0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udzielenie licencji na znak towarowy a vat – skutki w podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Udzielenie licencji na znak towarowy jest czynnością podlegającą regulacjom podatku VAT. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonać rozliczenia zarówno w przypadkach udzielenia licencji odpłatnie, jak i w formie nieodpłatnej. Wyjaśnimy zagadnienie jakim jest, udzielenie licencji na znak towarowy a VAT.

Udzielenie licencji na znak towarowy a VAT

Na wstępie przeanalizujmy kwestię znaku towarowego oraz możliwość udzielenia licencji innej osobie.

Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od drugiego.

Takim znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, przez które nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Przechodząc na grunt podatku VAT, wskażmy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przypadku udzielenia licencji do znaku towarowego mamy do czynienia z opisanym przeniesieniem praw do wartości niematerialnych i prawnych. To zatem oznacza, że czynność udzielenia licencji podlega regulacjom podatku od towarów i usług.

Udzielenie licencji do znaku towarowego kwalifikuje się jako świadczenie usług w rozumieniu ustawy VAT.

Odpłatne udzielenie licencji na znak towarowy

Jeśli udzielenie licencji odbywa się odpłatnie, to mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanym podatkiem VAT.

Tutaj wskażmy, że w przypadku odpłatnego świadczenia usługi konieczne jest prawidłowe zidentyfikowanie miejsca świadczenia usługi.

W przypadku, gdy udzielenie licencji ma miejsce na rzecz innego przedsiębiorcy, to znajduje zastosowanie reguła określona w art. 28b ustawy VAT wskazująca, że miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy, tj. nabywcy usługi.

W konsekwencji, jeżeli licencja udzielana jest na rzecz podatnika z innego kraju, to usługa podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy na zasadzie odwrotnego obciążenia. Podatnik z Polski w takim przypadku wystawia fakturę ze stawką NP oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”. To nabywca licencji rozlicza podatek należny oraz naliczony w swoim kraju.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy licencja udzielana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tutaj możemy bowiem wskazać na dwie istotne regulacje:

  1. Jeżeli udzielenie licencji odbywa się na rzecz konsumenta z kraju UE, to zgodnie z art. 28c ustawy VAT miejscem świadczenia usług jest kraj usługodawcy, czyli Polska. W takim przypadku podatek VAT rozliczany jest w RP na zasadach ogólnych.

  2. Jeżeli udzielenie licencji odbywa się na rzecz konsumenta z kraju trzeciego, to zgodnie z art. 28l pkt 1 ustawy VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W tym przypadku nie znajdzie zastosowania reguła odwrotnego obciążenia, ponieważ usługa nie jest świadczona na rzecz podatnika. To powoduje, że usługodawca powinien zarejestrować się w kraju usługobiorcy na potrzeby tamtejszego podatku VAT.

Udzielenie licencji na znak towarowy stanowi odpłatne świadczenie usług, w którego ramach należy ustalić miejsce świadczenia, co wpływa na kwestie prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

Nieodpłatne udzielenie licencji na znak towarowy

W pewnych okolicznościach opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają również nieodpłatne usługi, o czym stanowi art. 8 ust. 2 ustawy VAT.

Po pierwsze w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT stwierdzono, że opodatkowaniu podlegać powinno jako odpłatne świadczenie usług użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów bądź ich części składowych.

Po drugie z treści art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, które w danej sprawie występują.

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne udzielenie licencji, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Jak możemy przeczytać w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 19 października 2018 roku (nr 0114-KDIP4.4012.584.2018.2.MP), nieodpłatne udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego nie spowoduje konieczności zapłaty podatku VAT, gdyż wpisuje się w cel prowadzonej przez podatnika działalności. Wspólne przedsięwzięcie banku i podatnika zmierza bowiem do pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności o charakterze charytatywno-opiekuńczym, w szczególności na realizację programu.

W konsekwencji nieodpłatne udzielenie licencji na znak towarowy w celu umieszczenia go na karcie płatniczej emitowanej przez bank nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przykład 1.

Podatnik VAT posiada znak towarowy objęty ochroną. Udzielił nieodpłatnej licencji do znaku swojemu bratu, który prowadzi własną działalność gospodarczą niepowiązaną w żaden sposób z firmą podatnika. W takim przypadku nieodpłatne udzielenie licencji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 29a ust. 5 ustawy VAT, w przypadku świadczenia nieodpłatnej usługi podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. 

Nieodpłatne udzielenie licencji do znaku towarowego może spowodować konieczność odprowadzenia podatku należnego, jeżeli taka czynność spełnia kryteria określone w art. 8 ust. 2 ustawy VAT.

Z przedstawionej analizy wynika, że czynność udzielenia licencji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zarówno jako odpłatne, jak i nieodpłatne świadczenie usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów