0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub założenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1100) przewiduje możliwość uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej - sprawdź, kto, kiedy i na jakich warunkach może otrzymać finansowanie.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy po przedstawieniu kosztorysu dot. tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Z wnioskiem o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy może wystąpić:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym żłobek lub klub dziecięcy;
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ew. wydłużenia terminów spłaty wynikającego z połączenia kapitału zadłużenia z pożyczką na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

 • Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą złożyć:
 • bezrobotni,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • studenci ostatniego roku studiów,
 • poszukujący pracy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Z kolei oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi bądź polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Spłata pożyczki jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki.

Terminy związane z udzielaniem pożyczek

Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg 3-miesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, a jej spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom:

 • niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych;
 • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny lub Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona osobom:

 • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu kk lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej;
 • nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Jaka jest wymagana forma zabezpieczenia spłaty pożyczki?

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest:

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia 2 osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki

Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Zachowanie wszelkich korzyści wynikających z pożyczek wymaga utrzymania zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez okres 36 miesięcy.

W przypadku gdy pożyczkobiorca w okresie do 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem środków pożyczki zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić pozostały do spłaty kapitał pożyczki wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłat pożyczek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów