Poradnik Przedsiębiorcy

Spór z pracodawcą – jak polubownie rozwiązać problem?

Sytuacje konfliktowe mogą dotkliwie uprzykrzyć życie, ale niestety dotykają one praktycznie każdego z nas. W szczególności mogą być uciążliwe, jeśli w grę wchodzi spór z pracodawcą. Ekspert prawny HaloPrawo.pl podpowiada, w jakich okolicznościach jest możliwe polubowne załatwienie sprawy.

Podstawą rozwiązania, każdego konfliktu są negocjacje, jednak ich prowadzenie, kiedy spór z pracodawcą jest zaciekły może być utrudnione. Co zatem możemy zrobić?

Spór z pracodawcą a polubowne załatwienie sprawy

Pracownik może dochodzić swych racji związanych z umową o pracę na drodze sądowej, ale co w przypadku, gdy nie ma na to sił, pieniędzy i nadzwyczajnie w świecie ochoty?

Jedną z naczelnych zasad kodeksu pracy jest to, że gdy zachodzi spór z pracodawcą - pracodawca i pracownik powinni spróbować rozwiązania jakim jest polubowne załatwienie sprawy.Pracownik ma prawo przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zażądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed Komisją pojednawczą.Dodatkowo warto tu podkreślić, że jeśli w firmie / zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa to ona wraz z pracodawcą powoła taką komisję. Jeśli jednak taki podmiot nie istnieje to pracodawca powinien powołać ją samodzielnie po rozmowach z pozostałymi pracownikami.

Spór z pracodawcą a komisja pojednawcza

Jest kilka warunków, które pracodawca musi przestrzegać przy powołaniu komisji pojednawczej, oto one:

  • Komisja powinna się składać z co najmniej 3 osób.

  • Członkami Komisji nie mogą być np. główna księgowa, radca prawny obsługujący firmę czy osoba pracują w kadrach.

  • Wydatki związane z działalnością komisji pojednawczej takie jak np. koszty lokalu, ponosi pracodawca, który jest zobligowany również do zapewnienia komisji środków technicznych umożliwiających właściwe jej funkcjonowanie.

  • Komisja działa w oparciu o regulamin, która sama powinna uchwalić mając na uwadze obowiązujące prawo.

  • Pracę komisji właściwie inicjuje wniosek pracownika o polubowne rozwiązanie sporu.

  • Załatwienie sprawy w drodze ugody powinno nastąpić w terminie 14 dni.

  • Strony mogą wskazywać swoje racje, ugoda jest możliwa, jeżeli nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i jeśli nie jest niezgodna z prawem.

Spór z pracodawcą a bezskuteczna ugoda

Gdy pracownik pochopnie (np. pod presją czasu) zgodzi się na warunki zaproponowane przez pracodawcę – które nie są dla niego ostatecznie korzystne, może wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem uznania ugody za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Ma na to 30 dni od dnia zawarcia ugody.Termin ten jest krótszy w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy i wynosi 14 dni.

Co zrobić w przypadku braku ugody?

Jeśli w trakcie obrad Komisji polubownej nie dojdzie do podpisania ugody - Komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę do Sądu Pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje wtedy pozew.

Sprawa w sądzie nie przekreśla możliwości porozumienia. Ugoda w dalszym ciągu jest możliwa, ponieważ sprawę można także skierować na mediacje, które mogą odbyć się przy udziale profesjonalnego i niezależnego mediatora, wówczas ugodę zatwierdza Sąd.

Nie ma sytuacji bez wyjścia

Spór z pracodawcą dla żadnej strony nie jest łatwy, dlatego znać swoje prawa i obowiązki. Doda to pewności siebie, ale przede wszystkim - argumentów podczas walki o swoje racje. Gdy potrzebujesz pomocy prawnej zwróć się do profesjonalistów. Sprawdź telefoniczne usługi prawne HaloPrawo.pl dla biznesu, które są świadczone wyłącznie przez prawników z tytułem zawodowym. Więcej na https://haloprawo.pl/pl/biznes/.