0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja raportów z kasy fiskalnej na ryczałcie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na osobach decydujących się na założenie własnego biznesu ciąży wiele obowiązków, a wśród nich najważniejszym jest wybór formy opodatkowania. Jedną z najczęściej wybieranych - poza skalą podatkową - bywa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podmioty te jak każde inne zobligowane są do odpowiedniego dokumentowania sprzedaży. W przypadku firm jak najbardziej wystarczającym dowodem będzie faktura. Schody pojawiają się podczas dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Bowiem jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Jest to zasada ogólna, bowiem Minister Finansów w swoich rozporządzeniach przewiduje, że ewidencja raportów z kasy fiskalnej nie musi być prowadzona w każdej sytuacji.

Ewidencja raportów z kasy fiskalnej - dobowe i miesięczne

Rejestrując na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych, należy pamiętać o konieczności drukowania raportów zarówno tych dobowych (na koniec każdego dnia sprzedaży), jak i tych miesięcznych, na ostatni dzień miesiąca. Obowiązek ten wynika z par. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Raporty dobowe należy wydrukować jednak nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Natomiast raporty miesięczne po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Podsumowania zapisów kasy są niezwykle ważnym dokumentem, bowiem stanowią podstawę do ujęcia przychodów w ewidencjach podatkowych.

W przypadku gdy w danym dniu sprzedaż nie wystąpiła, podatnik co do zasady nie ma obowiązku drukowania zerowego raportu dobowego.

Raporty z kasy fiskalnej w ewidencji przychodów

Podmioty opodatkowane w formie ryczałtu są zobligowane do prowadzenia ewidencji przychodów. Zasady jej prowadzenia zostały przedstawione przez ustawodawcę w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Regulacje te odnoszą się również do sposobu ujmowania w ewidencji raportów z kasy fiskalnej (par. 3 ust. 2 oraz ust. 3).

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, co do zasady powinni dokonywać zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego przedsiębiorca musi umieścić informację o łącznej wartości przychodów, wynikających z tego raportu, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co ważne, podmioty opodatkowane w formie ryczałtu mogą dokonywać zapisów w ewidencji na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Na odwrocie raportu miesięcznego, tak jak w przypadku raportów dobowych, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik decydujący się na ewidencję raportów miesięczny powinien pamiętać, że zapisy w ewidencji powinny być dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych, nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Raport miesięczny powinien zostać ujęty w ewidencji przychodów pod ostatnim dniem miesiąca.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w nowym pliku JPK_V7

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, czynni podatnicy VAT, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej zobowiązani są do oznaczania, raportu fiskalnego w nowym pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten, przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących.

Zatem, jeżeli podatnik, nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wówczas w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K w części ewidencyjnej, powinien stosować dodatkowe oznaczenie raportu okresowego jakim jest symbol RO.

Ewidencja raportów z kasy fiskalnej w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl raporty dobowe lub miesięczne (w zależności od dokonanego wyboru) księguje się schematem: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, natomiast jako numer dowodu można wskazać np. ŁRO 1/MM/RRRR. Dane dotyczące wartości trzeba spisać z raportu fiskalnego. Następnie, aby ustawić właściwy symbol, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję RO.

ewidencja raportów z kasy fiskalnej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów