0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr BDO - jak prawidłowo dokonać wpisu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorców obciąża wiele obowiązków administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ostatnim czasie pojawia się bardzo dużo pytań oraz wątpliwości związanych z obowiązkiem wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (w skrócie: BDO). W poniższym artykule wyjaśnimy czym jest rejestr BDO i jak prawidłowo dokonać wpisu do tego rejestru.

Dla wielu przedsiębiorców samo pojęcie rejestru BDO może być instytucją nieznaną, dlatego też warto w pierwszej kolejności wyjaśnić – czym jest i co obejmuje.

BDO to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, natomiast w ramach tej bazy funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających, w rozumieniu ustawy, którymi są:

 • wprowadzającyprodukty (w rozumieniu ustawy: opony, oleje, preparaty smarowe,
 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający baterie i akumulatory,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, w tym opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych, 
 • a także jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. Rejestr ten potocznie nazywany jest rejestrem BDO. 

Wszelkie kwestie związane z działaniem tego rejestru są uregulowane w ustawie o odpadach. Jak możemy przeczytać w art. 49 ww. ustawy, rejestr prowadzi marszałek województwa, który dokonuje wpisu na wniosek lub z urzędu. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestr BDO prowadzi marszałek województwa. Wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu lub na wniosek.

Rejestr BDO - kto podlega wpisowi na wniosek?

Przechodząc jednak do kwestii najważniejszej z perspektywy przedsiębiorcy, należy poszukać odpowiedzi na pytanie, kto podlega wpisowi do rejestru. Jak już wskazaliśmy, wyróżniamy zarówno wpis z wniosku, jak i wpis z urzędu. W naszym opracowaniu zajmiemy się podmiotami, które muszą złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów:

 • wprowadzających na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących stacje demontażu, prowadzących strzępiarki;
 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanych przedstawicieli, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • wprowadzających baterie lub akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiotów pośredniczących;
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, transportujących odpady, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • wprowadzających opakowania lub wprowadzających produkty w opakowaniach, produkty w opakowaniach, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportujących: odpady opakowaniowe, produkty w opakowaniach,
 • będących organizacjami odzysku opakowań, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami, podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Dodatkowo przepisy wskazują, że wpis powinien zostać dokonany przed rozpoczęciem działalności. Ponadto działalność w powyższym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach).

Warto również pamiętać, że obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości prowadzonej działalności. W konsekwencji nawet jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą być zobligowane do złożenia wskazanego wniosku.

Rejestr BDO - jak dokonać wpisu?

Przeanalizujmy przepisy odnoszące się do kwestii technicznych związanych ze wpisem do rejestru BDO.

Jak podaje art. 53 ustawy o odpadach, wniosek o wpis do rejestru składa się za pośrednictwem serwisu https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie Profilu Zaufanego lub e-Dowodu, a wniosek o nadanie numeru BDO może złożyć wyłącznie osoba będąca reprezentantem / właścicielem firmy lub posługująca się odpowiednim pełnomocnictwem z opłaconą opłatą za wydane pełnomocnictwo.

Po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru BDO zawiera następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania, lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku, lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, , a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu;
 • imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon osoby wypełniającej formularz rejestrowy;
 • informacje o zakresie działalności.

Dodatkowo ustawa wskazuje, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Są to:

 • kopia uiszczenia opłaty rejestrowej, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska: 100 zł mikroprzedsiębiorcy, 300 zł pozostali 
 • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta a w przypadku jej braku kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego;
 • w przypadku autoryzowanego przedstawiciela – kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • w przypadku organizacji odzysku – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 • w przypadku podmiotu wprowadzającego pojazdu – umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu;
 • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

Jeżeli przedsiębiorca będzie niekompletny – przedsiębiorca nie wniesie opłaty rejestrowej, nie wniesie ww. zabezpieczenia finansowego lub nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, marszałek województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do rejestru i skieruje wniosek do korekty.

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 63 ustawy przedsiębiorca, który jest wprowadzającym, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (faktury, paragony, umowy itp.).

Podmioty dokonują wpisu do rejestru BDO drogą elektroniczną i mają obowiązek wnieść opłatę rejestrową, o ile jest ona wymagana, oraz wymagane ustawą załączniki. Po poprawnej rejestracji każdy podmiot otrzymuje indywidualny numer rejestrowy.

Obowiązek rejestracji w odpowiednich działach BDO BDO spoczywa także na firmach, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady inne niż komunalne. wytwarzających odpady, inne niż komunalne, Chyba, że podlegają pod zwolnienie wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przedsiębiorca, który nie dokona wpisu w bazie BDO lub dokona wpisu w niewłaściwych tabelach naraża się na kary grzywny lub administracyjne kary pieniężne sięgające nawet 1 000 000 zł. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów