0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem jest możliwe, jeśli mamy różne adresy zamieszkania i podlegamy pod różne urzędy skarbowe? Jesteśmy małżeństwem od 3 lat i mamy wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ja natomiast co roku otrzymuję od pracodawcy PIT-11 z tytułu umowy o pracę.

Jolanta, Sosnowiec

 

Wspólne rozliczenie dochodów osiąganych przez małżonków jest możliwe jeżeli spełnione są przesłanki dotyczące pozostania w związku małżeńskim oraz posiadania przez ten okres wspólności majątkowej. Małżonkowie muszą również osiągać dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, pozostać polskimi rezydentami podatkowymi oraz zadeklarować wspólne rozliczenie w deklaracji rocznej.

Różne adresy zamieszkania a wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem

Różne miejsca zamieszkania nie stanowią przeszkody do wspólnego rozliczenia z mężem. Sytuację, w której występuje wspólne rozliczenie PIT małżonków, którzy posiadają różne miejsca zamieszkania, reguluje § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, który wskazuje:

"Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym."

Zgodnie z powyższym małżonkowie, którzy mają różne adresy zamieszkania, wspólne rozliczenie roczne mogą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich.

Małżonkowie sami mogą wybrać, w którym urzędzie złożą zeznanie: męża czy żony.

Właściwy urząd skarbowy trzeba wskazać w rozliczeniu podatkowym. Na miejsce złożenia wspólnego rozliczenia jest zazwyczaj wybierany urząd skarbowy tego małżonka, który w zeznaniu figuruje jako podatnik.

Do drugiego z urzędów można wysłać zawiadomienie o złożeniu wspólnego zeznania w urzędzie skarbowym małżonka. Takie postępowanie nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zgodnie z przepisami urząd, który otrzymał PIT, powinien zawiadomić urząd właściwy według miejsca zamieszkania drugiego małżonka.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem w systemie wFirma.pl

Deklarację roczną PIT-36 przy wspólnym rozliczeniu małżonków można sporządzić i wysłać elektroniczne do urzędu skarbowego za pomocą systemu wFirma.pl. W tym celu w systemie należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać: Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36). 

Wspólne rozliczenie PIT

Przy spełnieniu warunków do wspólnego rozliczenia z małżonkiem należy podczas generowania deklaracji rocznej wybrać SPOSÓB OPODATKOWANIA jako "wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy" a następnie wprowadzić identyfikator PESEL lub NIP małżonka.

Wspólne rozliczenie PIT

Wartości przychodów i kosztów, jak również składek społecznych oraz wyliczonych i zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy zostaną uzupełnione w deklaracji rocznej automatycznie, na podstawie danych zawartych na koncie małżonka prowadzącego działalność. Natomiast wartości dotyczące dochodów drugiego małżonka należy uzupełnić ręcznie, na podstawie np. PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, w przypadku pracy na etacie.

Przygotowany PIT-36 w systemie można wysłać do urzędu. W tym celu w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE należy zaznaczyć zeznanie roczne i wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W pojawiającym się należy przejść do podzakładki BEZ PODPISU i uzupełnić dane autoryzujące wysyłkę, w tym właściwą kwotę przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów