0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż gruntów rolnych przez spółkę z o.o. a zwolnienie z CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż gruntów należących do spółki z o.o. zasadniczo generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT. W zakresie, w jakim spółka dokonuje odpłatnego zbycia gruntów rolnych, możliwe jest uzyskanie zwolnienia przychodu od podatku. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków, które przeanalizujemy w ramach naszego artykułu.

Sprzedaż gruntów przez spółkę z o.o.

Niezależnie od tego, czy grunt jest w spółce kwalifikowany jako środek trwały (który amortyzacji nie podlega), czy też jako towar handlowy, to odpłatna sprzedaż gruntów stanowi przychód z innych źródeł.

Jak podaje art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W zakresie tego przychodu mieści się sprzedaż gruntów.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ustawa CIT oferuje zwolnienie podatkowe uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. Na mocy tego przepisu wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy uzyskanego ze sprzedaży dochodu, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podkreślmy też, że zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT nie obejmuje przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

Odpłatna sprzedaż gruntów rolnych dokonane przez spółkę z o.o. może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.

Sprzedaż gruntów a warunki uprawniające do zwolnienia

Aby przedstawione zwolnienie znalazło zastosowanie, sprzedaż gruntów musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. sprzedaż odbywa się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywalnej nieruchomości;
 2. grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu np. osoby prawnej;
 3. łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy;
 4. grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne;
 5. grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Warto pochylić się nad kwestią kwalifikacji gruntów jako użytków rolnych. Otóż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 9 ust. 1 pkt 1) do użytków rolnych zalicza się:

 1. grunty orne oznaczone Symbolem R;
 2. łąki trwałe oznaczone symbolem Ł;
 3. pastwiska trwałe oznaczone symbolem Ps;
 4. sady oznaczone symbolem S;
 5. grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br;
 6. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem Lzr;
 7. grunty pod stawami oznaczone symbolem Wsr;
 8. grunty pod rowami oznaczone symbolem W.

Grunty rolne muszą być obligatoryjnie kwalifikowane jako użytki rolne i decydujące w tym znaczenie mają dane z ewidencji gruntów i budynków. Nawet jeżeli na danym gruncie prowadzona jest działalność rolnicza, ale jest klasyfikowany inaczej niż jako użytek rolny, to zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Przypomnieć warto, że zgodnie z art. 194 Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

„Dane zawarte w ewidencji korzystają ze zwiększonej mocy dowodowej i domniemania prawdziwości (autentyczności) oraz zgodności z prawdą twierdzeń w nim zawartych (wiarygodności)” – wyrok WSA w Łodzi z 8 czerwca 2022 roku (I SA/Łd 128/22).

Przykład 1.

Spółka z o.o. posiada na własność od 10 lat grunt gospodarstwa rolnego, na którym prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. W ewidencji gruntów i budynków grunt jest sklasyfikowany pod symbolem B. W momencie dokonania sprzedaży powstały z tego tytułu przychód nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku CIT.

Aby spółka z o.o. mogła skorzystać ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 ustawy CIT, muszą być spełnione wszystkie warunki łącznie. Brak realizacji choćby jednego z nich wyklucza zastosowanie zwolnienia.

Warunek przekazania nieruchomości na cele rolnicze

Bardzo podobne zwolnienie od podatku z tytułu sprzedaży gruntów rolnych występuje na gruncie podatku PIT. Tam jednak (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy PIT) zastrzeżono warunek przekazania gruntów na cele rolnicze.

Należy zaznaczyć, że analogicznego warunku brak w przypadku zwolnienia na gruncie ustawy CIT.

Wskazuje na to wprost treść interpretacji Dyrektora KIS z 17 lutego 2020 roku (nr 0111-KDIB1-1.4010.578.2019.1.MF), gdzie czytamy, że jeżeli do chwili sprzedaży nieruchomość będzie użytkowana rolniczo, to dochód z jej sprzedaży na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nawet w sytuacji, gdy po sprzedaży nieruchomości dojdzie do utraty przez nią charakteru rolnego.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnik nie ma obowiązku wykazania i udokumentowania, czy nieruchomości gruntowa zostanie przekazana przez nabywcę na cele rolnicze. Istotne jest w tym względzie spełnienie jedynie warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a one nie nakładają na podatnika obowiązku wykazania, na jaki cel przeznaczy tę nieruchomość nabywca.

Przykład 2.

Spółka z o.o. jest od 7 lat właścicielem gruntów rolny będących gospodarstwem rolnym sklasyfikowanych pod symbolem R, na których prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. Postanowiła sprzedać grunt innej spółce. Z zawartej umowy sprzedaży wynika, że nabywca przeznaczy grunt na potrzeby działalności deweloperskiej. Spółka może pomimo tego skorzystać ze zwolnienia od podatku CIT.

Możliwość zastosowania omawianego zwolnienia nie jest określana przez sposób wykorzystania gruntu przez nabywcę. Nawet jeżeli sprzedająca spółka z o.o. ma świadomość, że grunt zostanie przeznaczony na cele inne niż rolnicze, to zwolnienie nadal przysługuje.

Z przedstawionych unormowań wynika, że możliwe jest zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu rolnego przez spółkę z o.o. Tego rodzaju przychód może korzystać ze zwolnienia od podatku CIT na mocy art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów