0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prezenty dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej w wielu firmach można spotkać się sytuacją, w której pracownik, np. z okazji ślubu, otrzymuje od szefa prezent, zaś z okazji urodzin czy też imienin przełożony wręcza osobom zatrudnionym kwiaty. Jednak czy wydatki na prezenty dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych?

Jakie wydatki stanowią koszt podatkowy?

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Pod warunkiem, że w logiczny sposób zostanie udowodnione, iż poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zakup prezentów i kwiatów ze środków socjalnych firmy

Zgodnie z ustawą o PDOF do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków na działalność socjalną. Środki związane z działalnością socjalną powinny być przeznaczane m.in. na: finansowanie różnych form wypoczynku dla pracowników, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną czy też pomoc materialną udzielaną pracownikowi. Dodatkowo przyznanie tych środków uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Zakup kwiatów i prezentów nie spełnia powyższych warunków, dlatego wydatków tych nie należy finansować ze środków funduszu socjalnego.

Prezenty dla pracowników a koszty reprezentacji

Reprezentacja postrzegana jest jako okazałość oraz wystawność w sposobie bycia i ma na celu wywołanie dobrego wrażenia. To działania, które skierowane są na zewnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast zakup kwiatów czy prezentów dla pracownika nie spełnia definicji reprezentacji. Z tego względu wydatków tych nie należy kwalifikować do kosztów reprezentacji.

Kwalifikacja wydatków na zakup kwiatów i prezentów dla pracownika

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB6/4510-52/15-2/AK z 1 czerwca 2015 r. przyznał, że w ramach wydatków ponoszonych na rzecz pracownika wymienia się nie tylko “standardowe wydatki”, ale także ponoszone na określone świadczenia i stosowne zachowania, które wynikają z obecnego lub uprzedniego stosunku pracy.

Wspomniane wydatki ponoszone na rzecz pracowników mają na celu wprowadzenie dobrej atmosfery w firmie, a także wpływają na poprawę relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Takie zachowanie pracodawcy jest wyrazem szacunku dla pracownika, co przekłada się na większe zaangażowanie w wykonywaną pracę. W związku z tym wydatki te mają pośredni związek z osiąganiem przychodów i mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Ważne!

Zakup prezentów ikwiatów na rzecz pracowników powinien być pokrywany ze środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Otrzymany prezent stanowi przychód pracownika

Prezenty i kwiaty, które pracownik otrzymał od szefa, stanowi jego przychód. W związku z tym należy go doliczyć do wynagrodzenia pracownika i od łącznej kwoty obliczyć oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Należy pamiętać, że od wartości podarunku nalicza się także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

Jednak jak ustalić wartość takiego prezentu? Otóż wartość pieniężną świadczenia otrzymanego w naturze określa się biorąc pod uwagę ceny rynkowe, uwzględniając  stan i stopień zużycia, a także czas i miejsce uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Pracownik z racji ślubu otrzymał od szefa prezent, jakim była zastawa stołowa. Jak określić wartość tego prezentu w celach podatkowych?

Wartość takiego przychodu otrzymanego przez pracownika określa się na poziomie ceny zakupu brutto.

Czy kwiaty wręczone pracownikowi stanowią jego przychód?

W tej kwestii swoje stanowisko zaprezentowała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 września 2008 r., nr IPPB1/415-855/08-2/AM. Zgodnie ze stanowiskiem izby skarbowej przekazanie kwiatów pracownikowi nie posiada charakteru przekazania towarów o konkretnej wartości użytkowej.

Nie jest to również przychód, który stanowi nieodpłatne świadczenie. Bowiem świadczenie takie powoduje powstanie przychodu u obdarowanego. Natomiast otrzymanie kwiatów trudno uznać za korzyść majątkową. W związku z powyższym kwiaty, którymi został obdarowany pracownik, nie powodują powstania u niego przychodu.  

Ważne!

Otrzymanie kwiatów okolicznościowych ma w tej sytuacji wyłącznie wymiar symboliczny. Pracownik nie osiąga z tego tytułu wymiernych korzyści ekonomicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów