Poradnik Przedsiębiorcy

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Dostawa towarów musi nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT.

Status nabywcy i dostawcy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Zarówno nabywca towarów tak jak i dostawca muszą posiadać określony status.

Status nabywcy:

 1. Podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (posiada numer NIP UE spoza Polski).
 2. Osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (posiada numer NIP UE spoza Polski).
 3. Podatnik podatku od wartości dodanej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, działająca w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.
 4. Podmiot inny niż wymienione w pkt 1 i 2, działający (zamieszkujący) w innym niż Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu (wystarczy samo miejsce zamieszkania lub działania poza Polską, w UE).

Status dostawcy:

 1. Zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku.
 2. Podatnik, który zgłosił w urzędzie skarbowym zamiar dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w wyniku czego może posługiwać się numerem identyfikacyjnym NIP UE, czyli jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wspólnotowych.
 3. Inny podmiot niż wymieniony w pkt. 2, gdy przedmiotem dostawy jest nowy środek transportu.

Każdy dostawca powinien sprawdzić wiarygodność otrzymanego od nabywcy numeru NIP UE w Systemie Wymiany Informacji "VIES". W przypadku braku ważnego bądź aktualnego NIP UE transakcja będzie opodatkowana stawką krajową.

Nie wszystkie wywozy towarów to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Nie każdy wywóz towarów w obrębie UE jest traktowany jako WDT. Oprócz WDT, może to być także sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju lub przemieszczenie towarów nieuznane ani za wewnątrzwspólnotową dostawę ani za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, pomimo że towary przemieszczane są między dwoma państwami członkowskimi.

Dostawa uznana za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju (niebędąca WDT, art. 2 pkt 23 ustawy o podatku od towarów u usług) zaistnieje w sytuacji, gdy towary są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju przez podatnika VAT (lub na jego rzecz) do innego kraju UE, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów na rzecz:

 • podatnika podatku od wartości dodanej lub
 • osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej lub
 • podatników, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 • innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Przemieszczenie własnych towarów, które nie są uznane za WDT występuje w momencie, gdy towary będą instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest państwo UE inne niż terytorium kraju.

Istnieje wyjątek, kiedy przemieszczenie własnych towarów przez podatnika do innego kraju UE będzie uznawane z WDT (art. 13 ust. 3 ustawy o VAT). WDT ma miejsce wówczas, gdy podatnik przemieszcza z terytorium kraju na terytorium innego państwa UE własne towary (należące do jego przedsiębiorstwa), w których posiadanie wszedł na terytorium kraju w ramach ich wytworzenia, wydobycia, nabycia, nabycia w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, zaimportowania i które mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego państwa UE, do którego zostały wwiezione.

Oznacza to, że za WDT uznane jest przemieszczenie towarów przez podatnika, który prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą w innym kraju UE, a przemieszczane towary będą służyły mu tam do czynności wykonywanych w charakterze podatnika.