Poradnik Przedsiębiorcy

Miejsce i czas firmowej kontroli

Kontrola w firmie jest jednym z nieodłącznych elementów prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zasady przeprowadzania przez organy państwowe czynności kontrolnych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Warto, aby każda osoba prowadząca własny biznes zapoznała się z prawami oraz podstawowymi obowiązkami, z których należy się wywiązać podczas kontroli.

Miejsce kontroli w przedsiębiorstwie

Co do zasady miejscem wykonywania czynności kontrolnych przez organ do tego uprawniony jest  siedziba przedsiębiorstwa albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola może być wykonywana przez pracowników danego organu, po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia, które jest podstawą do przeprowadzenia kontroli. Co istotne, zakres czynności inspekcji nie może wykraczać poza uprawnienia wskazane w sporządzonym upoważnieniu.

W miarę możliwości czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i niezakłócający funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej podatnika.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia kontroli w siedzibie organu kontroli w celu ułatwienia wykonywanych czynności sprawdzających, jednak potrzebna jest do tego zgoda kontrolowanego przedsiębiorcy.

Czas przeprowadzanej kontroli w firmie

Zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą kontrola upoważnionego organu może odbyć się jedynie w godzinach pracy lub faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Czas trwania wszystkich kontroli danego organu u przedsiębiorcy nie może przekraczać w jednym roku podatkowym:

 • 12 dni roboczych - w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców,
 • 18 dni roboczych - w odniesieniu do małych przedsiębiorców,
 • 24 dni roboczych - w odniesieniu do średnich przedsiębiorców,
 • 48 dni roboczych - w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

Okres kontroli może zostać przedłużony z przyczyn niezależnych od organów przeprowadzających inspekcję, jednak konieczne jest uzasadnienie danej sytuacji na piśmie. Dodatkowo kontrola powinna być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni oraz nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W przypadku niepodjęcia kontroli w okresie 30 dni organ kontrolny zobowiązany jest dostarczyć zawiadomienie ponownie.

Warto także wiedzieć, iż zabrania się równoczesnego podejmowania i przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tej samej działalności gospodarczej, np. urzędu skarbowego, ZUS-u lub Inspekcji Pracy. Wyjątek stanowią przypadki, gdy:

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa, wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 • kontrola jest prowadzona na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, 
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu,
 • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej,
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

W związku z powyższym kontrola nie może być przeprowadzana w czasie, w którym przedsiębiorstwo faktycznie nie wykonuje czynności związanych z działalnością, czyli np. poza godzinami otwarcia. Jednocześnie przedsiębiorca powinien być obecny podczas przeprowadzanej kontroli lub zapewnić obecność osoby upoważnionej na piśmie do jego reprezentacji. Co istotne, w przypadku gdy przeprowadzane czynności kontrolne zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma prawo złożyć stosowne pismo. Wówczas konieczność podjęcia oraz kontynuowania inspekcji powinna być uzasadniona w protokole kontroli.