Poradnik Przedsiębiorcy

Przychody z działalności uzyskane na zwolnieniu lekarskim a prawo do świadczeń

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskująca z tego tytułu przychody, przebywająca na zwolnieniu lekarskim, nie traci prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli przychody te nie są osiągane w wyniku pracy, która jest wykonywana w czasie zwolnienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej "ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia." A więc, aby ZUS nie zaprzestał wypłaty zasiłku, osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, powinna na czas choroby przekazać prowadzenie działalności innej osobie i nie wykonywać żadnej pracy w swojej firmie na czas pobierania zasiłku chorobowego.

W przypadku niezdolności do pracy, która trwa przez część miesiąca, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców jest proporcjonalnie zmniejszana. Jednakże ubezpieczony musi spełnić warunki do przyznania zasiłku, które określa art. 18 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku stosuje się przepis art. 18 ust. 9 ustawy o sus, dzieląc kwotę podstawy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca oraz mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (z wyłączeniem okresu pobierania zasiłku).