0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sankcja podatkowa w podatku VAT - kiedy może zostać nałożona?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, jest terminowe składanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w przypadku kwartalników. W momencie, gdy np. przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich obowiązków wobec urzędu bądź odliczy nieprawidłową wartość podatku VAT naliczonego, wówczas urząd skarbowy może nałożyć na podatnika sankcje podatkową. Dowiedz się, ile wynosi sankcja podatkowa!

W jakich przypadkach zostanie nałożona sankcja podatkowa 30%?

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzona w styczniu 2017 roku wniosła ze sobą nowe przepisy dotyczące zasad ustalania sankcji podatkowych. Otóż, jeśli podatnik w złożonej deklaracji podatkowej zgodnie z art. 112b ust. 1 pkt 1 i 2 wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

wówczas organ podatkowy ustali wysokość zobowiązania w jego prawidłowej wysokości oraz dodatkowo nałoży na podatnika sankcje podatkową w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Przykład 1.

Przedsiębiorca „ABC” odliczył 100% podatku VAT naliczonego od wydatku związanego z użytkowanym przez niego pojazdem prywatnym, do którego nie prowadził kilometrówki dla celów VAT. W związku z tym znacząco obniżył kwotę do zapłaty uiszczając do urzędu skarbowego kwotę o wartości 300 zł zamiast 600 zł. Ile wyniesie sankcja podatkowa w jego przypadku?

Otóż, w tym przypadku zostanie naliczona sankcja podatkowa w wysokości 30% od kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego:

300 zł x 30% = 90 zł

Ile wynosi obniżona sankcja podatkowa?

Sankcja podatkowa będzie naliczona, nie tylko w wyżej wymienionych przypadkach, ale również, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej, po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy o KAS podatnik może złożyć korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K podczas trwania kontroli wyłącznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
Jednakże w sytuacji, gdy podatnik dokona złożenia korekty, bądź pierwotnej deklaracji podatkowej w trakcie trwania lub po zakończeniu kontroli i wpłaci kwotę podatku wynikającą z korekty bądź pierwotnej deklaracji wraz z odsetkami za zwłokę, zostanie obniżony wówczas procent sankcji podatkowej – dodatkowego zobowiązania podatkowego – z 30% do 20% (art. 112b ust. 2 pkt 1 i 2).
Odsetki od zobowiązań podatkowych mogą Państwo obliczyć na podstawie kalkulatora odsetek podatkowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca „XYZ” nie ujął w Ewidencji sprzedaży VAT bezrachunkowej ewidencji sprzedaży, co spowodowało, iż prawidłowa kwota do zwrotu wynikająca z deklaracji podatkowej uległa obniżeniu z 5000 zł do 2000 zł. Urząd skarbowy przeprowadził kontrole i stwierdził, że nie została ujęta do Ewidencji sprzedaży VAT sprzedaż bezrachunkowa. W związku z tym przedsiębiorca zastosował się do wskazań kontrolujących, sporządzając odpowiednią korektę deklaracji podatkowej. W jakiej wysokości urząd skarbowy zastosuje sankcję podatkową?

Organ podatkowy nałoży na podatnika niższą sankcję w wysokości 20% od kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, gdyż przedsiębiorca spełnił warunki, aby mogła zostać zastosowana:

3000 zł x 20% = 600 zł

Sankcja podatkowa – kiedy stosowana jest podwyższona stawka 100%?

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT został dodany art. 112c, w którym wprowadzono podwyższoną stawkę sankcji podatkowej w wysokości 100%. Podwyższona stawka stosowana jest w odniesieniu do sytuacji, w których podatnik świadomie uczestniczy w oszustwach podatkowych – zawyża kwotę podatku naliczonego, odliczając VAT od faktur, które:

  • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

i wykazuje ją w deklaracji podatkowej, dzięki czemu osiąga z tego tytułu korzyści majątkowe kosztem budżetu państwa. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy podatnik sam złoży korektę deklaracji podatkowej (która skoryguje wszystkie nieprawidłowości), bowiem mimo dokonania warunków, które przyznają obniżoną stawkę sankcji podatkowej, w tym wypadku nie będzie miała ona zastosowania. Organ podatkowy określi odpowiednią kwotę w części dotyczącej zawyżenia podatku naliczonego wynikającego z wcześniej wymienionych faktur i zastosuje sankcję podatkową w wysokości 100%.

Przykład 3.

Przedsiębiorca „QWE” zakupił samochód osobowy na firmę i od  zakupu odliczył nie 600 zł VAT-u, a 900 zł VAT-u. Podczas czynności kontrolnych zostało stwierdzone, że podatnik ujął kwotę VAT-u niezgodną z tą zawartą na fakturze. W związku z tym na przedsiębiorcę została nałożona sankcja podatkowa w wysokości 100%.

300 zł * 100% = 300 zł

Dodatkowo oprócz opłaty sankcji podatkowej przedsiębiorca został zobligowany do złożenia korekty deklaracji podatkowej, w związku z którą musiał dokonać dopłaty zobowiązania podatkowego w wysokości 300 zł wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.

Kiedy sankcja podatkowa nie będzie mieć miejsca?

Sankcja podatkowa nie zostanie zastosowana (art. 112b ust. 3 ustawy o VAT) w sytuacji, gdy podatnik sam zauważy błąd i przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej złożył:

  • odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

  • deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji, albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Brak sankcji podatkowej również będzie miał miejsce w przypadku, gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty różnicy podatku, lub kwoty zwrotu podatku naliczonego wiąże się:

  • z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

  • nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej

oraz zgodnie z art. 112b ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie będzie miała zastosowania w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Dodatkowa sankcja podatkowa wymieniona w tym artykule nie będzie mieć zastosowania do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów