0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing instalacji fotowoltaicznej – co z ulgą termomodernizacyjną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ciekawą formą korzystania z instalacji fotowoltaicznej jest leasing instalacji fotowoltaicznej. W związku z taką formą finansowania pojawia się pytanie, czy podatnik w ramach opłat leasingowych może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odpowiedź na tak postawione pytanie prezentujemy w poniższym artykule.

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna została uregulowana w art. 26h ustawy o PIT. Z treści norm tam zawartych wynika, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. 

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy rozumieć:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku, lub
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii, lub
  • wykonanie przyłącza technicznego, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła, w tym również
  • zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – tj. przedsięwzięcia, które powoduje określone zmiany w dotychczasowym użytkowaniu budynku.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatku na określony w ustawie cel termomodernizacyjny i dotyczy wybudowanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w stosunku do którego podatnik legitymuje się prawem własności lub współwłasności. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Wydatki na zakup urządzeń służących termomodernizacji

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz posiada dokument (fakturę) potwierdzający ich poniesienie.

Z przedstawionych regulacji wynika, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki. Zatem z punktu widzenia zastosowania ulgi termomodernizacyjnej istotna jest data poniesienia wydatku.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. 

To zatem rodzi pytanie o możliwość rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej rat leasingowych w przypadku zawarcia umowy leasingu instalacji fotowoltaicznej.

Katalog potencjalnych wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

Z treści tego aktu wynika, że odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, w tym na ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz wydatki na usługę montażu instalacji fotowoltaicznej.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga, prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Katalog ten ma charakter wykazu zamkniętego, który nie może być poszerzany o inne wydatki w drodze wykładni rozszerzającej.

W świetle powyższego jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatku na urządzenia służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii służących do zasilania budynku mieszkalnego.

Leasing instalacji fotowoltaicznej

W katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach omawianej ulgi zostało wskazane „ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem”. Taki zapis należy interpretować w ten sposób, że odliczeniu podlegają wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli chodzi o umowę leasingu, to zgodnie z art. 709(1) kc przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Należy podkreślić, że leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu w okresie trwania umowy. Prawo własności przysługuje w takim przypadku leasingodawcy.

Na podstawie powyższego organy podatkowe odmawiają podatnikom prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w zakresie rat leasingowych dotyczących instalacji fotowoltaicznej.

Jak czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z 1 września 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-2.4011.560.2021.2.KR), zgodnie z przepisami odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tj. wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Unormowania dotyczące ulgi termomodernizacyjnej nie przewidują, by w ramach tej ulgi uwzględnić spłatę rat leasingu (kredytu, pożyczki), który finansuje ww. instalację fotowoltaiczną.

W konsekwencji raty leasingowe nie mogą być utożsamiane z wydatkami na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Przykład 1.

Osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawarła z bankiem umowę leasingu operacyjnego instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku. Przez cały 2022 rok podatnik ponosił z tego tytułu wydatki na opłacanie rat leasingowych. W ocenie organów podatkowych rata leasingowa nie jest tożsama z wydatkiem na nabycie instalacji. W konsekwencji w rozliczeniu za 2022 rok podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Taka możliwość pojawi się dopiero w momencie nabycia prawa własności do instalacji, czyli w momencie wykupu z leasingu.

Również WSA we Wrocławiu w wyroku z 22 września 2022 roku (I SA/Wr 1089/21) wskazał w sposób jednoznaczny, że opłaty za leasing instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w energię elektryczną nie mieszczą się w kategorii wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie uprawniają podatnika do odliczania tych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Leasing instalacji fotowoltaicznej nie uzasadnia zastosowania w zakresie takiego wydatku ulgi termomodernizacyjnej. Stanowisko to potwierdzają zarówno indywidualne interpretacje, jak i orzeczenia sądów.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem zaznaczyć, że opłaty leasingowe nie mieszczą się w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Osoby fizyczne leasingujące instalacje fotowoltaiczne nie mogą zatem liczyć na dodatkową preferencję podatkową w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów