcznej wysokości co najmniej 1000 euro. Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności. Kurs euro na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4,2623 zł. Oznacza to, iż żeby móc skorzystać z kredytu podatkowego, średniomiesięczny dochód w roku 2014 musiał wynosić 4262,30 zł.

Istotne jest także, by przychód ten był osiągany w roku lub za rok, w którym korzysta się ze zwolnienia lub w kolejnych pięciu latach podatkowych. W przeciwnym wypadku uprawnienie do kredytu podatkowego przestanie obowiązywać.

Pozostałe warunki konieczne do skorzystania z kredytu podatkowego

Oprócz powyższych warunków, przepisy wymagają spełnienia również innych kryteriów, by móc skorzystać z kredytu podatkowego. Zaliczamy do nich:

  • posiadanie statusu małego podatnika od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1 stycznia roku, w którym przedsiębiorca będzie korzystał z kredytu podatkowego;
  • zatrudnianie minimum 5 osób na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty. Warunek ten musi być spełniony w każdym miesiącu roku, poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego;

  • niekorzystanie w prowadzonej działalności ze:

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- innych składników majątku o znacznej wartości, które zostały nieodpłatnie udostępnione przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej;

  • opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, w roku, w którym skorzystano z kredytu podatkowego.

Terminy uprawniające do skorzystania z kredytu podatkowego

W celu skorzystania z kredytu podatkowego należy złożyć właściwemu naczelnikowi  urzędu skarbowego, w formie pisemnej, oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego. Nieprzekraczalnym terminem w tej kwestii jest 31 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca chce posłużyć się kredytem podatkowym.

Kredyt podatkowy a składanie deklaracji

Korzystając z kredytu podatkowego, mimo że  przedsiębiorca nie wpłacał zaliczek na podatek dochodowy, to po zakończeniu roku musi złożyć zaznanie podatkowe. W zeznaniu tym wykazuje dochód za rok objęty zwolnieniem, jednak przychód wykazany w deklaracji nie podlega opodatkowaniu.

Jak już wyżej wspomniano, rozliczenie otrzymanego kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia tego dokonuje się w deklaracji podatkowej, po zakończeniu każdego roku (z tych pięciu lat). Wówczas do osiągniętego dochodu z danego roku podatkowego należy doliczyć 20% dochodu za rok, w którym korzystano z kredytu podatkowego.  Doliczoną kwotę wykazuje się w PIT/Z, a następnie w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Kredyt podatkowy a rodzaj opodatkowania

Z kredytu podatkowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne lub ryczałt.