0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od instalacji paneli fotowoltaicznych - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca dokonujący zakupu instalacji fotowoltaicznej, która w zamyśle ma służyć zarówno na potrzeby firmowe, jak i prywatne, może mieć wątpliwości co do możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego od takiego nabycia. W związku z tym w naszym artykule przedstawiamy aktualne stanowisko fiskusa, na jakich zasadach możliwe jest odliczenie VAT od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W oparciu na wskazanym przepisie możemy zatem stwierdzić, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • podatek odlicza podatnik podatku od towarów i usług;
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Natomiast nie można obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które:

  • nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT;
  • służą do czynności zwolnionych od tego podatku;
  • służą do czynności niepodlegających temu podatkowi.

Chociaż prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest związane ani z koniecznością uregulowania zapłaty, ani też z koniecznością natychmiastowego wykorzystywania nabytego towaru lub usługi do czynności opodatkowanych, to należy mieć na uwadze, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie, natomiast jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Chodzi zatem o odróżnienie celów firmowych od celów prywatnych. Jeśli bowiem przedsiębiorca nabywa określony towar, ale w założeniu ma on służyć potrzebom osobistym, to w takim zakresie prawo do odliczenia nie może zostać zrealizowane. 

Powyższa zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Podatnik nie może odliczyć podatku VAT, który jest należny, tylko dlatego, że został wykazany na fakturze. Istotne jest przede wszystkim to, czy zakupiony towar lub usługa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W ten sposób dochodzi do realizacji zasady neutralności podatku VAT.

Proporcjonalne odliczenie VAT od instalacji paneli fotowoltaicznych

Równocześnie należy mieć na względzie, że w praktyce gospodarczej mogą pojawić się takie przypadki, gdy podatnik nabywa określone dobro, które może być wykorzystywane do celów mieszanych, tj. zarówno firmowych, jak i osobistych. 

W takim przypadku zastosowanie znajdzie norma wyrażona w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy, że w okolicznościach nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej sposobem określenia proporcji. 

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W ocenie organów podatkowych w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna jest wykorzystywana do celów mieszanych i podatnik jest w stanie określić, jaka część energii będzie przeznaczona na potrzeby firmowe, a jaka na cele prywatne, to z tytułu zakupu przysługuje częściowe prawo do odliczenia podatku VAT.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor KIS w interpretacjach z 18 listopada 2022 roku (nr 0113-KDIPT1-3.4012.527.2022.2.MWJ) oraz z 13 stycznia 2022 roku (nr 0114-KDIP4-1.4012.698.2021.2.DP).

Jednocześnie w obu tych pismach organ podatkowy wskazał, że ciężar rzetelnego rozdziału wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej dla potrzeb działalności i części wykorzystywanej dla potrzeb gospodarstwa domowego (potrzeby osobiste) spoczywa zawsze na podatniku.

Jeżeli więc poniesione wydatki na instalację paneli fotowoltaicznych zostały udokumentowane jedną fakturą dotyczącą zarówno prowadzonej działalności, jak i prywatnych celów, to prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało w części, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej (tylko ona może pomniejszać podatek należny).

Przykład 1.

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w prywatnym budynku mieszkalnym. Ustalił, że 70% energii elektrycznej będzie wykorzystywana na potrzeby firmowe, a pozostałe 30% – na prywatne. W takim wypadku na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy VAT podatnik ma prawo do odliczenia 70% kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze.

Jeżeli przyporządkowanie odpowiednich części wydatków związanych z nabyciem i montażem paneli fotowoltaicznych dla celów wykonywanej działalności oraz dla celów osobistych jest miarodajne, to podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zakup towaru bez współczynnika proporcji

Powyższe regulacje są właściwe dla przypadku, w którym podatnik potrafi wyszczególnić proporcję, w jakiej wykorzystuje instalacje do celów prywatnych i firmowych. 

Jednocześnie możliwy jest również przypadek, w którym podatnik nabywa instalację fotowoltaiczną wyłącznie na cele firmowe, jednakże zakłada jej okazyjne wykorzystywanie na inne potrzeby osobiste.

W takim przypadku podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, jednak w zakresie wykorzystywania na prywatne potrzeby będziemy mieli do czynienia z opodatkowanym nieodpłatnym świadczeniem usług. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W konsekwencji – w zależności od okoliczności danej sprawy – podatnik będzie miał prawo do całościowego lub też częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia instalacji fotowoltaicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów