0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spór z pracodawcą – jak polubownie rozwiązać problem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacje konfliktowe mogą dotkliwie uprzykrzyć życie, ale niestety dotykają one praktycznie każdego z nas. W szczególności mogą być uciążliwe, jeśli w grę wchodzi spór z pracodawcą. Ekspert prawny HaloPrawo.pl podpowiada, w jakich okolicznościach jest możliwe polubowne załatwienie sprawy.

Podstawą rozwiązania, każdego konfliktu są negocjacje, jednak ich prowadzenie, kiedy spór z pracodawcą jest zaciekły może być utrudnione. Co zatem możemy zrobić?

Spór z pracodawcą a polubowne załatwienie sprawy

Pracownik może dochodzić swych racji związanych z umową o pracę na drodze sądowej, ale co w przypadku, gdy nie ma na to sił, pieniędzy i nadzwyczajnie w świecie ochoty?

Jedną z naczelnych zasad kodeksu pracy jest to, że gdy zachodzi spór z pracodawcą - pracodawca i pracownik powinni spróbować rozwiązania jakim jest polubowne załatwienie sprawy.

Pracownik ma prawo przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zażądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed Komisją pojednawczą.
Dodatkowo warto tu podkreślić, że jeśli w firmie / zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa to ona wraz z pracodawcą powoła taką komisję. Jeśli jednak taki podmiot nie istnieje to pracodawca powinien powołać ją samodzielnie po rozmowach z pozostałymi pracownikami.

Spór z pracodawcą a komisja pojednawcza

Jest kilka warunków, które pracodawca musi przestrzegać przy powołaniu komisji pojednawczej, oto one:

  • Komisja powinna się składać z co najmniej 3 osób.

  • Członkami Komisji nie mogą być np. główna księgowa, radca prawny obsługujący firmę czy osoba pracują w kadrach.

  • Wydatki związane z działalnością komisji pojednawczej takie jak np. koszty lokalu, ponosi pracodawca, który jest zobligowany również do zapewnienia komisji środków technicznych umożliwiających właściwe jej funkcjonowanie.

  • Komisja działa w oparciu o regulamin, która sama powinna uchwalić mając na uwadze obowiązujące prawo.

  • Pracę komisji właściwie inicjuje wniosek pracownika o polubowne rozwiązanie sporu.

  • Załatwienie sprawy w drodze ugody powinno nastąpić w terminie 14 dni.

  • Strony mogą wskazywać swoje racje, ugoda jest możliwa, jeżeli nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i jeśli nie jest niezgodna z prawem.

Spór z pracodawcą a bezskuteczna ugoda

Gdy pracownik pochopnie (np. pod presją czasu) zgodzi się na warunki zaproponowane przez pracodawcę – które nie są dla niego ostatecznie korzystne, może wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem uznania ugody za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Ma na to 30 dni od dnia zawarcia ugody.

Termin ten jest krótszy w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy i wynosi 14 dni.

Co zrobić w przypadku braku ugody?

Jeśli w trakcie obrad Komisji polubownej nie dojdzie do podpisania ugody - Komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę do Sądu Pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje wtedy pozew.

Sprawa w sądzie nie przekreśla możliwości porozumienia. Ugoda w dalszym ciągu jest możliwa, ponieważ sprawę można także skierować na mediacje, które mogą odbyć się przy udziale profesjonalnego i niezależnego mediatora, wówczas ugodę zatwierdza Sąd.

Nie ma sytuacji bez wyjścia

Spór z pracodawcą dla żadnej strony nie jest łatwy, dlatego znać swoje prawa i obowiązki. Doda to pewności siebie, ale przede wszystkim - argumentów podczas walki o swoje racje. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów