0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Często można usłyszeć o tym, że firma ubezpieczeniowa znacznie obniżyła wartość ubezpieczonego przedmiotu, wypłacając tym samym odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które nie satysfakcjonuje ubezpieczonego. Warto pamiętać, że ubezpieczony ma pełne prawo do tego, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Kiedy można wystąpić z odwołaniem od decyzji firmy ubezpieczeniowej i jakie elementy powinien zawierać taki dokument? Na te oraz inne pytania odpowiada niniejszy artykuł. 

Pobierz darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór.pdf
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór.docx

O umowie ubezpieczenia w ogólności

Umowa ubezpieczenia należy do tzw. umów losowych, w których wypłata odszkodowania/ zadośćuczynienia przez zakład ubezpieczeń zależy od zaistnienia zdarzenia losowego, czyli wypadku ubezpieczeniowego, np. kradzieży lub wypadku samochodowego. Umowa ubezpieczenia w podstawowym zakresie regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Mają do niej zastosowanie w pełni regulacje dotyczące umów konsumenckich, zwłaszcza że umowy ubezpieczenia to w większości tzw. umowy adhezyjne (umowy przez przystąpienie), w których kontrahent zakładu ubezpieczeń przystępuje do umowy, bez możliwości negocjowania jej treści. Ubezpieczyciel ma 30 dni na spełnienie świadczenia określonego w umowie, licząc od dnia otrzymania zawiadomieni o wypadku. Informacja o szkodzie powinna dotrzeć do ubezpieczyciela w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tj. z reguły od 3 do 7 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - kiedy wystąpić?

Najbardziej pożądaną podstawą wypłaty odszkodowania, z uwagi na szybkość spełnienia jest jego uznanie przez zakład ubezpieczeń. Następuje to w wyniku samodzielnie poczynionych ustaleń, na podstawie których zakład ubezpieczeń przyjmuje swą odpowiedzialność. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać złożone, jeżeli wysokość ustalonego odszkodowania nie będzie nas satysfakcjonować, bo np. towarzystwo ubezpieczeniowe znacznie zaniżyło wartość rynkową naszego samochodu, bądź w przypadku braku wypłaty odszkodowania. Zamiast kierować się od razu na drogę procesu sądowego, warto w pierwszej kolejności zakwestionować decyzję ubezpieczyciela w drodze pisemnego odwołania i wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy. Jeżeli ubezpieczyciel przychyli się do naszego wniosku, unikniemy długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Wysokość odszkodowania określona przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Zakład ubezpieczeń jak każdy przedsiębiorca prowadzi działalność zarobkową i liczy na to, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania się nie odwoła.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc z reguły przed upływem 3 lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  1. dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres,

  2. oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,

  3. miejsce, datę sporządzenia odwołania,

  4. numer polisy, numer szkody,

  5. określenie żądanej kwoty,

  6. numer konta bankowego,

  7. uzasadnienie – dokładny opis decyzji, od której się odwołujemy, powody, dla których ją kwestionujemy, np. faktyczny wyższy koszt naprawy czy części zamiennych

  8. podpis osoby sporządzającej odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego określone skutki prawne. W uzasadnieniu powinniśmy przytoczyć istotne ze względu na daną sprawę okoliczności. Możemy wskazać: pierwotną kwotę, na jaką przedmiot ubezpieczenia był wyceniany w polisie, brak powodów wpływających na obniżenie wartości tegoż przedmiotu. Bardzo istotne jest uwypuklenie, że dokonana przez ubezpieczyciela wycena jest nieuzasadniona, co można udowodnić np. poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej cen rynkowych (co przy pomocy internetu nie powinno być trudne). Zawsze możemy powołać niezależnego rzeczoznawcę, a następnie dochodzić od zakładu ubezpieczeń kosztów wydania prywatnej opinii. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno przybrać formę pisemną. Najlepiej wysłać je przesyłką poleconą, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Co, gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie efektu?

Gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie wywoła zamierzonego efektu, możemy jeszcze wystąpić ze skargą do Rzecznika Ubezpieczonych. Interwencja Rzecznika może jednak nie poskutkować, bowiem jego opinia nie wiąże ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń może także zawrzeć z poszkodowanym ugodę, zobowiązując się do wypłaty należnego odszkodowania. Jej zawarcie kończy postępowanie, mające na celu naprawienie szkody. W przeciwnym wypadku konieczne jest wytoczenie powództwa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów