Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nadchodzą zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców

Rząd przyjął zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców, które były postulowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęte poprawki są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2012 roku. Dotyczą one sposobu wyliczania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla przedsiębiorców, tak aby były podobne do tych, które obejmują pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W przyjętym projekcie znajduje się również zapis odnośnie wprowadzenia rozwiązań zmniejszających nadużycia podczas wypłacania zasiłków chorobowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców

Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców, będą miały zastosowanie w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i są niezdolne do pracy. Omawiana niezdolność do pracy przedsiębiorcy rozpoczęła się przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś sam okres tego ubezpieczenia rozpoczął się maksymalnie do 30 dni od zakończenia ubezpieczenia z innego tytułu (przykładowo posiadanego wcześniej etatu). Według nowych przepisów podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, która nie będzie miała żadnego odniesienia do faktycznie przepracowanych w danym miesiącu dni. Aktualnie jako podstawę traktuje się wartość deklarowanej kwoty zmniejszoną proporcjonalnie do rzeczywiście przepracowanych dni w miesiącu. W rezultacie dotychczasowych zasad dochodzi do sytuacji, w której zasiłek otrzymywany przez przedsiębiorcę, obliczany jest według mniej korzystnych zasad niż w przypadku pracownika.

Założenia przyjętego projektu obejmują ponadto zmianę zasad ustalania wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców, a także osób, które z nimi współpracują. Przyjęte przez rząd zmiany obejmują przypadek, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż dwanaście miesięcy i przez cały ten okres regularnie opłacał składkę. Natomiast podstawa, według której wylicza się wysokość składki, była wyższa od minimalnej. Wśród zmian znajduje się propozycja polegająca na uśrednieniu wysokości podstawy składki ubezpieczenia chorobowego, a w rezultacie również samego zasiłku. Proponowane uśrednienie miałoby dotyczyć zarówno krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego jak i sytuacji, w której zadeklarowany przychód przekracza najniższą podstawę wymiaru składki. Proponując taką zmianę, wnioskodawcy przyjęli za swój główny cel ukrócenie ilości nadużyć. Nadużycia są bezpośrednio związane z aktualną sytuacją, w której krótki okres ubezpieczenia oraz wysoka podstawa wymiaru składki umożliwiają, poprzez lukę w przepisach, wysokie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Wstępnie planuje się, że  termin wejścia w życie zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców przypadnie w styczniu 2014 roku. Druga część zmian, która obejmie przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców, miałaby obowiązywać od pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy.