0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód wyścigowy a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej nastawionej na zwiększenie zysków wymaga zaangażowania w reklamę i promocję firmy, marki oraz oferowanych towarów czy usług. Rozwój technologiczny i gospodarczy, a także otwartość społeczeństwa na nowe doświadczenia daje przedsiębiorcom możliwość stosowania różnorodnych form marketingowych. Kreatywność osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing oraz chęć wyróżnienia na rynku sprawiają, że coraz chętniej stosowane są nietypowe formy promocji firm i oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produktów. Przykładem niestandardowej akcji reklamowej może być wytworzenie we własnym zakresie samochodu wyścigowego, który ma być wykorzystany do świadczenia różnego rodzaju akcji reklamowych. Samochód wyścigowy a koszty uzyskania przychodów - sprawdzamy czy to możliwe i przedstawiamy linię interpretacyjną!

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Kosztami uzyskania przychodów w działalności gospodarczej są nakłady pieniężne poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby ująć dany zakup w kosztach podatkowych, wydatek ten musi być gospodarczo uzasadniony, racjonalny i musi zachodzić związek z osiąganymi przychodami. Trzeba mieć na uwadze, że w razie ewentualnej kontroli podatkowej, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania przed organem skarbowym, że poniesione wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów mają związek z działalnością firmy, musi więc udowodnić zasadność poniesionego wydatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję kosztów uzyskania przychodów oraz spis wydatków, które nie kwalifikują się do uznania ich za koszty podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT:
„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.
Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe tylko wówczas, gdy wydatki są odpowiednio udokumentowane. Podstawą do zaksięgowania kosztu może być w szczególności faktura, rachunek lub inne dowody księgowe.

Samochód wyścigowy a koszty uzyskania przychodów – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna z 11 czerwca 2021 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wytworzenie i eksploatację samochodu wyścigowego.

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Przedmiotem działalności jest w szczególności świadczenie usług marketingowych i reklamowych, w tym obejmujących także organizację imprez (tzw. eventów) dla kontrahentów. Przedsiębiorca rozpoczął budowę samochodu wyścigowego, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej dla celów świadczenia usług marketingowych i reklamowych. Przewidywany okres używania samochodu przekracza 12 miesięcy. Wskazany samochód wyścigowy stanowić będzie środek trwały i zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Podstawą ustalenia wartości początkowej samochodu wyścigowego będzie koszt jego wytworzenia określony na podstawie cen nabycia zużytych do jego wytworzenia rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonego samochodu wyścigowego. Natomiast w kosztach wytworzenia nie zostanie uwzględniona wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych, w szczególności odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje zapłacone po dniu przekazania środka trwałego (samochodu wyścigowego) do używania. Natomiast koszt odsetek i prowizji (związanych z ewentualnym pozyskaniem finansowania zewnętrznego w celu wytworzenia przedmiotowego pojazdu) naliczony do dnia przekazania samochodu wyścigowego do używania zostanie zaliczony na jego wartość początkową. Samochód będzie zasadniczo przeznaczony do udziału w organizowanych zawodach sportowych (wyścigach), nie będzie podlegał rejestracji i homologacji dopuszczającej go do ruchu drogowego.

Przy pomocy samochodu wyścigowego wnioskodawca będzie świadczyć usługi reklamowe dla kontrahentów. Będzie on zawierać z nimi umowy o świadczenie usług, zgodnie z którymi zobowiązuje się w szczególności do umieszczenia logo kontrahenta na samochodzie wyścigowym oraz na strojach teamu rajdowego, zobowiązuje się do uczestnictwa w imprezach wyścigowych (rajdy prezentowane są w różnego rodzaju mediach – telewizja, prasa, internet), przeprowadzania kampanii informacyjnej o rajdach, w których trakcie prezentowana jest nazwa/logo kontrahenta, organizowania testów i treningów, w których trakcie prezentowane jest logo kontrahenta, udostępniania wizerunku członków zespołu rajdowego oraz zdjęć i nagrań z rajdów do promocji i reklamy kontrahenta we wszelkiego rodzaju mediach na całym świecie.

Poniesione przez wnioskodawcę wydatki na budowę i eksploatację samochodu wyścigowego umożliwią mu reklamowanie kontrahentów w trakcie imprez oraz pokazywanie logo kontrahenta w mediach. Dzięki tym wydatkom kontrahenci również będą mogli wykorzystać wizerunek teamu rajdowego oraz zdjęcia i filmy z samochodem wyścigowym (z umieszczonym logo) do przeróżnych akcji reklamowych. W związku z poniesionymi wydatkami na wytworzenie oraz używanie samochodu wyścigowego podatnik uzyskiwać będzie przychody z tytułu świadczonych usług marketingowych i reklamowych.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatki na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego może bez ograniczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że poniesione wydatki na wytworzenie samochodu wyścigowego i jego późniejszą eksploatację spełniają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT: „[…] w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wytworzenie samochodu wyścigowego (przez odpisy amortyzacyjne) i jego eksploatację. Wnioskodawca wskazał bowiem na rodzaje przychodów, jakie będzie uzyskiwać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ze świadczenia usług marketingowo-reklamowych. Zatem, mając na względzie cytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że poniesione wydatki na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem tego samochodu wyścigowego będą mogły być przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Następnie organ podatkowy uznał, że wytworzony przez wnioskodawcę samochód wyścigowy nie będzie uznany za pojazd w świetle przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ będzie przeznaczony wyłącznie do udziału w wyścigach i nie będzie posiadał homologacji do uczestnictwa w ruchu publicznym. W konsekwencji wytworzony samochód wyścigowy nie będzie również samochodem osobowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez co nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym poniesione wydatki na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, wnioskodawca może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nietypowe formy reklamy w kosztach podatkowych

Stanowisko przedstawione przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w przytoczonej w poprzednim paragrafie interpretacji indywidualnej jest bardzo korzystne dla podatników. Z interpretacji wynika, że koszty związane z samochodem wyścigowym służącym w działalności gospodarczej do celów reklamowych stanowią koszty uzyskania przychodów w całości, czyli nie podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 listopada 2019 roku, w którym uchylono niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową. WSA orzekł, że interpretacja została wydana przez organ podatkowy w oderwaniu od opisu przedstawionego przez podatnika.

Przychylność przytoczonej interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i wyrok WSA, który orzekł na korzyść podatnika, jest bardzo dobrą informacją dla przedsiębiorców. Wynika z nich, że organy podatkowe biorą pod uwagę zmieniające się czasy i akceptują wykorzystywanie przez przedsiębiorców szeregu dostępnych środków służących promowaniu firmy oraz oferowanych w niej produktów, zezwalając na ujęcie niestandardowych form reklamy w kosztach podatkowych. Warto zatem wykorzystać kreatywność w tworzeniu nietypowych akcji promocyjnych swojego przedsiębiorstwa. O ile zostanie zachowany związek przyczynowo-skutkowy poniesionego kosztu z działalnością reklamową, wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w firmie. W razie wątpliwości przypomnijmy, że każdy podatnik może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w której zaprezentuje swój indywidualny przypadek, a organ podatkowy wyrazi swoją opinię w tym zakresie. Potwierdzenie przez organ podatkowy stanowiska zaprezentowanego przez podatnika we wniosku o interpretację indywidualną zabezpiecza przedsiębiorcę w razie ewentualnej kontroli podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów