0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda łączenie ulgi dla młodych z innymi zwolnieniami podatkowymi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadził kilka nowych zwolnień podatkowych, dzięki czemu ogólny katalog uległ znacznemu poszerzeniu. W poniższym artykule przeanalizujemy jak wygląda łączenie ulgi dla młodych z innymi zwolnieniami podatkowymi oraz zastanowimy się przede wszystkim nad sposobem obliczania limitów w danej uldze podatkowej.

Ulga dla młodych w podatku PIT

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich;
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W powyższym przepisie mamy zatem do czynienia z 2 limitami. Po pierwsze jest to limit wieku, gdyż norma wskazuje, że zwolnione od podatku są przychody osób do ukończenia 26 roku życia. Jeżeli podatnik osiągnie przychody po ukończeniu tego wieku, to również kolejne przychody w roku podatkowym będą opodatkowane.

Po drugie mamy ustanowiony limit przychodów korzystający ze zwolnienia, który w roku podatkowym wynosi 85 528 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie już zatem podlegać opodatkowaniu.

Dodatkowego podkreślenia wymaga także, że z opisanego zwolnienia korzystają wyłącznie źródła przychodu wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. W konsekwencji takie przychody jak np. z praw autorskich czy z działalności gospodarczej nie są objęte powyższym unormowaniem.

W zakresie ulgi dla młodych nadal obowiązuje ten sam limit zwolnienia wynoszący 85 528 zł w roku podatkowym.

Wprowadzenie nowych zwolnień w podatku PIT

Wśród nowych regulacji wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu warto zwrócić uwagę na kilka nowych zwolnień podatkowych.

Na potrzeby naszego artykułu skupimy się przede wszystkim na tzw. uldze na powrót.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca, albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– w 4 kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.

Widać zatem, że powyższy katalog pokrywa się częściowo z zakresem przedmiotowym ulgi dla młodych.

Ponadto bardzo istotne jest to, że ulga na powrót przewiduje również limit przychodów zwolnionych od podatku.

Ulga na powrót to zwolnienie przewidziane w podatku dochodowym, które również powoduje brak konieczności zapłaty podatku PIT w stosunku do przychodów do limitu 85 528 zł w roku podatkowym.

Łączenie ulg podatkowych z limitem przychodów

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której osoba fizyczna mająca mniej niż 26 lat przeprowadza się z zagranicy do Polski i tutaj podejmuje pracę zarobkową.

Przy założeniu spełnienia pozostałych warunków ustawowych będzie ona uprawniona do skorzystania z obu omawianych preferencji podatkowych. W związku z tym pojawia się pytanie o wysokość limitów przychodów. Czy określone w obu przepisach wielkości należy połączyć?

Odpowiedź na tak postawione pytanie znajduje się w art. 21 ust. 44 ustawy o PIT. Przepis ten w sposób jednoznaczny wyjaśnia, że suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

To zatem oznacza, że w przypadku osób fizycznych korzystających z 2 zwolnień podatkowych limit przychodów nadal wynosi 85 528 zł. Nie mamy zatem do czynienia z podwojeniem wielkości przychodu zwolnionego, który wynosiłby 171 056 zł.

Przykład 1.

Osoba fizyczna, w wieku 25 lat, powróciła w 2022 roku na stałe do Polski po kilku latach zamieszkiwania w Niemczech. Po powrocie do kraju zatrudniła się na umowę o pracę u polskiego pracodawcy. W tych okolicznościach może ona skorzystać zarówno z ulgi na powrót, jak i z ulgi dla młodych. Jednakże suma przychodów korzystających ze zwolnienia z obu ulg będzie wynosić 85 528 zł. Nadwyżka ponad tą kwotę będzie podlegać opodatkowaniu.

Jeżeli rozpatrujemy przypadek osoby fizycznej uzyskującej przychody ze stosunku pracy, to warto wspomnieć o oświadczeniach, jakie podatnik może złożyć w związku z ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót.

W zakresie ulgi dla młodych wskażmy na treść art. 32 ust. 1f ustawy o PIT, gdzie czytamy, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1g ustawy o PIT płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień.

W oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania ulgi na powrót podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Powyższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jak widać, podatnik, będący pracownikiem, może poprzez złożenie stosownych oświadczeń tak ustawić kwestię uwzględniania ulg podatkowych, że będą one uwzględniane już na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek albo dopiero w zeznaniu rocznym.

Jeżeli podatnik łączy ulgę dla młodych z innymi zwolnieniami podatkowymi, to suma przychodu zwolnionego nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł w skali roku.

Podsumowując nasze dzisiejsze ustalenia, możemy podkreślić, że limit zwolnienia pewnych kategorii przychodów podatkowych ma charakter stały. To powoduje, że w sytuacji gdy podatnik korzysta z więcej niż 1 ulgi, nie dochodzi do przemnożenia limitu przez liczbę stosowanych zwolnień.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów