0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing a najem długoterminowy – korzyści podatkowe w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany dotyczące leasingu samochodów osobowych wprowadzone na podstawie Polskiego Ładu powodują, że coraz częściej wspomina się o korzyściach podatkowych płynących z najmu długoterminowego. Obie instytucje cały czas funkcjonują na gruncie przepisów prawa, w związku z czym warto porównać korzyści podatkowe płynące z nich obu. Sprawdźmy, leasing a najem długoterminowy w 2022 roku – co jest bardziej korzystne podatkowo?

Leasing samochodu osobowego w 2022 roku

Najistotniejsza zmiana podatkowa objęła sprzedaż samochodów osobowych wykupionych z leasingu.

Otóż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się obecnie również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Co jednak jeszcze ważniejsze, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT zasady wskazującej, że odpłatne zbycie rzeczy ruchomych nie podlega opodatkowaniu po upływie pół roku, nie stosuje się do składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Przypomnijmy, że w dotychczasowym stanie prawnym powszechną praktyką było dokonywanie prywatnego wykupu leasingowanego samochodu, co pozwalało nabywcy dokonać sprzedaży pojazdu bez podatku PIT oraz bez podatku VAT po upływie 6 miesięcy.

Natomiast w aktualnym stanie prawnym sprzedaż bez podatku będzie możliwa dopiero po upływie 6 lat. Wcześniejsza sprzedaż spowoduje, że nawet wycofany samochód wygeneruje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oczywiście w kosztach działalności gospodarczej nadal podatnik może uwzględniać raty leasingowe opłacane w trakcie umowy leasingu. W tym zakresie należy pamiętać o ograniczeniu wynikającym z treści art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT, który podaje, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków dotyczących samochodu osobowego, opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ewentualne wydatki eksploatacyjne również dają prawo do ujęcia ich w kosztach podatkowych. Podatnik ma także prawo odliczyć podatek naliczony od ww. wydatków.

Główna zmiana w zakresie leasingu samochodu osobowego polega na znacznym wydłużeniu okresu, po którego upływie możliwe jest dokonanie odpłatnego zbycia pojazdu bez podatku dochodowego.

Najem długoterminowy pojazdu w 2022 roku

Wskażmy na najważniejsze różnice pomiędzy leasingiem a umową najmu.

Zasadniczym elementem składowym leasingu jest możliwość wykupu po zakończeniu ustalonego okresu leasingu. Na skutek wykupu dochodzi do przeniesienia prawa własności na dotychczasowego leasingobiorcę. Natomiast w przypadku umowy najmu nie mamy do czynienia z wykupem pojazdu. Niezależnie od długości umowy najmu składnik majątku cały czas pozostaje własnością wynajmującego. W konsekwencji w przypadku najmu długoterminowego najemca oddaje samochód właścicielowi, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jeżeli chodzi natomiast o koszty bieżące, to w przypadku najmu długoterminowego mamy do czynienia z analogicznymi regulacjami, co w przypadku leasingu. To powoduje, że również zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT. Podobnie też najemca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej czynsz najmu.

W przypadku umowy najmu po jej zakończeniu nie ma obowiązku wykupu. Najemca zwraca pojazd właścicielowi i ma możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu.

Leasing a najem długoterminowy - porównanie korzyści podatkowych

Zmiany przepisów w postaci opodatkowania sprzedaży leasingowanego samochodu spowoduje wzrost kosztów samego leasingu. Ta forma używania rzeczy przestanie być tak korzystna dla przedsiębiorców.

Należy się bowiem spodziewać, że przedsiębiorca po wykupie samochodu z leasingu nie będzie dokonywał jego sprzedaży, skoro ma to spowodować konieczność zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży.

Będziemy obserwować zatem wzrost zainteresowania najmem długoterminowym, który nie wiąże się z wykupem pojazdu. W takim przypadku podatnik nie będzie musiał martwić się podatkiem od sprzedaży.

W obu powyższych wariantach podatnik może ująć w kosztach analogiczne wydatki związane z eksploatacją i używaniem samochodu osobowego.

Przykład 1.

Podatnik podpisał umowę leasingu samochodu osobowego o wartości 110 000 zł. Samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, w związku z czym wydatki na używanie oraz koszty eksploatacyjne podatnik zaliczał do kosztów w pełnej wysokości. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik wykupił samochód. Sprzedaż takiego pojazdu będzie możliwa dopiero po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Podatnik podpisał umowę najmu długoterminowego samochodu osobowego o wartości 110 000 zł. Samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, w związku z czym wydatki na używanie oraz koszty eksploatacyjne podatnik zaliczał do kosztów w pełnej wysokości. Po zakończeniu umowy najmu podatnik zwraca pojazd właścicielowi. Nie ma obowiązku wykupu takiego pojazdu.

W kontekście tak skonstruowanych przepisów nie ulega zatem wątpliwości, że umowa najmu będzie wiązać się z mniejszymi obowiązkami podatkowymi przy analogicznych możliwościach ujmowania w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem oraz eksploatacją pojazdu. W tym bowiem zakresie obowiązują analogiczne rozwiązania.

Z uwagi na wprowadzone w ramach leasingu zmiany podatkowe spora liczba przedsiębiorców będzie wolała zdecydować się na używanie pojazdów na podstawie najmu długoterminowego.

Wprowadzone zmiany podatkowe mogą spowodować, że przedsiębiorcy korzystający z leasingu rzadziej będą się decydować na zmianę samochodów osobowych z uwagi na wydłużenie okresu zwalniającego z podatku dochodowego z 6 miesięcy na 6 lat. To z kolei może spowodować, że wielu podatników będzie preferować zawarcie umowy najmu długoterminowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów