Poradnik Przedsiębiorcy

Nauka po edukacji, czyli lifelong learning

Człowiek uczy się przez całe życie. Powiedzenie to będzie punktem wyjścia do rozważań na temat lifelong learning. Należy zwrócić uwagę, że idea kształcenia się przez całe życie nie została odkryta w czasach współczesnych. Poglądy wybitnych myślicieli świadczą o tym, że korzeni należy szukać już w okresie antycznym.

Lifelong learning - co to jest?

W myśl definicji przyjętej przez Unię Europejską lifelong learning jest niczym innym jak nauką, rozwojem społecznym, a także stałym podnoszeniem kwalifikacji czy kompetencji w trakcie całego życia - od przedszkola po wiek emerytalny. Stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej w zakresie edukacji oraz rozwoju społecznego. W związku z tym UE coraz aktywniej wspiera finansowo i infrastrukturalnie wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz formy edukacji.

Lifelong learning po polsku

Polskim odpowiednikiem lifelong learning jest pojęcie kształcenie ustawiczne. W krajowym ustawodawstwie odnosi się przede wszystkim do nauki w wieku dojrzałym w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odnosi się zarówno do osób czynnych zawodowo, jak i do bezrobotnych czy poszukujących pracy. Może mieć formę studiów podyplomowych oraz wykładów, kursów czy szkoleń.

Od początku kształtowania się procesów transformacyjnych w Polsce sformułowano wiele programów, które to stanowiły wstęp do budowy strategii edukacji ustawicznej. Mają przede wszystkim na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Lifelong learning - formy kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne może odbywać się poprzez:

  • kształcenie w szkołach dla dorosłych, centrach czy ośrodkach kształcenia ustawicznego,

  • kształcenie w formach pozaszkolnych:

    • studiach podyplomowych

    • za pomocą internetu

    • konferencjach czy seminariach

    • szkoleniach i kursach zawodowych.

Lifelong learning - jakie korzyści?

Stale uzupełniane kwalifikacje bez wątpienia przyczyniają się do rozwoju współczesnych gospodarek. Umożliwiają większą produktywność pracy, polepszają konkurencyjność gospodarki i pozwalają dopasować się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo jest to skuteczne narzędzie do walki z bezrobociem i ubóstwem.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany technologiczne oraz zmieniający się popyt na pracę. Pracownicy coraz częściej są zmuszani nawet do kilkukrotnej zmiany pracy lub zawodu. W związku z tym osoby o wyższym poziomie wiedzy będą w stanie łatwiej przystosować się do zmian. 

Lifelong learning a e-learning

Obecnie dużą popularnością cieszy się nowa forma nauczania - kształcenie na odległość, czyli tzw. e-learning. Jest to dogodna metoda nauki dla osób, które mają utrudniony dostęp do systemu nauczania z powodu np. barier komunikacyjnych czy niepełnosprawności.  

Jest to metoda, która umożliwia naukę w dowolnym czasie, miejscu oraz tempie przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Pozwala na ukończenie szkolenia bez konieczności wychodzenia z domu.

Tego rodzaju kursy stały się idealnym narzędziem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cechą odróżniającą kształcenie e-learningowe od tradycyjnych metod nauczania jest przeniesienie głównego ciężaru nauki na uczącego. To od niego uzależnione jest tempo oraz stopień zaangażowania.

Lifelong learning - podsumowanie

W lifelong learning mamy do dyspozycji całe mnóstwo różnych możliwości. Można uczyć się na studiach podyplomowych, kursach zawodowych czy za pomocą osobistego trenera. Zdarza się również sytuacja, w której pracodawca wysyła swoich pracowników na różnego rodzaju kursy czy szkolenia. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje, przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do odbycia kursu.