0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limity zwolnień z kas fiskalnych - kto skorzysta ze zwolnienia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, przedsiębiorcy zobowiązani są do wykazania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. osób prywatnych) oraz rolników ryczałtowych, w prowadzonej ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Przy tym, po spełnieniu określonych wymogów podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na obrót sprzedaży, jak również przedmiot transakcji. Sprawdź, jakie obowiązują limity zwolnień z kas fiskalnych od stycznia 2021 roku!

Limity zwolnień z kas fiskalnych

Ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w paragrafie 3 ust. 1 wskazał, że podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na limit 20 000 zł.

Limit ten odnosi się do obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych z roku poprzedzającego. Można z niego skorzystać, jeśli obrót zrealizowany na rzecz wyżej wymienionych osób nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik chce skorzystać ze zwolnienia po raz pierwszy, to limit podlega proporcji, jeżeli:

 • podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku podatkowego,
 • jest to pierwsza sprzedaż na rzecz danej grupy w trakcie roku.

Wówczas proporcję ustala się następująco:
20 000 zł / 365 dni x liczba dni od pierwszej transakcji do końca roku

Zwolnienie z kasy rejestrującej nie ma miejsca dla danej sprzedaży, jeśli podatnik dokonuje dostaw lub świadczeń wymienionych w § 4. ust 1 wspomnianego rozporządzenia.

Przykład 1.
Podatnik rozpoczął działalność 1 października 2020 r. i w tym samym dniu dokonał pierwszej sprzedaży. Jaki limit obowiązuje, aby w 2021 roku skorzystać ze zwolnienia?
Limit ten wynosi 5 041,10 zł, ponieważ: 20 000 / 365 x 92 = 5 041,10

Przykład 2.
Podatnik rozpoczął działalność w 2019 roku, jednak pierwszą sprzedaż na rzecz osoby prywatnej w działalności miał 1 czerwca 2020 r. Jakiej wartości nie może przekroczyć przewidywany obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, aby w tym samym roku skorzystać ze zwolnienia z kasy?
Obrót ten nie może przekroczyć wartości 11 726,03 zł, ponieważ: 20 000 / 365 x 214 = 11 726,03

Zwolnienie z kasy możliwe jest również w przypadku, gdy podatnik rozpoczął działalność po 31 grudnia 2018 r. i jednocześnie jego przewidywany udział procentowy obrotu na rzecz wyżej wymienionej grupy nabywców:

 • za pierwsze 6 miesięcy sprzedaży
 • lub za okres do końca roku, gdy okres sprzedaży nie przekracza 6 miesięcy

w stosunku do całkowitego rocznego obrotu będzie wyższy niż 80%.

Wysokość obrotu uprawniającego do zwolnienia z kasy fiskalnej można wyliczyć za pomocą kalkulatora: Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Przekroczenie limitu – konieczna rejestracja sprzedaży na kasie

W momencie przekroczenia limitu 20 000 zł, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, od końca miesiąca, w którym podatnik przestał spełniać warunek uprawniający do jego zachowania, tj. obrót przekroczył 20 000 zł lub kwotę niższą liczoną w proporcji.

Przykład 3.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z kasy ze względu na obrót, 19 lipca 2020 roku przekroczył limit 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do rejestrowania tego rodzaju sprzedaży na kasie od 1 października danego roku.

Zwolnienie z kasy bez względu na limit obrotu

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia także na podstawie wykonywanych czynności w prowadzonej działalności. Szereg wyszczególnionych usług, jak również dostaw towarów został określony w załączniku do danego rozporządzenia, z którego wyróżnić możemy między innymi:

1. usługi:

 • związane z transportem kolejowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim
 • kurierskie, pocztowe,
 • w zakresie noclegów oraz usług z tym związanych świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • telekomunikacyjnych,
 • elektronicznych,
 • finansowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • związanych z czynnościami notarialnymi,
 • od których sprzedawca otrzyma w całości zapłatę na rachunek bankowy i jednocześnie z dowodu potwierdzającego zapłatę wynika, czego dokładnie dotyczyła wykonana czynność,

2. dostawy: 

 • wody,
 • energii elektrycznych,
 • nieruchomości,
 • towarów i usług przez pracodawcę na rzecz jego pracowników,
 • towarów w systemie wysyłkowym.

Zwolnienie z kasy możliwe jest również w przypadku sprzedaży wysyłkowej, dla której dostawa odbywa się za pomocą poczty lub przesyłek kurierskich. Przy tym należy dodatkowo spełnić drugi warunek, jakim jest otrzymanie całości zapłaty za dostawę towarów

„za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)”,

gdy jednocześnie z ewidencji oraz dowodów, które dokumentują zapłatę, wynika jakiej czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (mowa tu o danych nabywcy z uwzględnieniem jego adresu).

Zwolnienie z kasy – komu nie przysługuje? 

Nie każdy podatnik dokonujący dostawy towarów lub wykonujący sprzedaż na rzecz osób prywatnych może skorzystać ze zwolnienia z kasy ze względu na limit 20 000 zł. Bez względu na wartość obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych funkcjonuje grupa czynności, których wykonanie zobowiązuje do rejestrowania sprzedaży na kasie. Sprzedaż ta została wyszczególniona w § 4. ust 1. i dotyczy ona między innymi:

1. dostawy:

 • części do silników,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
 • sprzętu fotograficznego,
 • perfum,

2. usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego,
 • fryzjerskich, kosmetycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów