0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za rejestrację znaku towarowego - ile wynoszą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 324) regulują zasady uiszczania opłat związanych z rejestracją znaku towarowego. Wysokość opłat reguluje natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Ile wynoszą opłaty za rejestrację znaku towarowego? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego

Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną wzorów użytkowych.

Opłaty jednorazowe za zgłoszenia, wnioski, oświadczenia i inne czynności przewidziane w ustawie powinny być uiszczane z góry, o ile ustawa lub rozporządzenie nie przewiduje uiszczenia opłaty na wezwanie Urzędu Patentowego w określonym terminie. Opłata jednorazowa za zgłoszenie może być również uiszczona w ciągu 1 miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostały uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, które powinny być uiszczone z góry, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, postępowanie wszczęte w wyniku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku podlega umorzeniu bądź czynność uzależniona od opłaty zostaje zaniechana.

Termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres co do zasady może być przywrócony na wniosek zgłaszającego, jeżeli w ciągu 2 miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął, uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku zgłaszający powinien uiścić zaległą opłatę.

W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

W przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnej wysokości opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo lub całkowicie od tej opłaty.

Zastrzeganie klas towarów i usług 

Zgodnie z przepisami w zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony.

Określenie klas towarów i usług ma natomiast bezpośrednie przełożenie nie tylko na zakres ochrony znaku towarowego, ale i na koszt związany ze zgłoszeniem i utrzymywaniem ochrony.

Wskazując w zgłoszeniu znaku towarowego towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji. Wykazy obejmujące więcej niż 15 wyrazów należy sporządzić na odrębnym arkuszu.

Zgłoszenie znaku przedstawionego lub wyrażonego w szczególnej formie graficznej powinno zawierać dołączone fotografie bądź odbitki przedstawiające albo wyrażające ten znak. Zgłoszenie znaku dźwiękowego powinno zawierać dołączone nagranie dźwięku na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przepisy nie przewidują obowiązku określania klas towarów i usług według określonej klasyfikacji. W praktyce najczęściej wykorzystuje się w tym celu klasyfikację nicejską lub TMclass. Możliwe jest jednak określenie klas towarów i usług bez korzystania z terminologii tam wskazanej, byleby zgłaszane klasy były określone wystarczająco precyzyjnie.

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

 • w jednej klasie opłata wynosi 450 zł,
 • za każdą następną klasę towarową opłata wynosi 120 zł.

W przypadku zgłoszenia w postaci elektronicznej opłata w pierwszej klasie wyniesie 400 zł, a pozostałe wyżej wymienione opłaty pozostaną niezmienione.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 10-letni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Opłata okresowa za 10-letni okres ochrony – 400 zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług.

Termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub odpowiednio prawa z rejestracji, wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania. Jednocześnie zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte okresy ochrony lub opłatę wymaganą do przedłużenia ochrony na okresy rozpoczęte przed tym terminem. Opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji Urząd Patentowy informuje o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego - zgłoszenie pierwszeństwa

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo opłata wynosi 100 zł.

Jednorazowe opłaty za rejestrację znaku towarowego związane ze zmianami w zgłoszeniu

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, należy uiścić opłatę:

 • w jednej klasie towarowej – 120 zł,
 • za każdą następną klasę towarową – 100 zł.

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, należy uiścić opłatę:

 • w jednej klasie towarowej – 200 zł,

 • za każdą następną klasę towarową – 150 zł.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego - wnioski w postępowaniu

Od wniosku:

 • o podzielenie zgłoszenia, za każde zgłoszenie wydzielone należy uiścić opłatę w wysokości 550 zł;
 • o podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł za każde prawo ochronne;
 • o odroczenie opłaty należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł;
 • o dokonanie zmiany w rejestrze należy uiścić opłatę w wysokości 70 zł od każdej zmiany;
 • o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł;
 • o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł;
 • o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł;
 • o rejestrację międzynarodową znaku towarowego należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł;
 • o przedłużenie ochrony znaku towarowego należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł;
 • opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego złożonego po terminie wynosi natomiast 300 zł.

Opłaty jednorazowe związane z dokumentami

Konieczność uiszczenia opłaty może się pojawić również w przypadku potrzeby uzyskania wyciągów z rejestru, dokumentów lub opłacenia publikacji.

Urząd Patentowy pobiera jednorazową opłatę za zamieszczenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji i prawa ochronnego oraz za publikację tych części zgłoszenia, które podlegają publikacji, a także za wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie prawa (opłata za publikację). Zgłaszający obowiązany jest uiścić opłatę po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa, w terminie 3 miesięcy od doręczenia wezwania. Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym wynosi 90 zł. Z kolei opłata za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego wynosi 100 zł.

Opłata za wyciąg z rejestru wynosi natomiast:

 • zawierający aktualny stan prawny – 60 zł,
 • uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone – 100 zł.

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa będzie trzeba natomiast zapłacić 60 zł.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego związane z zaskarżaniem decyzji w postępowaniu

Z koniecznością wniesienia opłaty wiąże się również dokonywanie czynności związanych z zaskarżaniem decyzji wydanych w toku postępowania związanego ze znakami towarowymi. 

Od wniosku:

 • o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności opłata wynosi 80 zł,
 • o wydanie decyzji w postępowaniu spornym opłata wynosi 1000 zł,
 • o wniesienie skargi do sądu administracyjnego opłata wynosi 1000 zł.

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 • w związku z wydanym postanowieniem – 50 zł,
 • w związku z wydaną decyzją – 100 zł,
 • w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu – 1000 zł.

Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego opłata wynosi natomiast 600 zł.

Opłaty za dodatkowe adresy

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, jeżeli stroną w sprawie jest kilka osób i nie wyznaczyły one wspólnego pełnomocnika, powinny wskazać 1 adres do korespondencji. W przypadku niewskazania takiego adresu uważa się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu albo w innym dokumencie będącym podstawą wszczęcia postępowania.

Na wniosek strony Urząd Patentowy przekazuje pisma kierowane zgodnie z powyżej opisaną zasadą także na dodatkowo wskazane przez stronę adresy. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie również w przypadku gdy stroną w sprawie jest 1 osoba, która wyznaczyła pełnomocnika.

Od takiego wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł za każdy dodatkowy adres.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów