0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata recyklingowa - księgowanie w KPIR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedawcy detaliczni mają obowiązek pobierać opłatę recyklingową od 1 września 2019 roku od grubszych toreb. Powyższe spowodowało, że sklepy w szerszym zakresie pobierają i płacą opłatę recyklingową od toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Oznacza to także szereg innych obowiązków związanych z opłatą recyklingową. Zmiana przepisów ma na celu przekształcenie przyzwyczajeń kupujących i rezygnację z toreb plastikowych, co ma na pewno duże znaczenia dla ochrony środowiska.

Opłata recyklingowa w podatkach dochodowych

Opłata recyklingowa stanowi dla sprzedawców przychód w podatku dochodowym w momencie jej pobrania (patrz art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o CIT i art. 12 ust.1 pkt 11 ustawy o PIT). Ponadto stanowi ona koszt podatkowy w momencie jej wpłaty na rachunek prowadzony przez marszałka województwa. Tym samym opłata ta jest co do zasady neutralna podatkowo.

Od początku 2020 roku wpłaty opłaty recyklingowej na rachunek marszałka należy dokonywać do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym opłaty zostały pobrane. 

Sprzedaż toreb foliowych klientom sprzedawcy mają obowiązek ewidencjonować na kasie fiskalnej. Nie ma tu obowiązku wyodrębniania opłaty recyklingowej na paragonie (wykazuje się całość kwoty pobieranej za torbę).

Opłata recyklingowa w podatku VAT

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W świetle art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Podatnicy VAT do ceny torby zobowiązani są doliczyć stawkę podatku VAT. Jak to już wyżej pisaliśmy, sprzedaż toreb wykazujemy na kasie fiskalnej. Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż ta jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Podsumowując, torby plastikowe objęte opłatą podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe znajduje potwierdzenie na stronie Ministerstwa Finansów w komunikacie „Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych”.

Księgowanie opłaty w PKPiR

Przypomnijmy, że sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Tym samym sprzedaż toreb należy zakwalifikować jako sprzedaż towarów.

Obowiązki ewidencyjne

Przedsiębiorcy oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową będą obowiązani prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Ewidencja obejmuje rok kalendarzowy. Ma być prowadzona w postaci papierowej lub w formie elektronicznej. Sieci handlowe, które mają więcej niż jeden sklep, winny prowadzić ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje w niej zawarte trzeba będzie przechowywać przez okres pięciu lat liczony od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. 

Sprawozdawczość dotycząca opłaty recyklingowej

Zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego i oferujących torby objęte opłatą recyklingową mają obowiązek składania rocznego sprawozdania. Po raz pierwszy było one składane za 2019 rok za okres od 1 września 2019 roku. Należało je złożyć w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Kolejne sprawozdania należy składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie za rok 2022 rok należy więc złożyć do 15 marca 2023 roku. Sprawozdanie składamy elektronicznie po zalogowaniu na indywidualne konto w rejestrze BDO

Sankcje

Na podstawie art. 57 pkt 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 10c ustawy o gospodarce odpadami przedsiębiorca, który nie zastosuje się do obowiązku pobrania opłaty recyklingowej w sytuacji, gdy jest do tego zobowiązany, podlega administracyjnej karze pieniężnej, która może być wymierzona w kwocie od 500 zł do 20 000 zł. Uprawnionym podmiotem do nałożenia powyżej sankcji jest właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, który dokonuje powyższej czynności w drodze decyzji. To inspekcja handlowa kontroluje więc wykonywanie obowiązków z zakresu poboru opłaty recyklingowej przez przedsiębiorców i na podstawie wyników tych kontroli są nakładane kary.

Podsumowując, wprowadzenie powyższych przepisów oznacza liczne obowiązki dla prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Obejmują one:

  • złożenie wniosku o wpis do BDO,
  • składanie rocznych sprawozdań oraz
  • przekazywania pobranej opłaty.

Powyższe ma spowodować, że punkty handlowe będą oferować inne opakowania (torby), np. papierowe. Ponadto opłata powoduje, że wielu kupujących rezygnuje z toreb plastikowych na rzecz toreb wielokrotnego używania, np. materiałowych. Zmiany te należy uznać za słuszne, ponieważ chronią one środowisko naturalne.

Jak księgować opłaty recyklingowe w systemie wFirma.pl?

Księgowanie opłaty recyklingowej w systemie wFirma.pl odbywa się za pomocą dowodu wewnętrznego, który można wystawić schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Opłata recyklingowa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów