Poradnik Przedsiębiorcy

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z kasy fiskalnej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT i dotyczy wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Ustawodawca przewidział w tym zakresie szereg zwolnień, w tym ze względu na formę płatności. Zwolnienie to budzi w przedsiębiorcach wątpliwości zwłaszcza w kontekście płatności kartą płatniczą. Czy płatność kartą płatniczą daje prawo do skorzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej?

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na formę dokonywania płatności

Zgodnie z pozycją 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej podlegają świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła płatność.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży wysyłkowej - pozycja 36 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu z kasy rejestrującej podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Możliwość skorzystania z niniejszych zwolnień dopuszcza par. 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

Co ważne, jeżeli chociaż jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony przez podatnika, skorzystanie z tych konkretnych zwolnień nie będzie możliwe. Należy również podkreślić, że w sytuacji gdy zapłata za usługę lub dostawę towaru w systemie wysyłkowym zostanie wykonana w części przelewem, a w części gotówką, wówczas zwolnienie to również nie znajdzie zastosowania.

Płatność za pośrednictwem PayU i PayPal a zwolnienie z kasy fiskalnej

Jak wynika ze stanowiska organów podatkowych, płatności dokonywane za pomocą PayPal czy PayU uznawane są za płatności wykonane za pośrednictwem banku, co pozawala podatnikom na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej wynikającego z poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej z Warszawy z dnia 26 lutego 2015 roku o sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR, w którym stwierdzono: (...) jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu).

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku. (...)

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z kasy fiskalnej

Płatność kartą płatniczą nie jest uznawana przez organy podatkowe za płatność za pośrednictwem banku, w związku z czym przy takiej formie płatności podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej przewidzianego w pozycjach 36 oraz 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Poświadczeniem takiego poglądu są liczne interpretacje podatkowe. Prześledźmy kilka z nich.

Jako pierwszej przyjrzymy się interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r. o sygn. ILPP2/443-294/14-2/SJ. Zgodnie z jej treścią podatnik (...) świadcząc daną czynność (sprzedaż e-booka) na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. A zatem, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż e-booków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest/będzie za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

Co ważne dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dalszym ciągu utrzymuje powyższe stanowisko, co potwierdza interpretacja z dnia 8 maja 2015 roku o sygn. ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, w której stwierdzono: (...)W przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że płatność dokonywana kartą kredytową jest traktowana jak zapłata gotówką.

Zainteresowany świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

A zatem, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, o ile wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe. (...)

Również dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 lipca 2015 r. o sygn. IPPP2/4512-321/15-5/RR potwierdza stanowisko poznańskiego poprzednika, stwierdzając: (...) w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

Spółka w niniejszej sprawie nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej o którym mowa w poz. 38 części II załącznika do rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana za pomocą karty płatniczej na zasadach przewidzianych w wyżej powołanych przepisach rozporządzenia. (...).

Jak widać, stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe jest dość bezwzględne. W związku z tym, by uniknąć niemiłych konsekwencji ze strony organu skarbowego podczas ewentualnej kontroli, nie należy traktować płatności dokonanej za pomocą karty płatniczej na równi z zapłatą dokonaną za pośrednictwem banku. W związku z powyższym nie znajdą tutaj zastosowania zwolnienia wymienione w pozycjach 36 oraz 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.