0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Metoda kasowa VAT przy sprzedaży z allegro - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonywanie zakupów w sklepach stacjonarnych z uwagi na poświęcony czas na dotarcie, wybór i ewentualną procedurę zwrotu powoduje, że coraz powszechniej korzysta się z platform handlowych do sprzedaży posiadanych towarów czy usług, takich jak Allegro. Dla optymalizacji podatku VAT przedsiębiorcy o określonych dochodach wybierają metodę kasową rozliczenia podatku VAT. Powinni oni zwrócić uwagę na prawidłowość dokonywanych rozliczeń w VAT w przypadku, gdy platforma handlowa umożliwia korzystanie z tzw. szybkich płatności. Sprawdź jak wygląda metoda kasowa VAT przy sprzedaży z allegro!

Metoda kasowa

Metoda kasowa jest szczególną formą rozliczania podatku VAT. Została ona przewidziana wyłącznie dla tzw. małych podatników. Przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, po przeliczeniu według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2020 r. wartość przychodów u tzw. małego podatnika wynosi 5 248 000 zł

Obowiązek podatkowy – zasady powstania

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów powstaje z chwilą jej dokonania. Tym samym dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego podstawowe znaczenie ma data dokonania dostawy towarów rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług powstaje zasadniczo z chwilą ich wykonania. W przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uważa się za wykonaną w odniesieniu do tej jej części, dla której określono zapłatę (art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi lub odpowiednio dostawy towarów.

Co do zasady otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty) powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Reguła ta określona została w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Metoda kasowa VAT a obowiązek podatkowy

W stosunku do niektórych czynności obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny – z chwilą otrzymania zapłaty.

Obowiązek podatkowy u podatników stosujących metodę kasową w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o VAT powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

Na podatniku rozliczającym VAT metodą kasową spoczywa obowiązek monitorowania wpłat dokonywanych od kontrahentów. Otrzymanie zapłaty determinuje bowiem moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Przykład 1.

Ogień i Woda s.c. w ramach rozliczeń podatku VAT korzysta z metody kasowej. 1 września 2019 r. wykonała usługę remontową w wysokości 1000 zł netto, VAT – 230 zł. 5 września otrzymała od kontrahenta (osoby fizycznej) zapłatę w wysokości 984 zł (800 zł netto, VAT – 184 zł).

Z uwagi na otrzymanie zapłaty Ogień i Woda s.c. zobowiązana będzie we wrześniu 2019 r. wykazać podatek należny w kwocie 184 zł. W przypadku gdyby nie otrzymała dalszej zapłaty, pozostałą kwotę podatku VAT, tj. 46 zł, zobligowana będzie wykazać 180. dnia od dnia wykonania usługi.

Otrzymanie zapłaty

Ustawa o VAT nie definiuje, co wyznacza moment otrzymania zapłaty. Sąd Najwyższy w uchwale z 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, stwierdził, że spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej.

Co do zasady – uregulowanie płatności wobec kontrahenta następuje w dacie, w której pieniądze dotarły na jego konto. Swoboda kontraktowania stwarza możliwość zmodyfikowania tej reguły – kontrahenci mogą zawrzeć w umowie zapis stanowiący, że za moment zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika.

Metoda kasowa VAT przy sprzedaży z allegro

W dobie cyfryzacji konieczność realizacji szybkich transakcji zakupu i zapłaty jest normą. Wiele platform handlowych on-line (sklepów internetowych), w tym Allegro, zgodnie z zawartym regulaminem pozwalają na skorzystanie z usług pośrednictwa instytucji płatniczych, przykładowo PayU czy Przelewy24. Transakcje dokonywane za pośrednictwem ww. możliwości zapłat zgodne są z zapisami Ustawy o usługach płatniczych.

W praktyce gospodarczej wykorzystanie usług pośrednictwa PayU czy Przelewy24 sprowadza się do:

  1. dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego sprzedającego oraz wszelkich działaniach niezbędnych do prowadzenia rachunku płatniczego;
  2. wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy sprzedającego;
  3. umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonania transakcji płatniczych zainicjowanych instrumentem płatniczym kupującego przez sprzedającego.

W konsekwencji przyjmuje się, że zapłatę za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu Allegro – w przypadku, gdy zapłata za zakupiony towar zostanie dokonana w formie przelewu elektronicznego z rachunku prowadzonego w jednym z banków udostępniających tzw. szybkie płatności – należy potraktować jak formę zapłaty w postaci przelewu bankowego.

Słuszność wyżej przedstawionej tezy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 4 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.236.2019.1.MT, w której czytamy:

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku”.

Zapłata w ramach sklepu Allegro może być realizowana za pośrednictwem systemu natychmiastowej płatności, np. PayU, PayPal, etc. W zakresie ustalenia momentu jej opodatkowania na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazać należy interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., nr IPPP1/443-1254/14-2/MP, który podkreśla, że:

[…] Uiszczona należność za towar, dokonywana przez Klientów korzystających z płatności PayU, związana jest z przyszłą konkretną transakcją, co pozwala ją traktować jak zaliczkę […].

W prezentowanym przez Wnioskodawcę modelu rozliczenia płatności, dokonywanych przez Klientów zakupujących towary Wnioskodawcy w sklepie internetowym należy uznać, że środki zgromadzone na koncie serwisu płatności PayU przez cały czas pozostają do dyspozycji sprzedającego, czyli Wnioskodawcy. Wnioskodawca bowiem - jak wynika z opisu sprawy – ma możliwość w dowolnym momencie dokonać wypłaty z konta PayU na swoje konto bankowe. Z opisu sprawy nie wynika bowiem, aby to prawo zostało w jakikolwiek sposób ograniczone.

W konsekwencji stwierdzić należy, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek pośrednika finansowego (a nie na rachunek sprzedawcy). Okoliczność, że środki pieniężne zgromadzone są na rachunku bankowym instytucji pośredniczącej, w żaden sposób nie wpływa na fakt, iż środki te są stale w dyspozycji sprzedającego, a moment ich transferu na wskazane przez sprzedającego konto bankowe jest bez znaczenia.

Przykład 2.

Ogień i Woda s.c. prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie towarów za pośrednictwem Allegro. Za zakupy kontrahent zapłacił za pośrednictwem PayU 5 października 2019 r. 6150 zł (5000 zł netto, 1150 zł VAT). Na rachunku bankowym instytucji pośredniczącej środki te dostępne były dla spółki Ogień i Woda w tym samym dniu.

W rozliczeniu VAT za wrzesień Ogień i Woda s.c. rozliczająca się metodą kasową będzie zobligowana wykazać podatek należny w wysokości 1150 zł.

Podatnik rozliczający VAT metodą kasową korzystający z tzw. szybkich płatności dokonywanych za pośrednictwem instytucji płatniczych, przykładowo PayU czy Przelewy24, udostępnionych zgodnie z regulaminem platformy handlowej on-line Allegro powoduje, że w momencie otrzymania środków na rachunek ww. instytucji podatnik zobligowany jest do wykazania podatku należnego z tytułu otrzymanej zapłaty. Techniczny przelew środków na rachunek bankowy podatnika pozostaje bez znaczenia dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów