0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół powypadkowy - jak kwestionować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypadek w pracy to niestety sytuacja, która się zdarza. Co jednak zrobić w przypadku, kiedy sporządzony protokół powypadkowy w naszej opinii mija się z prawdą. Na co zwrócić uwagę podpowiada prawnik HaloPrawo.pl

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład, którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany, aby przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Wszystkie informacje powinny zostać zawarte w protokole powypadkowym.

Protokół powypadkowy - treść

Informacje, które powinny znaleźć w tym dokumencie nie są dowolne. Istnieje wzór protokołu powypadkowego, zaś treść w nim zawarta jest ustalana na podstawie konkretnego zdarzenia.

Jeśli w komisji działa kilka osób może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z jej członków nie będzie zgadzał się z ocenią pozostałych. Wówczas, taki członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić.
Zespół powypadkowy ma obowiązek, aby zapoznać poszkodowanego, z treścią, którą zawiera protokół powypadkowy jeszcze przed jego zatwierdzeniem. W tym czasie, poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany pouczyć poszkodowanego.

W sytuacji, w której wypadek w pracy był przyczyną śmierci poszkodowanego pracownika - komisja zapoznaje z protokołem członków rodziny zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Należy tu podkreślić, że samo doręczenie odpisu protokołu powypadkowego nie jest wystarczające do zrealizowania obowiązku jaki spoczywa na komisji. Trzeba umożliwić zgłoszenie uwag i zastrzeżeń do ustaleń, które zawiera protokół powypadkowy. Forma samego zapoznania się z protokołem i pouczenia poszkodowanego lub jego rodziny nie została określona. Jednak dla celów dowodowych uzasadnione jest uzyskanie stosownego potwierdzenia na piśmie, że czynność taka miała miejsce. Może to mieć istotne znaczenie na dalszych etapach postępowania, zwłaszcza gdy osoba zainteresowana uzyskaniem określonych świadczeń będzie podnosiła zarzuty dotyczące prawdziwości ustaleń zawartych w protokole.

Dalsze czynności

Po zapoznaniu się z protokołem następują dalsze czynności w postaci zatwierdzenia protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia, a jeśli są jakieś wątpliwości do jego ustaleń, pracodawca może zwrócić protokół komisji, aby je wyjaśnić.
Pracodawca po uzupełnieniu protokołu musi go zatwierdzić i niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi lub członkom rodziny zmarłego pracownika. Dodatkowo, protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza się właściwemu inspektorowi pracy.

Brak zgody pracownika na treść

Warto wiedzieć, co powinien zrobić pracownik (lub jego rodzina), gdy w protokole stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było umyśle naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia lub wypadek w pracy był skutkiem jego rażącego niedbalstwa. W sytuacji, gdy pracownik (lub jego rodzina) nie zgadza się na taki zapis to trzeba określić i udowodnić, że było inaczej. Dowody w tym aspekcie pełnią rolę podstawową, dlatego należy przedstawić świadków zdarzenia, powołać się na silne argumenty, inne źródła osobowe, a nawet zasięgnąć opinii specjalistów w tej dziedzinie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów