0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty mające wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego, mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Nie można jednak zapominać, że złożenie wniosku wiąże się z kosztami, takimi jak opłata za wydanie interpretacji podatkowej. Pojawia się pytanie, czy poniesiona  za wniosek opłata jest kosztem uzyskania przychodów?

Interpretacja podatkowa - co to takiego?

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów.

Wniosek o wydanie takiej interpretacji może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości związane np. ze stosowaniem przepisów dotyczących rozliczania kosztów i przychodów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Ważne!

Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Korzyści z posiadania interpretacji indywidualnej

Co do zasady zastosowanie się do wydanej we własnej sprawie indywidualnej interpretacjipodatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy. Jeśli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane przez podatnika w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a organ podatkowy w swoim rozstrzygnięciu nie weźmie interpretacji pod uwagę:

− podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej,

− nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę;

− podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN lub ORD-IN/A.

Wniosek dostarczyć można osobiście do siedziby właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać pocztą. Adresy właściwych organów podatkowych w zależności od województwa znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Opłata od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku wynosi 40 zł. Jeżeli we wniosku zawarto opisy kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłata ulega zatem zwielokrotnieniu.

Opłata za wydanie interpretacji a koszty firmowe

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może stanowić koszt uzyskania przychodu. Stanowi bowiem koszt poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie należy do kosztów wymienionych jako nieuznawane za koszty podatkowe (wymienione w art. 23 ustawy PIT). W podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłata powinna zostać wykazana w kolumnie 13 ‘Pozostałe wydatki’ na podstawie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów