0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura VAT OSS jako nowa forma handlu elektronicznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z początkiem lipca 2021 roku weszły w życie bardzo obszerne zmiany w zakresie podatku VAT określane jako pakiet e-commerce. Główną ideą zmian jest uszczelnienie oraz ułatwienie podatnikom rozliczania podatku VAT z tytułu transgranicznego handlu internetowego. Jednym z elementów będzie procedura VAT OSS jako nowa forma handlu elektronicznego. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej tej procedurze.

Procedura VAT OSS jako nowa forma MOSS

W doktrynie podkreśla się, że nowa procedura VAT OSS ma przede wszystkim rozszerzyć i usprawnić istniejącą procedurę MOSS. Przyjrzyjmy się zatem w pierwszej kolejności drugiej z wymienionych.

MOSS to inaczej mały kompleksowy punkt obsługi dotyczący świadczenia usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że w myśl art. 28k ustawy VAT miejscem świadczenia ww. usług jest kraj siedziby konsumenta. To zaś powoduje, że przedsiębiorca musiałby rejestrować się w każdym państwie członkowskim, co stanowi spory problem.

System MOSS stanowi uproszczenie w powyższym zakresie i umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu świadczenia tych usług za pośrednictwem portalu internetowego w jednym państwie, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej. Podatnik nie może korzystać z MOSS w przypadku świadczenia usług w żadnym innym państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności.

Podatek VAT w ramach procedury MOSS ma charakter kwartalny i płatny jest 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Procedura MOSS jest uproszczonym systemem, w którym podatnicy z jednego kraju mogą dokonywać wpłaty podatku należnego innym państwom członkowskim z tytułu świadczenia usług poprzez specjalny portal. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania rejestracji na potrzeby podatku VAT w każdym państwie świadczenia usługi. Warto także dodać, że system MOSS ma charakter fakultatywny.

Pakiet e-commerce obowiązujący od 1 lipca 2021 roku

Jak wskazaliśmy na wstępie, od 1 lipca 2021 roku zaczął obowiązywać pakiet przepisów dotyczących e-commerce. Wprowadza on wiele nowych rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych celów wprowadzenia nowych regulacji (na poziomie unijnym, a nie tylko krajowym) jest zwiększenie efektywności poboru podatku VAT oraz konkurencyjności w stosunku do podmiotów z krajów spoza UE w zakresie handlu towarami.

Jak już wskazaliśmy, procedura MOSS dotyczy wyłącznie usług, natomiast nowy VAT OSS (One Stop Shop) ma dotyczyć również dostaw towarów w państwie członkowskim dokonywanych przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy.

Zmiany w zakresie procedury MOSS obejmują rozszerzenie uproszczenia nie tylko na świadczenie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, lecz także na dostawy towarów.

Na czym polega procedura VAT OSS?

Zgodnie z przepisami procedura VAT OSS spowoduje, że podatek VAT od sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) będzie mógł być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10 000 euro. 

Natomiast w sytuacji wartości sprzedaży powyżej tej kwoty podatnicy będą mogli zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Będzie on opierał się na podobnych zasadach jak MOSS – co oznacza, że podatnik będzie mógł zadeklarować podatek VAT i równocześnie go zapłacić w innym kraju UE. Ponownie zatem nie będzie konieczności dokonywania rejestracji na potrzeby podatku VAT w innym kraju.

Nowelizacja uchyliła przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Przypomnijmy, że poprzez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W miejsce tego pojęcia wprowadzono zwrot „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość”.

WSTO to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);

 2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Podstawowa różnica pomiędzy przywołanymi definicjami opiera się na założeniu, że WSTO może dotyczyć również przypadków dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie.

Dzięki takiej zmianie opodatkowanie w ramach VAT OSS obejmie szersze grono podatników, ponieważ dotyczyć będzie też dostawy dokonywanej w imieniu podatnika. Z unijnym regulacji wynika, ze pośrednictwo w WSTO dotyczy przypadków gdy:

 1. wysyłka lub transport towarów są zalecane przez dostawcę osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy;

 2. wysyłkę lub transport towarów dokonuje osoba trzecia, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów do nabywcy;

 3. dostawca wystawia nabywcy fakturę i pobiera od niego opłatę za wysyłkę lub transport, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;

 4. dostawca w jakikolwiek sposób reklamuje nabywcy skorzystanie z usług dostawczych osoby trzeciej (zachęca do skorzystania), umożliwia kontakt nabywcy z osobą trzecią lub w inny sposób przekazuje osobie trzeciej informacje, które są jej potrzebne do dostarczenia towaru zamawiającemu.

Procedura OSS to, podobnie jak MOSS, uproszczona procedura elektronicznego rozliczania VAT należnego z tytułu sprzedaży zarówno towarów, jak i usług na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Procedura MOSS obejmuje zatem:

 • dokonanie elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie siedziby podatnika, co z kolei oznacza brak obowiązku zgłoszenia na potrzeby podatku VAT w innych krajach;

 • składanie deklaracji VAT oraz zapłatę podatku (system kwartalny) należnego w innych krajach w formie elektronicznej.

Procedura OSS to, podobnie jak MOSS, uproszczona procedura elektronicznego rozliczania VAT należnego z tytułu sprzedaży zarówno towarów, jak i usług na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Procedura MOSS obejmuje zatem:

 • dokonanie elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie siedziby podatnika, co z kolei oznacza brak obowiązku zgłoszenia na potrzeby podatku VAT w innych krajach;

 • składanie deklaracji VAT oraz zapłatę podatku (system kwartalny) należnego w innych krajach w formie elektronicznej.

Procedura VAT OSS stanowi rozszerzenie dotychczas funkcjonujących regulacji procedury MOSS. Obecnie zatem uproszczenia w rozliczeniu podatku należnego są stosowane nie tylko do świadczenia usług, lecz także do dostawy towarów, która określana jest jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów