0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż majątku firmowego po zamknięciu działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy przez jakiś czas prowadzą działalność gospodarczą, zazwyczaj posiadają różnego rodzaju majek firmowy - samochody, maszyny, budynki. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, majątek taki należy wykazać w remanencie likwidacyjnym. Co jednak w sytuacji, gdy po zamknięciu działalności dojdzie do sprzedaży majątku firmowego wykazanego w takim remanencie?

Sprzedaż majątku firmowego po likwidacji działalności - opodatkuj ją!

Po zamknięciu działalności gospodarczej majątek firmowy staje się własnością prywatną podatnika, jednak w przypadku, gdy majątek taki zostanie sprzedany, należy wykazać tę transakcję jako przychód z działalności gospodarczej.

Art. 14 ust. 2 pkt 17 UPDOF

“Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki”.

W jaki jednak sposób ustalić kwotę, która faktycznie będzie podlegać opodatkowaniu? Przy sprzedaży można wyróżnić dwie sytuacje - sprzedawany majątek jest:

  • całkowicie zamortyzowany - wtedy dochód do opodatkowania będzie równy kwocie uzyskanej ze sprzedaży danego składnika majątku,

  • częściowo zamortyzowany - wtedy dochód do opodatkowania będzie równy kwocie uzyskanej ze sprzedaży, po pomniejszeniu jej o część, która nie została zamortyzowana przed likwidacją działalności.

Sprzedaż majątku firmowego a konieczność prowadzenia KPiR

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów - wynika to bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a). Oczywistym jest, że na dzień likwidacji prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, księga jest zamykana ostatnim wpisem - wartością remanentu końcowego towarów handlowych i materiałów podstawowych. Co jednak w sytuacji, gdy podatnik po likwidacji działalności dokona sprzedaży majątku, który pozostał po zamknięciu firmy? Czy obowiązek wykazania tej transakcji jako związanej z działalnością gospodarczą skutkuje obowiązkiem założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Art. 24a ust. 3 UPDOF

“Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:

1) opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;

2) wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;

3) wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;

4) dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:

a) po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie”.

Jak widać, ustawa wprost mówi o tym, że podatnik, który dokonuje sprzedaży majątku firmowego po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Sprzedaż majątku firmowego - poczekaj 6 lat i nie płać podatku!

Obowiązek wykazywania przychodu z działalności gospodarczej w momencie sprzedania firmowego majątku wykazanego w remanencie likwidacyjnym nie trwa wiecznie.

Ważne!

Art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o tym, że:

Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Więc aby nie musieć wykazywać tego typu sprzedaży jako przychodu ze zlikwidowanej już działalności gospodarczej, wystarczy wstrzymać się ze sprzedażą majątku do czasu, aż minie ustawowo określony termin.

Jak widać, jeżeli sprzedaż firmowego majątku nastąpi po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale przed upływem ustawowego terminu 6 lat, transakcję tę  należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej, natomiast nie rodzi to obowiązku ponownego zakładania podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów