0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta zgłoszenia celnego a decyzje organów celnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy prawa unijnego w zakresie zgłoszeń celnych obowiązujące od 1 maja 2016r. obligują poszczególne państwa członkowie do zapoznania i zastosowania się do nich w ramach oclenia transakcji handlowych. Podatnicy korzystając z możliwości handlowych w Europie i na świecie dokonują zgłoszeń celnych wywożonych towarów poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Co jednak w sytuacji, gdy okaże się, iż w zgłoszeniu celnym wystąpiły błędy? Jak powinna wyglądać korekta zgłoszenia celnego?

Korekta zgłoszenia celnego - zasady

Korekta zgłoszenia celnego może się odnosić wyłącznie do elementów nie mających wpływu na obliczenie należności lub zastosowaną procedurę. W przypadku korekty zgłoszenia celnego będzie uruchomiony tryb wydawania decyzji, który może być trybem:

  1. decyzji korzystnych,
  2. decyzji niekorzystnych.

Decyzja korzystna w korekcie zgłoszenia celnego

Decyzją korzystną wydawaną na wniosek osoby zgłaszającej jest decyzja w pełni zgodna z treścią i intencją takiego wniosku. Oznacza to, że jeżeli w wyniku analizy zgłoszenia celnego zostaje wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, to jest ona decyzją korzystną dla strony.

Decyzja niekorzystna w korekcie zgłoszenia celnego

Decyzja wydana na wniosek zgłaszającego, która nie uwzględnia w pełni wszystkich przesłanek zawartych w tym wniosku określana jest jako decyzja niekorzystna.

W sytuacji, gdy zgłaszający ma wątpliwości, czy decyzja, którą zamierza wydać organ celny będzie niekorzystna, wówczas lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie od razu trybu dla wydania decyzji niekorzystnej, która daje zgłaszającemu możliwość wypowiedzenia się w danej sprawie w myśl. z art. 22 ust. 6 unijnego kodeksu celnego, zwanego dalej UKC.

Po złożeniu wyjaśnień przez zgłaszającego, organ celny zdecyduje, czy wydać w tym momencie decyzję korzystną, czy nadal niekorzystną. Organ celny jeszcze przed wydaniem decyzji niekorzystnej jest zobligowany do powiadomienia zgłaszającego o podstawach, na których chce oprzeć swoją decyzję, informując o możliwości przedstawienia stanowiska przez zgłaszającego w terminie 30 dni.

W przypadku decyzji niekorzystnej, organ celny jest zobligowany do określenia podstawy prawnej, na podstawie której wydano daną decyzję wraz z uzasadnieniem oraz poinformowania zgłaszającego o prawie do odwołania się od niniejszej decyzji.

Należy przy tym podkreślić, że prawo do złożenia wyjaśnień (prawo do wysłuchania) znajduje swoje zastosowanie wyłącznie w trybie decyzji niekorzystnej. Ponadto umożliwia zaprezentowanie argumentów zgłaszającego i możliwość przekonania organu celnego do ich słuszności.

Korekty zgłoszeń celnych bez i w obecności zgłaszającego

W przypadku korekty zgłoszenia celnego bez obecności zgłaszającego, w toku kontroli zgłoszenia celnego,
w sytuacji stwierdzenia małych nieprawidłowości (poza błędami mającymi wpływ na obliczoną należność) organ celny wysyła e-mail na adres zgłaszającego, w którym powiadamia o konieczności korekty wraz ze wskazaniem danych, jakie ulegną zmianie. Korekta zgłoszenia celnego jest przedstawiana zgłaszającemu jako propozycja zmian, do której w ciągu 5 dni zgłaszający musi się ustosunkować.

W dalszej kolejności wszystko dzieje się w zależności od reakcji zgłaszającego, a mianowicie, gdy zgłaszający:

  1. wyrazi zgodę na zaproponowane przez organ celny zmiany, wówczas organ ten wysyła do zgłaszającego decyzję korzystną skutkującą utworzeniem dokumentu celnego PZC,
  2. nie wyrazi zgody, wówczas korekta nie zostaje dokonana,
  3. nie udzieli żadnej odpowiedzi, wówczas organ celny wyda decyzję niekorzystną z wyjaśnieniami oraz możliwością odwołania.

Z kolei w sytuacji korekty zgłoszenia celnego w obecności zgłaszającego, w toku kontroli zgłoszenia celnego,
w sytuacji stwierdzenia małych nieprawidłowości (poza błędami mającymi wpływ na obliczoną należność) organ celny informuje osobę zgłaszającą na bieżąco, a uwzględniając wszystkie wyjaśnienia zgłaszającego dokonuje na bieżąco korekt w systemie, ale tylko tych, na które zgłaszający wyraził zgodę. Następnie otrzymuje on od organu celnego raport korekt, który po podpisaniu i pisemnym zatwierdzeniu wszystkich dokonanych korekt stanowi podstawę do wydania dokumentu celnego PZC.

Podobnie jak we wcześniejszym trybie brak akceptacji korekt nie powoduje żadnych zmian, natomiast zażądanie trybu powiadomienia skutkuje wydaniem przez organ celny decyzji niekorzystnej, a zgłaszający ma możliwość złożenia stosownych wyjaśnień i zastrzeżeń do dokumentów celnych oraz do ich wglądu.

Decyzja niekorzystna przy korekcie zgłoszeń celnych

W toku analizy przez organ celny dokonanego zgłoszenia i w sytuacji zidentyfikowania błędów skutkujących nieprawidłową wysokością długu celnego lub zastosowanej procedury celnej, organ celny kieruje daną sprawę na drogę postępowania celnego i powiadamia zgłaszającego o możliwości złożenia wyjaśnień oraz prawie do odwołania się od wydanej decyzji.

W przypadku stwierdzenia przez organ celny błędów mających wpływ na kwotę długu celnego czy zastosowaną procedurę albo też inne nieprawidłowości, które kwalifikują się do poprawy na zasadzie korekty zgłoszenia, wówczas ma możliwość:

  1. skierowania sprawy do postępowania celnego dla całościowego rozstrzygnięcia wszystkich problemów w trybie decyzji niekorzystnej,
  2. dokonania korekty zgłoszenia celnego wraz z koniecznością wyrażenia zgody przez zgłaszającego, co będzie skutkowało dalszym przekazaniem sprawy w celu ustalenia kwoty długu celnego do postępowania rozstrzygającego w trybie decyzji niekorzystnej.

Ponadto należy wspomnieć, iż organ celny ma obowiązek poinformować zgłaszającego o rezultatach weryfikacji zgłoszenia celnego w sytuacji:

  1. wydania decyzji korzystnej – nie występuje w tym wypadku możliwość dokonania korekty zgłoszenia celnego,
  2. wydania decyzji niekorzystnej, wówczas zgłaszający ma możliwość do odniesienia się do zaproponowanych zmian przez organ celny w zgłoszeniu celnym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów