Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja telefonu komórkowego - którą metodę wybrać?

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Każdy przedsiębiorca użytkuje go w swojej firmie przede wszystkim do kontaktów z kontrahentami, które są przecież bardzo ważne. W przypadku telefonów, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT) sprawa jest prosta, zakup ten na podstawie faktury ewidencjonuje się bowiem bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Rzadkim przypadkiem będzie przekroczenie tej kwoty. Natomiast przy wartości do 10 000 zł przedsiębiorca może podjąć decyzję o wprowadzeniu telefonu do ewidencji środków trwałych i wtedy konieczna będzie jednorazowa amortyzacja telefonu komórkowego.

Telefon komórkowy jako środek trwały

Telefon komórkowy można uznać za środek trwały, gdy spełnia wszystkie niżej wymienione warunki, czyli:

 • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy,

 • jest kompletny i zdatny do użytku,

 • przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok,

 • będzie użytkowany do celów działalności.

Co ważne, obowiązek amortyzacji w czasie występuje dopiero wówczas, gdy wartość początkowa telefonu przekracza kwotę 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT). W przypadku niższej wartości przedsiębiorca może natomiast podjąć decyzję o uznaniu telefonu za niskocenny środek trwały z prawem do jednorazowej amortyzacji w miesiącu jego przyjęcia do użytkowania.

Jak amortyzować telefon komórkowy?

Do 31 grudnia 2017 roku definicja środków trwałych wyznaczała, że przekroczenie kwoty 3500 zł powoduje konieczność ujęcia sprzętu w ewidencji środków trwałych i poddania amortyzacji. Ustawa o PIT dopuszcza wybór metody amortyzacji przez podatnika dla telefonu komórkowego spośród kilku możliwych w tym przypadku:

 • liniowa,

 • liniowa przyspieszona,

 • liniowa indywidualna,

 • degresywna,

 • jednorazowa.

Obecnie ze względu na podniesioną kwotę, od której dokonywanie amortyzacji jest konieczne (z 3500 zł do 10 000 zł) rzadkim przypadkiem będzie amortyzowanie telefonu w czasie. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na ujęcie sprzętu w ewidencji środków trwałych to najczęściej ze względu na nieprzekroczenie wartości 10 000 zł zostanie on zamortyzowany jednorazowo.

Uwaga: Poniższe przykłady dotyczą ujęcia do końca grudnia 2017 roku telefonu w ewidencji środków trwałych. 

Amortyzacja telefonu komórkowego - metoda liniowa

Amortyzacja liniowa jest podstawową metodą amortyzacji środków trwałych. Dotyczy to także telefonów komórkowych. Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych telefony zalicza się do grupy 629 KŚT, co oznacza, że podlega on amortyzacji przy zastosowaniu stawki 20% w skali roku. Stawka ta wynika z załącznika nr 1 do ustawy o PIT - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Co ważne telefon komórkowy przy zastosowaniu tej metody amortyzacji będzie amortyzowany przez okres 5 lat.

Pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie ujęty w kosztach firmowych w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia telefonu do użytkowania. W przypadku podatników prowadzących KPiR koszt ten należy zewidencjonować w kol. 13 - Pozostałe wydatki.

Przykład 1.

Amortyzacja telefonu komórkowego przy zastosowaniu metody linowej

Pan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił 10 stycznia 2017 roku telefon komórkowy. Na zakup otrzymał fakturę, która prezentuje następujące wartości:

 • netto: 4 200 zł

 • VAT 23%: 966 zł

 • brutto: 5 166 zł

Jak będzie przebiegała amortyzacja telefonu przy zastosowaniu metody liniowej w sytuacji, gdy pan Kowalski był:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. podmiotem zwolnionym z VAT.

Ad. 1.

Wartość początkowa: 4 200 zł

Roczny odpis amortyzacyjny: 4 200 zł x 20% = 840 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 840 zł : 12 m-cy = 70 zł

Ad. 2.

Wartość początkowa: 5 166 zł

Roczny odpis amortyzacyjny: 5 166 zł x 20% = 1 033,20 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 033,20 zł : 12 m-cy = 86,10 zł

W obu przypadkach pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie zewidencjonowany w kosztach w lutym 2017 roku.

Amortyzacja liniowa przyspieszona telefonu komórkowego

Jak wynika z art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT przedsiębiorca może podwyższyć podane w wykazie stawki dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Jak wynika z przepisów ustawy, przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Ważne!

Stawka amortyzacyjna może zostać podwyższona maksymalnie o współczynnik nie wyższy niż 2,0, co w konsekwencji oznacza, że stawka ta może być niższa. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do podatnika.