0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Poświadczenie bezpieczeństwa – jak je uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Poświadczenie bezpieczeństwa to instytucja regulowana przez ustawę o ochronie informacji niejawnych. Uzyskanie poświadczenia wymaga przeprowadzenia odpowiedniego postępowania przez właściwe organy. Jak wygląda procedura uzyskiwania poświadczenia? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie obszary zweryfikują właściwe organy? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Poświadczenie bezpieczeństwa – kiedy jest potrzebne?

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej może nastąpić po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Postępowanie sprawdzające

W zależności od stanowiska lub wykonywania czynności zleconych przeprowadza się zwykłe lub poszerzone postępowanie sprawdzające. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma dotyczyć.

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Kończy się ono wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa, odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub umorzeniem.

W toku postępowania sprawdzającego ustala się, czy istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące:

 • uczestnictwa, współpracy lub popierania przez osobę sprawdzaną działalności szpiegowskiej, terrorystycznej, sabotażowej albo innej wymierzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zagrożenia osoby sprawdzanej ze strony obcych służb specjalnych w postaci prób werbunku lub nawiązania z nią kontaktu,
 • przestrzegania porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukrywania lub świadomego niezgodnego z prawdą podawania w ankiecie bezpieczeństwa osobowego lub postępowaniu sprawdzającym przez osobę sprawdzaną informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych,
 • wystąpienia związanych z osobą sprawdzaną okoliczności powodujących ryzyko jej podatności na szantaż lub wywieranie presji,
 • niewłaściwego postępowania z informacjami niejawnymi.

W toku poszerzonego postępowania sprawdzającego ustala się ponadto, czy istnieją wątpliwości dotyczące:

 • poziomu życia osoby sprawdzanej wyraźnie przewyższającego uzyskiwane przez nią dochody,
 • informacji o chorobie psychicznej lub innych zakłóceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do wykonywania prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych,
 • uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Przykład 1.

W przypadku aplikowania na określone stanowisko wymagające posiadania poświadczenia bezpieczeństwa czy udziału w zamówieniu publicznym, w którym wymogiem jest posiadanie takiego poświadczenia, niezwykle istotny jest czas. W jakim terminie możliwe jest uzyskanie poświadczenia? 

Zgodnie z przepisami wszystkie czynności przeprowadzone w toku postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia do pełnomocnika ochrony wypełnionej ankiety lub złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą. 

W przypadku niedotrzymania terminu organ prowadzący postępowanie informuje na wniosek osoby sprawdzanej o przewidywanym terminie zakończenia postępowania oraz – jeżeli nie naruszy to zasad ochrony informacji niejawnych – o powodach przedłużania się postępowania. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym organ prowadzący postępowanie wydaje poświadczenie bezpieczeństwa i przekazuje osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Poświadczenie bezpieczeństwa – co należy wiedzieć?

Poświadczenie bezpieczeństwa powinno zawierać:

 • numer poświadczenia,
 • podstawę prawną,
 • wskazanie wnioskodawcy postępowania sprawdzającego,
 • określenie organu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • imię, nazwisko i datę urodzenia osoby sprawdzanej,
 • określenie rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzającego ze wskazaniem klauzuli tajności informacji niejawnych, do których osoba sprawdzana może mieć dostęp,
 • stwierdzenie, że osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy,
 • termin ważności,
 • imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW, albo pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.

Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

 • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności.

Kiedy organ odmówi wydania poświadczenia, a kiedy umorzy postępowanie?

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości w obszarach weryfikowanych odpowiednio w zwykłym lub poszerzonym postępowaniu sprawdzającym.

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie, wywołuje wątpliwości w obszarach weryfikowanych w zwykłym lub rozszerzonym postępowaniu sprawdzającym.

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem negatywnym organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i doręcza ją osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę oraz pełnomocnika ochrony.

Postępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Umorzenie postępowania sprawdzającego następuje w przypadku:

 • śmierci osoby sprawdzanej,
 • rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania się o stanowisko albo zajmowania stanowiska lub wykonywania prac związanych z dostępem do informacji niejawnych,
 • odstąpienia przez kierownika jednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia osoby sprawdzanej na stanowisku lub zlecenia jej prac związanych z dostępem do informacji niejawnych,
 • gdy postępowanie z innej przyczyny stało się bezprzedmiotowe.

Kolejne postępowanie sprawdzające

Na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska, złożony co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, właściwy organ przeprowadza kolejne postępowanie sprawdzające.

Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być zakończone przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające.

O wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego zawiadamia się:

 • kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę uprawnioną do obsady stanowiska,
 • pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej,
 • osobę sprawdzaną.

Wszystkie czynności przeprowadzone w toku kontrolnych postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego w terminie, o którym mowa w ust. 9, organ prowadzący postępowanie jednorazowo przedłuża je o kolejne 6 miesięcy.

Kontrolne postępowanie sprawdzające kończy się:

 • decyzją o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • poinformowaniem osób wymienionych w ust. 6 o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto kontrolnym postępowaniem sprawdzającym, z jednoczesnym potwierdzeniem dalszej jej zdolności do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez nią poświadczeniu bezpieczeństwa,
 • decyzją o umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie to nie zostanie zakończone przed upływem 12 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów