0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nierejestrowana działalność jako dodatkowe źródło przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stosunkowo niski poziom płac w Polsce sprawia, że wiele osób szuka dodatkowego źródła dochodów. Jednym z rozwiązań może być założenie własnej firmy lub skorzystanie z możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji. Czy każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej może spróbować swoich sił w biznesie i prowadzić niezarejestrowaną działalność? Czy nierejestrowana działalność może być prowadzona przez przedsiębiorcę posiadającego już firmę? Zapraszamy do lektury!

Co to jest nierejestrowana działalność?

W 2023 roku nastąpił wzrost limitu przychodu z działalności nierejestrowanej uprawniający do prowadzenia tej formy sprzedaży:

  • do 30 czerwca 2023 roku – przychód ze sprzedaży nie mógł przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku,
  • od 1 lipca 2023 roku – przychód ze sprzedaży nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi:

  • od stycznia 2023 roku – 3 490 zł brutto,
  • od lipca 2023 roku – 3 600 zł brutto.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Nierejestrowana działalność wiąże się z pewnymi warunkami do spełnienia. Aby móc skorzystać z preferencji prowadzenia niezarejestrowanej działalności, jaką daje ustawa Prawo przedsiębiorców, trzeba spełnić następujące warunki:

  • brak zarejestrowanej firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
  • przychód osiągany z tytułu działalności niezarejestrowanej w żadnym miesiącu nie przekracza połowy minimalnej krajowej płacy.

Od lipca 2023 roku na skutek wzrostu wynagrodzenia minimalnego, limit przychodu z działalności nierejestrowanej wynosi 2 700 zł.

Dlaczego została uchwalona ustawa Prawo przedsiębiorców?

Celem wprowadzonych zmian było ułatwienie Polakom rozpoczęcia prowadzenia biznesu. Dzięki preferencji działalności bez rejestracji możemy legalnie rozliczać się z osiąganych przychodów do momentu przekroczenia limitu połowy płacy minimalnej w danym miesiącu.

Dodatkowo, jeśli nasz pomysł na biznes nie będzie generował oczekiwanych zysków, w każdej chwili możemy zrezygnować z prowadzenia niezarejestrowanej firmy bez jakichkolwiek formalności i kosztów, poza ewentualnym brakiem zwrotu zainwestowanych środków.

Umowa o pracę a nierejestrowana działalność

W ramach zawartej umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia określonego rodzaju pracy w sposób ciągły, w danym miejscu i czasie, pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy.

Praca na etacie nie stanowi przeciwwskazań zarówno do założenia działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności niezarejestrowanej, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w przepisach i opisanych we wcześniejszym paragrafie tego artykułu.

Warto wiedzieć, że osoby łączące pracę na etacie i prowadzenie niezarejestrowanej działalności nie muszą obawiać się o zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS-ie. Umowa o pracę oznacza objęcie wszystkimi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W razie choroby czy macierzyństwa możemy zatem bez przeszkód korzystać z opieki w ramach NFZ oraz otrzymać zasiłek chorobowy i macierzyński.

Nierejestrowana działalność nie wiąże się ze zgłoszeniem do ubezpieczeń i opłacaniem składek z tego tytułu, co oznacza, że osoba korzystająca z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczeń, warto rozważyć zgłoszenie firmy w CEIDG.

Czy umowy cywilnoprawne wykluczają prowadzenie firmy bez rejestracji?

Umowy zlecenie i o dzieło charakteryzuje przede wszystkim większa elastyczność niż w przypadku umowy o pracę.

Umowa zlecenie to umowa starannego działania, co oznacza że zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć określony w umowie rezultat. Taka osoba nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie zawartego w umowie celu, a jedynie za staranność wykonywanych zadań.

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, jej istotą jest wykonanie określonego w umowie celu, czyli dzieła. Może mieć ono zarówno charakter materialny, jak i niematerialny.

Niezależnie od tego, jaka umowa cywilnoprawna zostanie zawarta, możliwe jest równoczesne prowadzenie działalności bez rejestracji.

W jaki sposób rozliczyć niezarejestrowaną działalność?

Przychód z działalności niezarejestrowanej rozliczamy w PIT-36. Forma opodatkowania to zasady ogólne, a stawka podatku dochodowego wynosi 12% lub 32% po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. W celu określenia odpowiedniej stawki należy zsumować przychody z niezarejestrowanej działalności wraz z pozostałymi przychodami, np. z etatu, zlecenia czy dzieła. Podatek dochodowy opłacamy po zakończeniu roku podatkowego na podstawie deklaracji rocznej.

Czy przedsiębiorca może prowadzić działalność niezarejestrowaną?

Trzeba mieć na uwadze, że osoba, która zarejestrowała działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie ma możliwości jednoczesnego prowadzenia niezarejestrownej działalności w innym zakresie. Może się bowiem zdarzyć, że przedsiębiorca specjalizujący się w określonym obszarze, np. sprzedaży odzieży, chce spróbować swoich sił w innej dziedzinie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka osoba poszerzyła zakres prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dodanie kodów PKD i rozpoczęła nowe przedsięwzięcie, jednak wszystkie przychody i ewentualne koszty muszą zostać wykazane i rozliczone w ramach prowadzonej firmy, zgodnie z przyjętą formą opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów