Poradnik Przedsiębiorcy

Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

Faktury to najpopularniejsze dokumenty handlowe w relacjach biznesowych. Na ich podstawie dokumentuje się sprzedaż towarów i wykonywanie usług zarówno na terenie kraju, jak i w przypadku transakcji zagranicznych. Faktury można wystawiać w formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury co do zasady nie decyduje jej nazwa a dane na niej zamieszczone. Jeśli dokument nie będzie zawierał elementów wymaganych przez ustawę, nie będzie mógł zostać uznany za fakturę. Jednocześnie należy zaznaczyć, że faktura w większości przypadków wpływa na powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego warto poznać najpopularniejsze rodzaje faktur stosowane w obrocie gospodarczym. 

Rodzaje faktur - zwykła faktura

Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku:

 • sprzedaży, dostawy towarów, świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (lub podatku o podobnym charakterze) lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (także na rzecz innych podmiotów niż wymienionych w poprzednim podpunkcie),

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (także na rzecz innych podmiotów niż wymienionych w pierwszym podpunkcie),

 • otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w dwóch powyższych punktach (oprócz niektórych sytuacji określonych w ustawie).

Ważne!

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, nawet w przypadku czynności zwolnionych z VAT. Warunkiem wystawienia takiej faktury jest wysunięcie żądania w terminie 3 miesięcy, licząc d końca miesiąca, od dnia w którym dostarczono towar lub wystawiono fakturę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer, który jednoznacznie identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy i datę otrzymania zapłaty,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów, zakres wykonanej usługi,

 • cena jednostkowa towaru lub usługi (netto),

 • kwoty upustów lub obniżek cen, rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty,

 • wartość dostarczonych towarów, wykonanej usługi bez kwoty podatku (netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Ważne!

Fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru i maksymalnie 30 dni przed dokonaniem dostawy towary lub wykonaniem usługi po otrzymaniu całości lub części zapłaty.