0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-UZ - formularz rozliczenia ulgi na dziecko

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno podatnicy, jak i osoby prywatne, które sprawują władzę rodzicielską nad jednym dzieckiem lub kilkoma, spełniający określone warunki, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Niekiedy uzyskane dochody nie pozwalają na skorzystanie z pełnej kwoty przysługującej podatnikowi ulgi na dziecko, w związku z czym może ona podlegać zwrotowi. Aby go uzyskać, do składanego zeznania rocznego dołączało się załącznik PIT-UZ. Sprawdźmy, w jaki sposób obecnie wykazuje się zwrot ulgi na dziecko i w jakiej kwocie jest on dokonywany!

PIT-UZ a zwrot ulgi na dziecko

W przypadku, gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej jest wyższa od kwoty, jaką można odliczyć, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu wartości, która ze względu na brak pokrycia, nie mogła zostać uwzględniona.

W przypadku wykazania zwrotu niewykorzystanej ulgi należy mieć na uwadze, że podlega on limitowi. Wobec tego nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających odliczeniu w deklaracji rocznej PIT-36 bądź PIT-37 podatnika. Należy podkreślić, że wyżej wymienione składki podlegają pomniejszeniu o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L i/lub PIT-28, w sytuacji gdy podatnik zobowiązany jest również do ich złożenia.

W sytuacji, gdy rozliczenie następuje wspólnie z małżonkiem, składki ZUS obojga rodziców sumuje się w celu ustalenia limitu zwrotu ulgi na dziecko. W powyższym znaczeniu małżonkami są: rodzice, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim.

Zwrot ulgi na dziecko jest następstwem niewykorzystania przez podatnika całej wartości ulgi, która wynosi za:

  • pierwsze dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok,
  • drugie dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok,
  • trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc = 2000,04 zł/rok,
  • czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł/miesiąc = 2700,00 zł/rok.

Jeszcze w 2015 r. zwrot ulgi prorodzinnej wykazywało się w załączniku PIT-UZ, który dołączało się do zeznania rocznego PIT-36 (w przypadku m.in. prowadzenia działalności gospodarczej) lub PIT-37. Obecnie wysokość ta wykazywana jest bezpośrednio w zeznaniu rocznym PIT-36 w części M. poz. 380 i/lub 381 (jeśli podatnik występuje jako małżonek) lub w PIT-37 w części I. w poz. 127 i/lub 128 (jeśli podatnik występuje jako małżonek).

Natomiast ulgę na dzieci wykazuje się zarówno aktualnie, jak i w poprzednich latach (licząc od zeznania rocznego składanego za rok 2015), w dołączonym do zeznania załączniku PIT/O – w części C., gdzie w poz. 44 należy wskazać liczbę dzieci, natomiast w poz. 45 i/lub 46 (jeśli podatnik występuje jako małżonek) wartość przysługującej ulgi. Następnie w części E. uzupełnia się dane identyfikacyjne dziecka (PESEL, pierwsze imię, nazwisko i datę urodzenia) oraz liczbę miesięcy, za którą ulga jest należna, wraz z jej kwotą.

Przykład 1.

Pani Halina wraz z mężem osiągnęła w 2019 r. łączny dochód w wysokości 50 000 zł. Po sporządzeniu zeznania rocznego PIT-36 podatek do zapłaty wyniósł 5000 zł. Małżonkowie posiadają czwórkę małoletnich dzieci (poniżej 18. roku życia), na które przysługuje im ulga w kwocie 6924,12 zł. Niestety nie mają oni możliwości wykorzystania całej ulgi prorodzinnej, w związku z czym będą mogli skorzystać z jej zwrotu w wysokości 1924,12 zł.

Aby dokonać odliczenia ulgi pani Halina skorygowała zeznanie roczne za 2018 rok i wykazała przysługującą do zwrotu kwotę – odpowiednio w zeznaniu rocznym PIT-36 w części M.

Przykład 2.

Pan Patryk i jego żona Patrycja w zeznaniu rocznym za 2019 rok mogą odliczyć ulgę na dzieci w wysokości 4224,12 zł. Po wstępnym sporządzeniu zeznania rocznego (bez uwzględniania ulgi prorodzinnej), podatek do zapłaty wyniósł 1200 zł. Łączna wartość składek ZUS podlegających odliczeniu w zeznaniu wynosi 2695,41 zł. Jaką wartość z tytułu niewykorzystanej ulgi małżonkowie mogą wskazać do zwrotu?

Do zwrotu małżonkowie mogą wskazać kwotę 2695,41 zł, ponieważ po odliczeniu ulgi od podatku (4224,12 zł - 1200 zł) otrzymana wartość jest wyższa niż opłacone składki ZUS. Wobec powyższego zwrot ujęty zostanie do limitu wysokości składek, natomiast pozostała kwota powyżej limitu – 328,71 zł – przepada (nie przechodzi do odliczenia w zeznaniu w następnym roku).

Rozliczenie z małżonkiem – jakie wartości na PIT-UZ?

Jak zostało wspomniane w poprzednim akapicie, ostatni załącznik PIT-UZ dołączało się do zeznania rocznego składanego za 2014 rok. Jednakże zasady rozliczenia kwoty do zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko nadal obowiązują. Tak jak poprzednio małżonkowie mogą dokonać rozliczenia wspólnego i wykazać zwrot niewykorzystanej ulgi na jednym dokumencie – rocznej deklaracji PIT-36/PIT-37. Ponadto o zwrot małżonkowie mogą wystąpić w częściach równych lub w dowolnie przez siebie ustalonej proporcji – pamiętając o uwzględnieniu kwoty obowiązującego limitu.

Załącznik PIT-UZ a załącznik PIT/O

Obecnie obowiązujący załącznik PIT/O, na którym wykazuje się tylko wartość ulgi na dziecko, znacząco się różni od załącznika PIT-UZ. Co do zasady na załączniku PIT-UZ wykazywało się m.in. wartość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym czy łączną kwotę do zwrotu. Tym samym na wartość zwracanej kwoty z tytułu niewykorzystanej ulgi miała jeszcze wpływ kwota wynikająca z zeznania rocznego PIT-36/PIT-37, odpowiednio do zapłaty (zwiększa wartość) lub do zwrotu (zmniejsza wartość). Warto nadmienić, że w załączniku PIT/UZ była także wykazywana kwota do zwrotu z tytułu podatku dochodowego, wynikająca z rozliczenia, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwał zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej (gdy wypełniał załącznik PIT-UZ). W pozostałych przypadkach wartość wynikająca z zeznania rocznego była wykazywana bezpośrednio w deklaracji (gdy załącznik PIT-UZ nie został dołączony).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów