0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja telefonu komórkowego - którą metodę wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Każdy przedsiębiorca użytkuje go w swojej firmie przede wszystkim do kontaktów z kontrahentami, które są przecież bardzo ważne. W przypadku telefonów, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT) sprawa jest prosta, zakup ten na podstawie faktury ewidencjonuje się bowiem bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Rzadkim przypadkiem będzie przekroczenie tej kwoty. Natomiast przy wartości do 10 000 zł przedsiębiorca może podjąć decyzję o wprowadzeniu telefonu do ewidencji środków trwałych i wtedy konieczna będzie jednorazowa amortyzacja telefonu komórkowego.

Telefon komórkowy jako środek trwały

Telefon komórkowy można uznać za środek trwały, gdy spełnia wszystkie niżej wymienione warunki, czyli:

 • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy,

 • jest kompletny i zdatny do użytku,

 • przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok,

 • będzie użytkowany do celów działalności.

Co ważne, obowiązek amortyzacji w czasie występuje dopiero wówczas, gdy wartość początkowa telefonu przekracza kwotę 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT). W przypadku niższej wartości przedsiębiorca może natomiast podjąć decyzję o uznaniu telefonu za niskocenny środek trwały z prawem do jednorazowej amortyzacji w miesiącu jego przyjęcia do użytkowania.

Jak amortyzować telefon komórkowy?

Do 31 grudnia 2017 roku definicja środków trwałych wyznaczała, że przekroczenie kwoty 3500 zł powoduje konieczność ujęcia sprzętu w ewidencji środków trwałych i poddania amortyzacji. Ustawa o PIT dopuszcza wybór metody amortyzacji przez podatnika dla telefonu komórkowego spośród kilku możliwych w tym przypadku:

 • liniowa,

 • liniowa przyspieszona,

 • liniowa indywidualna,

 • degresywna,

 • jednorazowa.

Obecnie ze względu na podniesioną kwotę, od której dokonywanie amortyzacji jest konieczne (z 3500 zł do 10 000 zł) rzadkim przypadkiem będzie amortyzowanie telefonu w czasie. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na ujęcie sprzętu w ewidencji środków trwałych to najczęściej ze względu na nieprzekroczenie wartości 10 000 zł zostanie on zamortyzowany jednorazowo.

Telefon komórkowy, smartfon a KŚT

Amortyzacja liniowa jest podstawową metodą amortyzacji środków trwałych. Dotyczy to także telefonów komórkowych. Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych telefony komórkowy / smartfon zalicza się do grupy 629 KŚT, co oznacza, że podlega on amortyzacji przy zastosowaniu stawki 20% w skali roku. Stawka ta wynika z załącznika nr 1 do ustawy o PIT - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Co ważne telefon komórkowy przy zastosowaniu tej metody amortyzacji będzie amortyzowany przez okres 5 lat.

Amortyzacja telefonu komórkowego - metoda liniowa

Pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie ujęty w kosztach firmowych w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia telefonu do użytkowania. W przypadku podatników prowadzących KPiR koszt ten należy zewidencjonować w kol. 13 - Pozostałe wydatki.

Przykład 1.

Amortyzacja telefonu komórkowego przy zastosowaniu metody linowej

Pan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił 10 stycznia 2020 roku telefon komórkowy. Na zakup otrzymał fakturę, która prezentuje następujące wartości:

 • netto: 4 200 zł

 • VAT 23%: 966 zł

 • brutto: 5 166 zł

Jak będzie przebiegała amortyzacja telefonu przy zastosowaniu metody liniowej w sytuacji, gdy pan Kowalski był:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. podmiotem zwolnionym z VAT.

Ad. 1.

Wartość początkowa: 4 200 zł

Roczny odpis amortyzacyjny: 4 200 zł x 20% = 840 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 840 zł : 12 m-cy = 70 zł

Ad. 2.

Wartość początkowa: 5 166 zł

Roczny odpis amortyzacyjny: 5 166 zł x 20% = 1 033,20 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 033,20 zł : 12 m-cy = 86,10 zł

W obu przypadkach pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie zewidencjonowany w kosztach w lutym 2020 roku.

Amortyzacja liniowa przyspieszona telefonu komórkowego

Jak wynika z art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT przedsiębiorca może podwyższyć podane w wykazie stawki dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Jak wynika z przepisów ustawy, przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Stawka amortyzacyjna może zostać podwyższona maksymalnie o współczynnik nie wyższy niż 2,0, co w konsekwencji oznacza, że stawka ta może być niższa. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do podatnika.

Przykład 2.

Amortyzacja telefonu komórkowego przy zastosowaniu metody liniowej przyspieszonej

Pan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił 10 stycznia 2020 roku telefon komórkowy. Na zakup otrzymał fakturę, która prezentuje następujące wartości:

 • netto: 4 200 zł

 • VAT 23%: 966 zł

 • brutto: 5 166 zł

Jak będzie przebiegała amortyzacja telefonu przy zastosowaniu metody liniowej przyspieszonej w sytuacji, gdy pan Kowalski jest:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. podmiotem zwolnionym z VAT

- w obu przypadkach zastosowano współczynnik 2,0.

Ad. 1.

Wartość początkowa: 4 200 zł

Stawka amortyzacyjna podstawowa: 20%

Współczynnik podwyższający: 2,0

Roczny odpis amortyzacyjny: 4 200 zł x (20% x 2,0) = 1 680 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 680 zł : 12 m-cy = 140 zł

Ad. 2.

Wartość początkowa: 5 166 zł

Stawka amortyzacyjna podstawowa: 20%

Współczynnik podwyższający: 2,0

Roczny odpis amortyzacyjny: 5 166 zł x (20% x 2,0) = 2 066,40 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 2 066,40 zł : 12 m-cy = 172,20 zł

W obu przypadkach okres amortyzacji był krótszy niż standardowy (5 lat) i wynosił 2,5 roku.

Podatnicy stosujący metodę liniową przyspieszoną mogą podwyższać stawki dla telefonów komórkowych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

 

Amortyzacja telefonu komórkowego - stawka indywidualna

Kwestia amortyzacji liniowej indywidualnej dla telefonów komórkowych została uregulowana w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią podatnik może indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Używany środek trwały - to taki środek trwały, który przed nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy, co przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić.
Ulepszony środek trwały - to taki środek trwały, na który przed wprowadzeniem do ewidencji podatnik poniósł wydatki na jego ulepszenie, które stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Co ważne, dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT okres amortyzacji nie może być krótszy niż 24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł. W konsekwencji oznacza to, że telefon komórkowy, który jest używany lub ulepszony, może być amortyzowany przy zastosowaniu stawki 50% w skali roku.

Przykład 3.

Amortyzacja telefonu komórkowego przy zastosowaniu metody liniowej indywidualnej

Pan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił 10 stycznia 2020 roku telefon komórkowy używany przez sprzedawcę przez 7 miesięcy, co wynika z przedstawionej przez niego dokumentacji. Na zakup otrzymał fakturę, która prezentuje następujące wartości:

 • netto: 4 200 zł

 • VAT 23%: 966 zł

 • brutto: 5 166 zł

Jak będzie przebiegała amortyzacja telefonu przy zastosowaniu metody liniowej indywidualnej w sytuacji, gdyby pan Kowalski był:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. podmiotem zwolnionym z VAT.

Ad. 1.

Wartość początkowa: 4 200 zł

Stawka amortyzacyjna: 50%

Roczny odpis amortyzacyjny: 4 200 zł x 50% = 2 100 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 2 100 zł : 12 m-cy = 175 zł

Ad. 2.

Wartość początkowa: 5 166 zł

Stawka amortyzacyjna: 50%

Roczny odpis amortyzacyjny: 5 166 zł x 50% = 2 583 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 2 583 zł : 12 m-cy = 215,25 zł

Amortyzacja degresywna telefonu komórkowego

Możliwość stosowania amortyzacji degresywnej dla telefonów komórkowych wynika z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jej zamysłem w pierwszym roku podatkowym używania środka trwałego (telefonu komórkowego) podatnik może naliczać odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych odpisy dokonywane są od ich wartości początkowej, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Co ważne, począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą liniową.

Przykład 4.

Amortyzacja telefonu komórkowego przy zastosowaniu metody degresywnej

Pan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił 10 czerwca 2020 roku telefon komórkowy używany przez sprzedawcę przez 7 miesięcy, co wynika z przedstawionej przez niego dokumentacji. Na zakup otrzymał fakturę, która prezentuje następujące wartości:

 • netto: 4 200 zł

 • VAT 23%: 966 zł

 • brutto: 5 166 zł

Jak będzie przebiegała amortyzacja telefonu przy zastosowaniu metody degresywnej w sytuacji gdy pan Kowalski był:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. podmiotem zwolnionym z VAT.

Ad. 1.

Wartość początkowa: 4 200 zł

Stawka amortyzacyjna: 20%

Współczynnik: 2,0

Metoda liniowa:

Wartość rocznego odpisu przy amortyzacji liniowej: 840 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny przy amortyzacji liniowej: 70 zł

Metoda degresywna:

I rok (lipiec-grudzień 2020)

Roczny odpis amortyzacyjny: 4 200 zł x 40% = 1 680 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 680 zł : 12 m-cy = 140 zł

II rok (2021)

Roczny odpis amortyzacyjny: [4 200 zł - (6 x140)] x 40% = 1 344 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 344 zł : 12 m-cy = 112 zł

III rok (2022)

Roczny odpis amortyzacyjny: [4 200 zł - (6 x 140) - (12 x 112) ] x 40% = 806,40 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 806,40 zł : 12 m-cy = 67,20 zł → w związku z tym, że odpis amortyzacyjny jest niższy niż w przypadku metody liniowej, należy przejść na amortyzację liniową.

Amortyzacja liniowa będzie kontynuowana w roku 2023, 2024. W 2025 roku zewidencjonujemy 5 odpisów amortyzacyjnych, z czego ostatni będzie mniejszy (56 zł).

Ad. 2.

Wartość początkowa: 5 166 zł

Stawka amortyzacyjna: 20%

Współczynnik: 2,0

Metoda liniowa:

Wartość rocznego odpisu przy amortyzacji liniowej: 1 033,20 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny przy amortyzacji liniowej: 86,10 zł

Metoda degresywna:

I rok (lipiec-grudzień 2020)

Roczny odpis amortyzacyjny: 5 166 zł x 40% = 2 066,40 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 2.066,40 zł : 12 m-cy = 172,20 zł

II rok (2021)

Roczny odpis amortyzacyjny: [5 166 zł - (6 x 172,20)] x 40% = 1 653,12 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 653,12 zł : 12 m-cy = 137,76 zł

III rok (2022)

Roczny odpis amortyzacyjny: [5 166 zł - (6 x 172,20) - (12 x 137,76) ] x 40% = 991,87 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 991,87 zł : 12 m-cy = 82,66 zł → w związku z tym, iż odpis amortyzacyjny jest niższy niż w przypadku metody liniowej, należy przejść na amortyzację liniową.

Amortyzacja liniowa będzie kontynuowana w roku 2023, 2024. W 2024 roku zewidencjonujemy 5 odpisów amortyzacyjnych, z czego ostatni będzie mniejszy (68,88 zł).

Amortyzacja jednorazowa telefonu komórkowego

W przypadku telefonu komórkowego o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł (3500 zł do 31 grudnia 2017) można co do zasady zastosować amortyzację jednorazową w ramach pomocy de minimis. Możliwość ta wynika z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Co ważne odpis amortyzacyjny można ująć w kosztach uzyskania przychodów najwcześniej w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Więcej na temat amortyzacji jednorazowej można przeczytać w artykule: Amortyzacja jednorazowa środków trwałych.

Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego w systemie wfirma.pl?

Fakturę za zakup telefonu komórkowego o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT; brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Gdzie należy uzupełnić podstawowe dane sprzedawcy oraz dotyczące faktury.

Amortyzacja telefonu komórkowego wykorzystywanego w działalności

Kolejny krok to uzupełnienie danych o środku trwałym - wybór odpowiedniego KŚT oraz metody amortyzacji.

Reasumując, odpowiedź na pytanie jak amortyzować telefon komórkowy, jest bardzo indywidualna. Zależy bowiem od tego, czy podatnik spełnia wymogi do zastosowania danej metody amortyzacji (np. amortyzacja liniowa indywidualna lub amortyzacja jednorazowa) oraz od jego indywidualnych potrzeb kreacji zobowiązań podatkowych. W sytuacji gdy przedsiębiorcy nie zależy na wysokich kosztach i tym samym na istotnym obniżeniu zobowiązania podatkowych z tytułu PIT może ograniczyć się do metody liniowej. Natomiast gdy przedsiębiorcy zależy na wysokich kosztach i/lub szybkim zamortyzowaniu środka trwałego, powinien rozważyć zastosowanie amortyzacji jednorazowej, amortyzacji liniowej indywidualnej lub liniowej przyspieszonej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów