Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej - takie “uśpienie” może trwać od 1 do nawet 24 miesięcy. Warto przy tym pamiętać, że ta możliwość nie obowiązuje w sytuacji, gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej może wiązać się z określonymi obowiązkami podatkowymi - w tym odliczaniem podatku VAT.

Zawieszenie działalności gospodarczej - deklaracja VAT-7

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca zawieszający swoją działalność nie może osiągać z niej w tym okresie przychodów. Istnieje jednak pewna pula praw i obowiązków, które będą aktualne mimo zawieszenia - są to mianowicie:

  • prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa np. obowiązki podatkowe,
  • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie nie zwalnia z dopełniania powyższych obowiązków na bieżąco - zgodnie z przepisami nawet wtedy podatnik może zostać poddany kontroli urzędu skarbowego.

A jak w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wygląda kwestia deklaracji podatkowych? Standardowo przedsiębiorca ma obowiązek składania ich do urzędu do 25 dnia miesiąca po miesiącu/kwartale, którego deklaracja dotyczy. Natomiast w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej takich deklaracji składać nie trzeba - za okresy, którego zawieszenie dotyczy. Wskazuje na to art. 99 ust. 7a ustawy o VAT.

Jednak od powyższej zasady istnieją wyjątki - zwolnienie nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Odliczenie VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT z niektórych faktur kosztowych. Warunkiem jest w tym przypadku, aby dotyczyły one mediów, czynszu za lokal. itp - jeżeli są związane z czynnościami opodatkowanymi oraz umowy z dostawcami zawarte zostały przed zawieszeniem działalności.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że w takim przypadku obowiązują go standardowe terminy odliczenia podatku VAT - okres, w którym u kontrahenta powstał obowiązek podatkowy i otrzymano fakturę, lub jeden z dwóch kolejnych. Z tego natomiast wynika, że mimo zawieszenia konieczne będzie składanie vatowskich deklaracji w normalnych, ustawowych terminach. Nadwyżka podatku będzie przeniesiona na kolejne okresy rozliczeniowe, chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na ubieganie o zwrot podatku. W takim przypadku należy pamiętać, że ze względu na brak występowania sprzedaży zwrot zostanie dokonany w terminie 180 dni od złożenia deklaracji.

Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie korekt deklaracji VAT za cały okres zawieszenia. Wówczas możliwe będzie odliczenie podatku z czasu “uśpienia” działalności bez konieczności składania deklaracji podczas jego trwania.