0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód używany do celów marketingowych a wydatki na eksploatacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatki związane z samochodem osobowym użytkowanym w działalności podlegają ograniczeniu w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów. Co do zasady przedsiębiorcy mają prawo ujmować w kosztach podatkowych jedynie 75% wartości wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy specyficzny przypadek wydatków na samochód używany do celów marketingowych w działalności gospodarczej. Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że pojazd wyścigowy nie spełnia warunków wskazanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, przez co nie może być uznany za pojazd samochodowy. W związku z tym nie może być on także uznany za pojazd osobowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość rozliczenia całości wydatków na wytworzenie pojazdu wyścigowego wykorzystywanego wyłącznie w celach marketingowych w działalności oraz wszelkich wydatków poniesionych na jego eksploatację jako koszty uzyskania przychodów.

Samochód osobowy w działalności gospodarczej

Począwszy od 2019 roku, przedsiębiorcy stracili prawo do całościowego rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na paliwo i eksploatację związanych z samochodem osobowym użytkowanym w działalności gospodarczej. Jako koszty uzyskania przychodów ująć można jedynie 75% wartości wydatków dotyczących używania samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych o rodzaju dysponowania mieszanym. Czynni podatnicy VAT mają wówczas prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego VAT od wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu, a pozostałe nieodliczone 50% VAT, na podstawie art. 23 ust. 5a ustawy o PIT, może zostać rozliczone w kosztach podatkowych w ramach wspomnianego limitu 75% obowiązującego dla celów podatku dochodowego.

Rozliczenie wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej jest możliwe pod warunkiem dopełnienia dodatkowych formalności przez przedsiębiorcę, a mianowicie zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego jako pojazdu firmowego na deklaracji VAT-26, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Mamy wówczas do czynienia z samochodem o rodzaju dysponowania firmowym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie może wówczas zachodzić nawet potencjalne użycie pojazdu w celach prywatnych.

W przypadku samochodów osobowych ustawodawcy zastosowali ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów osobowych przekraczających wartość:

  •  150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych;
  •  225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110),
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Samochód używany do celów marketingowych – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej sygn. 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB z 11 czerwca 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodu użytkowanego wyłącznie dla celów marketingowych.

Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą osoby fizycznej opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy), w zakres której wchodzą w szczególności usługi marketingowe i reklamowe, w tym obejmujące także organizację imprez (tzw. eventów) dla kontrahentów. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął budowę samochodu wyścigowego, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej dla celów świadczenia usług marketingowych i reklamowych. Przewidywany okres używania samochodu przekracza 12 miesięcy, a pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Przy pomocy samochodu wyścigowego Wnioskodawca świadczyć będzie usługi reklamowe dla kontrahentów. Podatnik zawierać będzie z kontrahentami umowy o świadczenie usług, zgodnie z którymi zobowiązuje się w szczególności do umieszczenia logo kontrahenta na samochodzie wyścigowym oraz na strojach teamu rajdowego, zobowiązuje się do uczestnictwa w imprezach wyścigowych (rajdy prezentowane są w różnego rodzaju mediach – telewizja, prasa, internet), przeprowadzania kampanii informacyjnej o rajdach, w trakcie których prezentowana jest nazwa/logo kontrahenta, organizowania testów i treningów, w trakcie których prezentowane jest logo kontrahenta, udostępniania wizerunku członków zespołu rajdowego oraz zdjęć i nagrań z rajdów do promocji i reklamy kontrahenta we wszelkiego rodzaju mediach na całym świecie. W związku z poniesionymi wydatkami na wytworzenie oraz używanie samochodu wyścigowego Podatnik uzyskiwać będzie przychody z tytułu świadczonych usług marketingowych i reklamowych.

Samochód używany do celów marketingowych będzie zasadniczo przeznaczony do udziału w organizowanych zawodach sportowych (wyścigach), nie będzie podlegał rejestracji i homologacji dopuszczającej go do ruchu drogowego. Poruszać się będzie wyłącznie po zamkniętych torach wyścigowych. Na miejsca rajdów transportowany będzie na lawecie. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał samochodu wyścigowego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zadał następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. Czy wydatki na wytworzenie opisanego samochodu wyścigowego należy w postaci odpisów amortyzacyjnych bez ograniczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
  2. Czy wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego i spełniające przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy o PIT należy bez ograniczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, że zarówno odpisy amortyzacyjne, jak i wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu stanowią koszty uzyskania przychodów bez ograniczeń, stwierdzając, co następuje:

[…] w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wytworzenie samochodu wyścigowego (przez odpisy amortyzacyjne) i jego eksploatację. Wnioskodawca wskazał bowiem na rodzaje przychodów, jakie będzie uzyskiwać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ze świadczenia usług marketingowo-reklamowych.

Jak wskazał Wnioskodawca, wytworzony samochód wyścigowy będzie przeznaczony wyłącznie do udziału w wyścigach. Samochód ten nie będzie posiadał homologacji do uczestnictwa w ruchu publicznym.

Zatem nie można uznać, że opisany we wniosku samochód wyścigowy będzie przeznaczony do poruszania się po drodze w ustawowym rozumieniu drogi lub strefie ruchu lub strefie zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt 16 i 16a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Skoro będzie on przeznaczony do użytku wyłącznie na torach wyścigowych, niebędących drogami ani strefami zamieszkania bądź strefami ruchu w rozumieniu przepisów tej ustawy, to tym samym nie jest pojazdem w rozumieniu art. 2 pkt 31 tej ustawy, a w konsekwencji nie jest też ani pojazdem silnikowym w rozumieniu art. 2 pkt 32 tej ustawy, czy też pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Z powyższego wynika, że wytworzony przez Wnioskodawcę samochód wyścigowy nie jest również samochodem osobowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż regulacja ta odnosi się do zagadnienia podatkowego związanego z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego.

Reasumując – poniesione wydatki na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, Wnioskodawca może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów